Inscripcions

La data d’inici de les inscripcions serà el dissabte 23 d’abril. Les inscripcions a totes les activitats es faran a través de mitjans telemàtics (web, telèfon, SMS, correu electrònic, etc.) i presencials

Per formalitzar la inscripció a cadascuna de les activitats, n’haureu de consultar el procediment a l’entitat organitzadora, a través de les dades de contacte que trobareu en cadascuna de les activitats que apareixen en aquesta mateixa web. A més, algunes entitats oferiran la possibilitat de fer una preinscripció online a les seves activitats

En el cas que es demani  beca per a un  infant, l’entitat li facilitarà un codi PIN que juntament amb l’IDALU (Identificador de l’Alumne) de l’infant seran necessaris per fer el tràmit de sol·licitud d’ajut. Per a més informació sobre l’IDALU consulteu el web  https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/tramits/consulta_idalu  

 

Anul·lacions

Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat

Si és la persona participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja abonat (fraccionat o no) de l’activitat.

Les entitats tenen l’obligació de comunicar a les famílies, per escrit i durant el procediment d’inscripció, la política de cancel·lació de les seves activitats. 

 

SUPORT PER A LA INCLUSIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT

Totes les activitats que formen part de la campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació, amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat. 

L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors per atendre aquells nens i nenes que per la seva discapacitat presentin dificultats d'inclusió especials. Aquests hauran de reunir els requisits següents: 

  • Residir i estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona.
  • Per als infants majors de 6 anys hauran d’ aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
  • S’acceptaran aquelles sol·licituds d’ infants menors de 6 anys  (inclosos els infants que facin els 6 anys abans del desembre del 2022) que no tinguin el certificat de discapacitat sempre i quan vagin acompanyades d0un document acreditatiu emès o bé per l’Equip D’assessorament Psicopedagògic (EAP), els Centres d’Atenció Precoç (CDIAP, EIPI), Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l’Equip de valoració de les Escoles Bressols Municipals (EANE). 
  • Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/ades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin empadronats/ades per sol·licitar  l’ajut econòmic. 
  • La sol·licitud de monitors de suport es farà a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. La ciutadania haurà de comunicar amb les entitats organitzadores de les activitats a través dels seus canals telemàtics (telèfon, web, SMS, correu electrònic, etc.), i seran les entitats les qui realitzaran la sol·licitud. 

La sol·licitud de monitor/a de suport es podrà presentar en el període comprès entre el 27 d'abril i el 27 de maig de 2022 ambdós inclosos, a través del següent tràmit telemàtic

En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat pot ser de dos anys més a l’edat estipulada. En qualsevol cas, s’haurà de valorar pertinent per part de la família i l’entitat organitzadora. La prioritat és que l’infant pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.

Els casals han de reservar un 5% de places per a la inclusió d’infants amb discapacitat. Aquesta reserva es mantindrà fins al 27 de maig (data en què finalitza el termini perquè els casals presentin la sol·licitud de monitors/ores de suport).

Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en el qual s'hagi inscrit l'infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l'activitat. Així doncs, es podrà valorar que l'atenció del monitor/a sigui compartida per a més d'un infant, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor/a de suport no s'inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.

En el cas que es consideri necessari el monitor de suport, l’Ajuntament es farà càrrec de la despesa d'acord amb el barem que s’estipuli, i es podran valorar, segons el nombre de sol·licituds presentades, amb un màxim de 4 torns per infant i fins a esgotar la dotació pressupostària.

Important!

Hi ha activitats que poden variar.

També tobareu tota la informació actualitzada al 010 (telèfon gratuït).

CONSELLS

És aconsellable que els vostres fills i filles:

  • Portin sempre gorra i crema de protecció solar.
  • Portin una cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable).
  • Portin un entrepà i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial).
  • No portin diners de butxaca (eviteu l’ús de màquines expenedores).