Viure la cultura

Diverses famílies participen en un taller de dibuix. © Marc Gómez

Participar en la vida cultural va més enllà d’assistir a alguna de les activitats, de pagament o gratuïtes, que ofereix la ciutat. És anar a veure espectacles, visitar exposicions o llegir un llibre. Però també és formar part d’associacions culturals, actuar en obres de teatre amateur o pintar un quadre.

L’Institut de Cultura de Barcelona ha elaborat l’‘Enquesta de participació i necessitats culturals de Barcelona’ amb l’objectiu de conèixer les inquietuds culturals i el valor que els ciutadans atorguen a la cultura. Els resultats confirmen desigualtats en l’accés i en la participació, però també mostren que tota la ciutadania valora positivament la cultura.

Com és la participació cultural a Barcelona

La ciutadania participa en la cultura de formes molt diverses i també amb grans desigualtats d’accés a les diferents activitats. La lectura és la pràctica cultural més estesa. Només el 15,6% diu que no llegeix llibres mai o gairebé mai. Al voltant d’una de cada cinc persones assisteix a espectacles de dansa (22,4%) i a activitats relacionades amb la literatura (22,3%). Més de la meitat de la població (62,4%) accedeix a algun tipus d’activitat cultural, i gairebé una de cada quatre persones (39,7%) practica alguna activitat. Només una de cada 10 persones practica de forma intensa activitats com fer fotografies, escriure, pintar o tocar un instrument.

La participació cultural no es limita a les activitats d’allò que s’ha anomenat “cultura legitimada”, sinó que es desenvolupa a través d’altres activitats no sempre reconegudes com a culturals. Un 70,6% dels enquestats participa en aquests tipus d'activitats, gairebé un 10% més que les persones que accedeixen a activitats legitimades (62,4%). Passejar per la ciutat (70,6%) o per la natura (43,4%) i anar a restaurants (43,5%) són les més esteses.

% DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS LEGITIMADES

% DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS LEGITIMADES

% DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE CULTURA NO LEGITIMADA

% DE PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS DE CULTURA NO LEGITIMADA

Els factors de la desigualtat en l’accés

La renda i l'entorn familiar són els principals condicionants de les desigualtats a l'hora de participar en la vida cultural. Els habitants de barris de rendes baixes assisteixen menys a activitats culturals i fins i tot practiquen menys activitats culturals no legitimades que la mitjana de la població.

ASSISTÈNCIA O PRÀCTICA D’ACTIVITATS CULTURALS (SEGONS NIVELL DE RENDA FAMILIAR DISPONIBLE)

ASSISTÈNCIA O PRÀCTICA D’ACTIVITATS CULTURALS (SEGONS NIVELL DE RENDA FAMILIAR DISPONIBLE)

El fet que la mare practiqui més activitats culturals també és un factor condicionant a l'hora d’accedir a la cultura. Quan la mare fa dues o més activitats culturals, la meitat dels descendents declaren practicar-ne una, dues o més. En canvi, en el cas de les mares que no fan cap activitat o només una, el 67,2% dels seus fills o filles no participen en cap activitat cultural.

PRÀCTICA D’ACTIVITATS CULTURALS SEGONS LA PRÀCTICA DE LA MARE

PRÀCTICA D’ACTIVITATS CULTURALS SEGONS LA PRÀCTICA DE LA MARE

Les necessitats culturals

Tothom voldria dedicar més temps a les activitats culturals, tant els qui ja en fan com els qui no en fan cap. Les persones amb menys oportunitats i recursos, és a dir, les que viuen en barris de renda baixa, manifesten més necessitat de participar en activitats culturals (legitimades i no legitimades). En el cas de la pràctica, els qui fan més activitats són els qui voldrien fer-ne encara més. D’altra banda, l'accés a l’educació en expressions artístiques també està condicionat per la renda.

Homes i dones mostren necessitats culturals similars quan es tracta de practicar i d’assistir a activitats culturals. Les persones que fan menys activitats són les que tenen més necessitat de fer-ne. En concret, el 69,6% dels homes i el 64,5% de les dones que no practiquen cap activitat desitjarien participar activament en alguna.

% DE PERSONES QUE VOLDRIEN ASSISTIR A MÉS ACTIVITATS CULTURALS (SEGONS EL NOMBRE D'ACTIVITATS A QUÈ JA ASSISTEIX)
% DE PERSONES QUE VOLDRIEN PARTICIPAR MÉS EN ACTIVITATS CULTURALS (SEGONS EL NOMBRE D'ACTIVITATS EN QUÈ JA PARTICIPA)

% DE PERSONES AMB FORMACIÓ EN ACTIVITATS ARTÍSTIQUES (SEGONS RENDA FAMILIAR DISPONIBLE)

% DE PERSONES AMB FORMACIÓ EN ACTIVITATS ARTÍSTIQUES (SEGONS RENDA FAMILIAR DISPONIBLE)

Els espais per a la cultura

Els equipaments públics millor valorats són les biblioteques i els centres cívics. Una gran part de la població valora com a actius culturals espais que no sempre són reconeguts com a tals, com les places, els parcs i les platges (41,7%).

Un hipotètic tancament de la biblioteca o del centre cívic afectaria més a títol individual als residents dels barris de renda baixa. Aquestes diferències no s’observen quan es pregunta sobre com afectaria el tancament a la gent del barri (i no a les persones a títol individual). En termes generals, tots els enquestats consideren que el tancament tindria un impacte molt important per a la gent del barri (per sobre de 8 en una escala de 0 a 10).

COM CREU QUE AFECTARIA AL BARRI EL TANCAMENT DE LA BIBLIOTECA O EL CENTRE CÍVIC?

ESPAIS IMPORTANTS PER A LA VIDA CULTURAL DE LES PERSONES*

ESPAIS IMPORTANTS PER A LA VIDA CULTURAL DE LES PERSONES

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis