L’esperit, un intangible emergent

Il·lustració. © Sandra Rilova

En l’actual context de pluralitat cultural i religiosa estem assistint a quelcom imprevist: s’està produint un ressorgiment de la dimensió espiritual. A mesura que anem madurant, també maduren les nostres imatges i idees, i la relació amb la ultimitat o la transcendència. La pregunta és: què poden aportar les religions a aquest nou paradigma?

Un emergir inesperat

Assistim a un fenomen que ni els millors analistes del segle passat havien previst: s’està produint un ressorgiment de la dimensió espiritual en un context de pluralitat cultural i religiosa. La mort de Déu preconitzada pels grans filòsofs del segle xx no s’ha produït, sinó que s’ha donat una mutació de determinades idees sobre Déu. Ja ho va dir Rainer Maria Rilke: “A pesar nuestro, Dios madura”.[1] No és que Déu maduri, el que madura són les nostres imatges, les idees i la relació amb la ultimitat o la transcendència a mesura que anem madurant nosaltres. La pregunta és: què poden aportar les religions a aquest nou paradigma?

L’espiritualitat, una via per aprendre a fluir

Al començament del mil·lenni, el filòsof polonès Zygmunt Bauman va fer un diagnòstic sever de la societat contemporània identificant-la com modernitat líquida.[2] Considerava que les identitats actuals s’assemblen a la crosta de la lava que s’endureix i es torna a fondre contínuament, canviant de forma sense parar. Les identitats semblen estables des de fora, però, en realitat, són summament fràgils i estan sotmeses a un esquinçament constant. La identitat no té cap suport extern, cadascú ha de forjar-se provisionalment la seva per sobreviure. Segons els plantejaments de Bauman, el valor que impera en la modernitat líquida és la necessitat de fer-se amb una identitat flexible i versàtil per enfrontar-se a les diferents mutacions que el subjecte ha de patir i assumir al llarg de la seva vida, sense que hi hagi cap nucli consistent sobre el qual arrelar-se i vertebrar-se. Fins aquí l’anàlisi de Bauman. Tanmateix, aquesta liquiditat es pot llegir d’una manera ben diferent: com la capacitat de fluir entre dogmes, rigideses i identitats blindades que han encarcerat la creativitat d’allò que anomenem esperit, que significa ‘aire’, ‘vent’, ‘alè’, ‘flux’. Potser actualment la nostra cultura és el medi propici per obrir-se d’una nova manera a l’intangible que les religions del passat van conrear, però amb uns codis que ja no són els nostres. La cultura actual ens predisposa per a la dimensió espiritual, més que no pas en un entorn fix on tot estava establert per endavant.

Les múltiples perspectives des de les quals avui ens aproximem al que convencionalment anomenem Déu suposen el desmembrament d’un món tancat i monolític, i d’una mentalitat vertical i lineal que donava molta seguretat però també empresonava i excloïa molts àmbits de la realitat. La irrupció de tantes cosmovisions possibles i de tan diversos accessos al sagrat suposa la caiguda de seguretats i certeses per viure en estat d’obertura. Davant les grans veritats religioses o ideològiques d’antany, apareixen aproximacions que no pretenen conquerir la totalitat, però sí que busquen ser integrals. Això no condueix a un relativisme corrosiu, sinó que obre a una nova manera de concebre la vida com a indagació constant, com a desplaçament continu, tal com han assenyalat els místics de tots els temps. Hem d’indagar en què consisteix aquest paradigma emergent que no parteix dels referents que fins ara l’han constituït.

[1] Rainer Maria Rilke, El libro de horas. Hyperion, Madrid, 2005 (p. 39).

[2] Cf. Zygmunt Bauman, Modernidad líquida. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1999.

Un estat de modificació contínua

L’encreuament de confluències en el que ens trobem és resultat de la superposició, juxtaposició i simultaneïtat de processos personals i col·lectius, interns i externs a la vegada, a escala local i escala mundial. L’increïble flux d’informació al qual estem sotmesos crea un estat de modificació contínua, un canvi en l’estatus del saber; posa forma (in-forma) on abans no hi havia hagut contorn. L’univers es construeix permanentment gràcies a un augment constant d’informació i la nostra cultura internauta, junt amb el desenvolupament dels mitjans de comunicació i de transport, és vehiculadora d’aquest impuls creador que conté una dimensió transcendent, tot i que [encara] no s’expliciti.

Tot això comporta una nova manera de relacionar-se amb la dimensió espiritual o intangible de l’ésser humà. L’ateisme combatiu i bel·ligerant del segle passat dona pas a una generació que, més que considerar-se atea, es considera ateista, en el sentit que no creu en un Déu personal, però està oberta a considerar una dimensió interior o espiritual que no pot o no vol anomenar per no encasellar-la de nou. Ha aparegut el pluriteisme, que és diferent del politeisme. Aquest consisteix en la creença en diversos déus, o bé en el fet d’idolatrar allò que és relatiu, d’absolutitzar allò que és efímer i de sacralitzar el que és banal, mentre que el pluriteisme es refereix a les diverses formes d’aproximar-se al transcendent, conseqüència de la multireligiositat i de la pluralitat de cosmovisions, resultat de la convivència planetària en la qual ens trobem. Alhora, assistim a un renéixer de la recerca espiritual sovint al marge de les religions mil·lenàries, fenomen que s’anomena espiritualitat sense religió. Cal també esmentar manifestacions de conservadorisme religiós i els fonamentalismes, atrinxeraments cognitius i afectius més o menys defensius i ofensius, com a conseqüència d’unes identitats que se senten amenaçades. Són reaccions inevitables davant un cicle de la humanitat que s’acaba i un altre que comença.

Hereus del llegat espiritual de la humanitat

És l’hora d’heretar el llegat espiritual de la humanitat. Podem agrupar les tradicions religioses en tres grans constel·lacions: les religions abrahàmiques o teistes, les religions oceàniques o orientals, i les religions aborígens o teocòsmiques. Cadascuna té una excel·lència, i aquesta és el do més preuat que poden oferir a les altres.

Les tres religions abrahàmiques o teistes conceben Déu com el Totalment-Altre, la relació amb el qual produeix la consciència del jo, ja que és en aquesta relació on la condició humana pren la màxima consciència de la seva dignitat. El vehicle fonamental és la paraula, per la qual cosa a les tres tradicions se les coneix també com les religions del Llibre. Bíblia vol dir precisament això, Llibres, que són portadors d’una Paraula revelada, a l’escolta de la qual l’esser humà creix. Més particularment, a Israel la revelació es fa poble, en el cristianisme es fa rostre i en l’islam es fa recitació (que és el que significa Alcorà).

A les religions oceàniques l’accent està posat en la consciència de la Totalitat, on el jo es dissol per obrir-se a aquesta immensitat de què formem part i de la qual en cap moment estem separats. El seu vehicle és el silenci. Més específicament, allò propi de l’hinduisme és la identificació de l’esperit individual (atman) amb l’Ésser Absolut (brahman); allò propi del budisme és la identificació amb la Vacuïtat fèrtil que possibilita totes les formes, i el propi del taoisme és la capacitat de fluir en totes les situacions perquè la realitat mateixa és aquest Flux (Tao).

Per a les tradicions aborígens, l’experiència del Sagrat és inseparable del seu vincle amb la terra; d’aquí brolla l’instint de reverència per la natura tan necessari per a la nostra civilització. El seu vehicle per excel·lència són els rituals de restitució.

Il·lustració. © Sandra Rilova © Sandra Rilova

Aquestes tres constel·lacions estan en relació amb el que el pensador Raimon Panikkar va encunyar en el terme de realitat cosmoteàndrica per expressar la inseparabilitat de la dimensió transcendent, humana i còsmica.[1] Tota la realitat conté aquestes tres dimensions, i cada religió arriba a la totalitat a través d’un accent determinat. Podem dir que les religions aborígens hi accedeixen preeminentment per la dimensió còsmica, amb una particular sensibilitat per la relació amb la natura i el que ella ens dona; les religions abrahàmiques posen l’accent en la dimensió comunitària i, per tant, en les relacions interhumanes, i les religions orientals cultiven particularment la dimensió interior, de la qual cosa se’n deriva una relació més despresa amb el món material. A aquestes tres constel·lacions hi hem d’afegir la mentalitat secular, que no deixa de ser una relligació més amb la realitat.

Avui som més conscients que mai de la coexistència d’aquestes quatre aproximacions i de la necessitat de coinspirar conjuntament per resoldre els grans reptes que tenim com a civilització i com a espècie.

[1] Cf. Raimon Panikkar, Visió trinitària i cosmoteàndrica: Déu, home, cosmos. Col·lecció “Opera Omnia”, vol. VIII, Fragmenta, Barcelona, 2011.

La triple obertura

Forma part d’aquest nou paradigma la consciència de la interrelació de tot amb tot i de tots amb tots. D’aquí neix una comprensió integral de la realitat, la qual cosa comporta una actitud d’obertura i d’escolta per viure amb qualitat i disponibilitat cada moment. A través del camí específic que cadascú esculli per conrear aquesta disposició, el que cal tenir present és en quina mesura ens ajuda a mantenir-nos oberts a les tres dimensions constitutives de la realitat.

En primer lloc, cap al transcendent, sigui com sigui que anomenem la instància primera i última que sosté el fons de la realitat, l’Ésser-més-enllà-de-tot i, alhora, l’Ésser-més-ençà-de-tot. La progressiva obertura al Misteri comporta el progressiu respecte pels diferents camins que s’hi endinsen. Això obre la via mística. En segon lloc, cap a la comunitat humana, creixent en una sensibilitat ètica cada vegada més gran. El nostre món globalitzat requereix coneixements de la complexa societat en la qual vivim per promoure diverses formes de solidaritat i per assolir el canvi social. No ens és permesa la ingenuïtat. Això obre la via ètica. I per últim, cap al respecte i la veneració per la terra. L’antropocentrisme de la civilització occidental ha portat a un greu col·lapse en relació amb la natura i els seus recursos. L’espiritualitat emergent assenyala de moltes maneres la necessitat de restablir els vincles amb la terra. Això obre la via ecològica.

Aquesta aproximació integral —cosmoteàndrica— a la realitat és una característica del nostre temps en què convergeixen múltiples perspectives i disciplines. Tots els accessos són necessaris per obrir-nos al misteri de l’existència i tenir cura de la vida, el fons de la qual es manifesta de múltiples maneres i no s’esgota en cap interpretació.

 

Publicacions recomanades

  • Llibre: Vers un temps de síntesi. Xavier Melloni. Fragmenta, 2011Vers un temps de síntesiXavier Melloni. Fragmenta, 2011
  • Llibre: Déu sense Déu. Xavier Melloni i Josep Cobo. Fragmenta, 2015Déu sense DéuXavier Melloni i Josep Cobo. Fragmenta, 2015
  • Llibre: El desig essencial. Xavier Melloni. Fragmenta, 2a edición, 2019El desig essencialXavier Melloni. Fragmenta, 2a edición, 2019

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis