Inscripcions

La data d’inici de les inscripcions serà a partir del dissabte 24 d’abril. Aquest any, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19, les inscripcions a totes les activitats es faran a través de mitjans telemàtics (web, telèfon, SMS, correu electrònic, etc.) i no presencials. 

D’altra banda, aquest any també s’anul·la el procediment de recollida de número per al sorteig de l’ordre d’inscripció als Campus Olímpia i les inscripcions, que s’obriran també el dia 24 d’abril, seguiran el mateix procés que la resta d’activitats.

Per formalitzar la inscripció a cadascuna de les activitats, n’haureu de consultar el procediment a l’entitat organitzadora, a través dels seus canals telemàtics (web, telèfon, SMS, correu electrònic, etc.). Trobareu la informació de les entitats en cadascuna de les activitats relacionades en aquest web. A més, algunes entitats oferiran la possibilitat de fer una preinscripció online a les seves activitats. Aquesta opció,  si és el cas, la trobareu a la informació de cadascuna de les activitats en aquest mateix web.   

Quan es formalitzi la inscripció, se sol·licitarà als pares o tutors una fotocòpia escanejada del carnet de vacunacions actualitzat o un certificat mèdic oficial dels infants, com a mesura preventiva per la transmissió de malalties.

 

Anul·lacions

Les entitats organitzadores es reserven el dret d’anul·lar l’activitat en cas de no cobrir el mínim de places establertes. En tot cas, l’anul·lació s’haurà de fer, com a mínim, 15 dies abans de l’inici de l’activitat.

Si és el participant qui anul·la la inscripció, i sempre que ho notifiqui almenys 15 dies abans de l’inici de l’activitat, l’entitat organitzadora li haurà de retornar, com a mínim, el 50% de l’import ja abonat de l’activitat.

 

SUPORT PER A LA INCLUSIÓ D'INFANTS I ADOLESCENTS AMB DISCAPACITAT

El procés de la gestió per sol·licitar monitors de suport es farà també a través de mitjans telemàtics i no presencials, davant la situació d’excepcionalitat ocasionada per la Covid-19. La ciutadania haurà de comunicar amb les entitats organitzadores de les activitats a través dels seus canals telemàtics (telèfon, web, SMS, correu electrònic, etc.), i cada entitat explicarà com han de formalitzar la sol·licitud, si es valora pertinent.

Totes les activitats que formen part de la campanya han de garantir la inclusió de tots els infants i adolescents, comptant amb una programació i els mitjans tècnics i humans adients per a la seva participació, amb independència que puguin presentar o no alguna discapacitat.

L’entitat organitzadora de l’activitat podrà sol·licitar a l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) el reforç de l’equip de monitors per atendre aquells nens i nenes que per la seva discapacitat presentin dificultats d'inclusió especials. Aquests infants hauran de reunir els requisits següents:

  • Residir i estar empadronat/ada a la ciutat de Barcelona.
  • Aportar el certificat que acrediti com a mínim el 33% de discapacitat, emès per un Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD) de la Generalitat de Catalunya.
  • Excepcionalment, als infants i adolescents amb necessitats educatives especials, empadronats/ades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i que, per requeriment del Departament d’Ensenyament, estiguin escolaritzats en algun centre educatiu de la ciutat de Barcelona, no se’ls requerirà que hi estiguin empadronats/ades.

En qualsevol activitat, l’edat màxima del participant en el cas d’infants o joves amb discapacitat pot ser de dos anys més a l’edat estipulada. En qualsevol cas, s’haurà de valorar pertinent per part de la família i l’entitat organitzadora. La prioritat és que l’infant pugui gaudir de l’activitat que sigui més adient a les seves necessitats.

També es valoraran les sol·licituds d’infants de 0 a 6 anys que aportin el dictamen acreditatiu de les Necessitats Educatives Especials, emès per l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), o un informe actualitzat dels Centres d'Atenció Precoç (CDIAP/EIPI), del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) o de l'Equip de valoració de les Escoles Bressol Municipals (EANE). S’inclouran en aquesta opció els infants que facin els 6 anys abans del desembre del 2020.

Aquesta sol·licitud es podrà presentar en el període comprès entre el 26 d'abril i el 25 de maig de 2021, ambdós inclosos.

Els casals han de reservar un 5% de places per a la inclusió d’infants amb discapacitat. Aquesta reserva es mantindrà fins al 3 de juny (data en què finalitza el termini perquè els casals presentin la sol·licitud de monitors/ores de suport).

Les funcions del monitor/a es fonamentaran en un reforç al grup en el qual s'hagi inscrit l'infant, oferint recursos i estratègies per fomentar la inclusió dels infants a l'activitat. Així doncs, es podrà valorar que l'atenció del monitor sigui compartida per a més d'un infant, o es centri només en determinades activitats. En qualsevol cas, entre les funcions del monitor de suport no s'inclourà oferir una atenció de caràcter sanitari.

El suport de l’oferta serà per cobrir un màxim de 4 torns per infant (l'equip tècnic valorarà situacions excepcionals en funció del pressupost).

AVÍS!

Aquest any les inscripcions es tornaran a fer telemàticament, a conseqüència de la situació d’excepcionalitat que comporta la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

Consulteu la normativa de la Generalitat de Catalunya en matèria de prevenció i seguretat de les activitats d'educació en el lleure durant l'estiu de 2021 que, per motiu de la Covid-19, afecta al desenvolupament de les activitats de la campanya de vacances d'estiu.

Important!

Hi ha activitats que poden variar

També tobareu tota la informació actualitzada al 010 (Telèfon gratuït).

CONSELLS

És aconsellable que els vostres fills i filles:

  • Portin sempre gorra i crema de protecció solar.
  • Portin una cantimplora amb aigua cada dia (millor que una ampolla d’aigua, perquè és reutilitzable).
  • Portin un entrepà i/o fruita per esmorzar (eviteu la pastisseria industrial).
  • No portin diners de butxaca (eviteu l’ús de màquines expenedores).