FAQS Beques "Premis Barcelona 2020"

1. CARACTERÍSTIQUES GENERALS

QUÈ SÓN LES BEQUES «PREMIS BARCELONA 2020»?

Són unes beques que convoca l'Institut de Cultura de Barcelona de manera extraordinària, destinades a projectes de creació, de recerca i d'innovació en els àmbits de la cultura, la ciència i l'educació.

Aquests beques neixen de la transformació dels Premis Ciutat de Barcelona en la seva edició de 2020, amb l'objectiu de reactivar un sector castigat fortament per la crisi sanitària de la covid-19, i en lluita constant contra la precarietat.

QUANTES BEQUES HI HA I QUINA DOTACIÓ TENEN?

S'atorgaran un total de 225 beques de 6.000 € o 10.000 € cadascuna, en funció de la línia a la qual pertanyin. La dotació per al conjunt de les beques és d'1,6 milions d'euros.

QUINES LÍNIES I MODALITATS EXISTEIXEN?

Les beques s’organitzen en 3 àmbits (cultura, educació i ciències), 4 línies i 15 modalitats.

Àmbit cultura
1. LÍNIA DE SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA - Dotació: 6.000 €

2. LÍNIA DE PROJECTES D'INNOVACIÓ I RECERCA EN ESPAIS PATRIMONIALS I EN ACCIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA - Dotació: 10.000 €

Àmbit educació
3. LÍNIA DE CULTURA I EDUCACIÓ - Dotació: 10.000 €

Àmbit ciències
4. LÍNIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I ART I CIÈNCIA - Dotació: 10.000 €

QUI LES POT DEMANAR?

Qualsevol persona física major de 18 anys, o qualsevol persona jurídica legalment constituïda. També les poden demanar agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Les persones participants han d'estar al corrent de pagament de les seves obligacions fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona, de la Seguretat Social i de les seves obligacions tributàries. Així mateix, les persones candidates no han de tenir pendents de justificació subvencions atorgades per l’Ajuntament de Barcelona i/o organismes municipals.

COM HAN DE SER ELS PROJECTES PRESENTATS?

Els projectes presentats han de ser de nova creació i han de tenir vinculació amb Barcelona o la seva Àrea Metropolitana en els termes que s’estableixen a cadascuna de les bases específiques. A més, s’han d’ajustar als requisits especificats a la modalitat escollida.

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR?

En termes generals, la documentació bàsica que s’ha de presentar és:

a) formulari de sol·licitud (que s’haurà de descarregar d’aquest mateix web o de l’Oficina Virtual de Tràmits); b) document descriptiu del projecte (en els termes que s’estableixen a les bases específiques); c) currículum de la persona o persones que presenten la candidatura.

En alguna de les modalitats, les bases específiques estableixen una documentació complementària.

EN QUIN IDIOMA ES PODEN PRESENTAR LA SOL·LICITUD I LA DOCUMENTACIÓ QUE S’HI HA D’ADJUNTAR?

La sol·licitud i la documentació que s’hi ha d’adjuntar es poden presentar tant en català com en castellà.

CAL DISPOSAR DE FINANÇAMENT AL MARGE DE L’IMPORT DE LA BECA PER PODER PORTAR A TERME EL PROJECTE EN CAS DE RESULTAR BECAT?

No, en cap modalitat és necessari disposar de finançament previ per poder portar a terme el projecte. 

QUAN PODRÉ PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

El període per presentar sol·licituds va del 30 de desembre de 2020 al 17 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

QUÈ VOL DIR QUE EL PROJECTE HA DE SER DE NOVA CREACIÓ?

Vol dir que el projecte es troba en una fase d'ideació i, a més, no ha estat presentat amb anterioritat públicament, ja sigui per part de la persona participant a la convocatòria o per part d’altres persones. D’altra banda, com que les beques (a excepció de les modalitats de la línia de Divulgació científica i art i ciència) van adreçades a donar suport a projectes de creació artística i projectes de recerca en les fases de conceptualització, gestació i desenvolupament del projecte, aquestes fases tampoc han d’haver estat executades.

S’HA D’ESPERAR A SER BENEFICIARI DE LA BECA PER INICIAR EL PROJECTE O ES POT INICIAR ABANS?

Un cop presentada la proposta candidata, no s’ha establert un moment d’inici del projecte. En tot cas, si és becat, el projecte s’ha de finalitzar i justificar abans del 31 de desembre de 2021.

PUC RECUPERAR LA PRESENTACIÓ QUE ES VA FER A LES SESSIONS INFORMATIVES?

En aquest enllaç podeu recuperar el vídeo de la sessió informativa del 13 de gener. El document de suport de les sessions informatives el trobareu al peu d’aquesta pàgina (Guia de suport per sol·licitar una beca).

QUÈ VOL DIR QUE ELS PROJECTES BECATS HAURAN D'INCORPORAR UNA LLICÈNCIA LLIURE (CREATIVE COMMONS O D'ALTRES)?

Que els projectes becats han d’incorporar l’autorització de l’autor/a que permeti i propiciï l’accés i la circulació dels mateixos en les fases del projecte que queden cobertes amb la dotació de la beca. 
La voluntat de l'Ajuntament és que els projectes becats tinguin també una vocació de difusió, accés i circulació el més oberta possible, respectant en tot moment els drets d'autoria o el possible interès comercial.

2. DOCUMENTACIÓ I VALORACIÓ

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE PRESENTAR?

En termes generals, la documentació bàsica que s'ha de presentar és la següent:

a) formulari de sol·licitud (que haurà descarregar-se en aquesta mateixa web o a l'Oficina Virtual de Tràmits); b) document descriptiu de el projecte (en els termes que s'estableixen en les bases específiques); c) currículum de la persona o persones que presenten la candidatura.

En alguna de les modalitats, les bases específiques estableixen una documentació complementària.

ES POT INCLOURE UN VÍDEO O ALGUN ALTRE ARXIU AUDIOVISUAL PER COMPLEMENTAR EL CURRÍCULUM?

No. Es poden incloure enllaços en el document del currículum per tal que el jurat pugui valorar  informació sobre treballs  realitzats o trajectòria professional, però no s’acceptaran arxius audiovisuals adjunts a la sol·licitud. 

HI HA ALGUN MODEL DE CURRÍCULUM ESTABLERT? 

No. Es pot adjuntar a la sol·licitud el model de currículum que cada persona candidata consideri adient perquè es pugui valorar la serva trajectòria. 

COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?  

S’han establert uns criteris de valoració per a cada modalitat que es poden consultar a les bases específiques.

QUI VALORARÀ LES PROPOSTES? 

Es designarà un jurat pluridisciplinari per a cadascun dels àmbits temàtics dels premis que estarà integrat per un màxim de 15 persones independents de reconeguda vàlua, especialistes en les diferents matèries de cada àmbit. Els diferents jurats valoraran els projectes i els puntuaran en funció dels criteris de valoració establerts a les bases especifiques.  

3. VINCLE AMB BARCELONA I LA SEVA ÀREA METROPOLITANA

QUIN ÉS EL VINCLE QUE S’HA D’ACREDITAR  AMB BARCELONA O LA SEVA ÀREA METROPOLITANA? 

Si el projecte es presenta a qualsevol de les modalitats de la línia 1 (“Suport a la creació artística”) o a la  modalitat  C (“Creació de projectes artístics audiovisuals amb  interrelació art/ciència”) de la línia 4 (“Divulgació científica i art i ciència”), la persona o l’entitat candidata haurà de complir, com a mínim, un dels següents requisits:
•    Tenir la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana, o bé
•    Estar vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea Metropolitana, o bé
•    Dissenyar un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.

Si el projecte es presenta a una modalitat de la línia  2 (“Cultura – projectes d’innovació i recerca en espais patrimonials i en acció cultural comunitària”) o de la línia 3 (“Cultura i educació”) haurà de plantejar-se com una proposta que es pugui dur a terme en equipaments culturals i/o educatius de la ciutat de Barcelona. 

Si el projecte es presenta a les modalitats A (“Creació de propostes innovadores de divulgació científica”) o B (“Creació de continguts educatius digitals o audiovisuals“) de la línia 4 (“Divulgació científica i art i ciència”), haurà de plantejar-se com una proposta en la que els continguts, els objectius o la finalitat estiguin relacionats amb centres de recerca, universitats, institucions o equipaments científics de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.
 

COM S’HA D’ACREDITAR EL VINCLE AMB BARCELONA O LA SEVA ÀREA METROPOLITANA? CAL APORTAR ALGUNA DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA? 

L’acreditació del vincle amb Barcelona o la seva Àrea Metropolitana s’haurà d’especificar bé al contingut de la proposta o bé al contingut  del currículum en funció de la modalitat a la que es presenti la candidatura. No caldrà aportar cap documentació complementària. En tot cas, a la declaració responsable  les persones candidates declararen que totes les dades que consten a la sol·licitud i als documents que l’acompanyen, són certes. Igualment, l’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de comprovar directament de les administracions o mitjançant la sol·licitud de documentació, que les persones finalment becades compleixen els requisits de les bases generals i específiques.

COM PUC SABER QUINS MUNICIPIS FORMEN PART DE L’ ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA?  

Es poden consultar els municipis que en formen part  en aquest enllaç

4. COMPATIBILITATS

UN PROJECTE BECAT POT HAVER REBUT ALTRES AJUTS?

Un projecte no podrà ser becat si ja ha rebut altres ajudes, subvencions o premis de l'Ajuntament de Barcelona, tot i que les persones beneficiàries d'aquests ajuts sí que podran ser becades per altres projectes.

Els premis si són compatibles amb altres ajuts, subvencions o premis concedits per altres administracions, ens públics o privats.

PUC PRESENTAR EL MATEIX PROJECTE A LES BEQUES I A LA CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT? 

Les beques “Premis Barcelona 2020” i la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament tenen objectius i finalitats diferents. En general, les beques van adreçades a donar suport a projectes de creació artística i projectes de recerca en les fases de conceptualització, gestació i desenvolupament del projecte. Per tant, es bequen les fases prèvies a la producció, exhibició o presentació pública de la proposta (amb l’excepció de les modalitats de ciències, en les quals caldrà presentar el producte final a la fase de justificació).

En aquest document trobareu les diferències principals entre les beques “Premis Barcelona 2020” i la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.
 

PUC PRESENTAR MÉS D’UN PROJECTE? 

Amb la voluntat que les beques arribin al màxim nombre de persones només s’admetrà una sol·licitud per persona. Per tant una persona, sigui física o jurídica,  no podrà ser titular de més d’una proposta encara que es tracti de diferents línies i modalitats. 

Si feu investigació o creació des d’una universitat, centre de recerca, espai de creació, etc. cal que tingueu en compte que només s'admetrà la primera sol·licitud registrada de cada institució. Us podeu presentar com a persona física, a títol individual, o com a agrupació de persones, si sou un col·lectiu.
 

PUC PRESENTAR EL MEU PROJECTE A TRAVÉS DE LA MEVA INSTITUCIÓ (UNIVERSITAT, CENTRE DE RECERCA...)?

Si feu investigació o creació des d’una universitat, centre de recerca, espai de creació, etc. cal que tingueu en compte que només s'admetrà la primera sol·licitud registrada de cada institució. 

Us podeu presentar com a persona física, a títol individual, o com a agrupació de persones, si sou un col·lectiu. La voluntat és que les beques arribin al màxim nombre de persones i per aquest motiu només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.
 

5. AGRUPACIONS DE PERSONES

ES POT PRESENTAR UNA PROPOSTA CONJUNTAMENT AMB MÉS PERSONES? 

Sí. Per presentar la proposta en grup s’haurà d’explicitar al formulari de sol·licitud i aportar les dades relatives a totes les persones que formen part del grup. 

LES AGRUPACIONS DE PERSONES, PODEN SER DE PERSONES FÍSIQUES O DE PERSONES JURÍDIQUES?

Sí.

ES POT PRESENTAR UNA AGRUPACIÓ DE PERSONES DE MÉS DE 4 MEMBRES?  

Sí. Al formulari de sol·licitud hi ha espai per registrar un màxim de 4 persones. Si l’agrupació està formada per més de 4 persones caldrà adjuntar un document amb les dades de totes de persones que conformen l’agrupació (nom i cognoms o raó social i NIF). 

QUI HAURÀ DE TRIBUTAR L’IMPORT DE LA BECA EN UNA AGRUPACIÓ DE PERSONES?

En tant que la  titularitat de la beca és compartida, la base imposable de l’import atorgat es pot repartir entre els membres del grup i per tant co-titulars  de la beca. És a dir, cada co-titular haurà de tributar per la part que li correspongui. 

6. TRAMITACIÓ

COM HAURÉ DE FER LA TRAMITACIÓ?

La presentació de les sol·licituds es farà de forma telemàtica a l'Oficina Virtual de Tràmits (seu electrònica de l'Ajuntament de Barcelona). Només de forma excepcional, les persones físiques podran presentar-la de forma presencial a les oficines de Registre General dels districtes, gerències o instituts de l'Ajuntament de Barcelona.

COM ES FA EL TRÀMIT PER INTERNET? 

Mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits.  Serà necessari l’ús de la signatura electrònica per presentar la sol·licitud al registre telemàtic. 

QUÈ VOL DIR SIGNATURA ELECTRÒNICA? 

És una certificació electrònica oficial per a persones físiques i per a representats/es de persones jurídiques, que vincula unes dades de verificació de signatura i en confirma la seva identitat electrònicament. Per tant, permet garantir la identitat d’un subjecte i la seva representativitat. 

COM ES POT OBTENIR UN CERTIFICAT DIGITAL QUE PERMETI TENIR SIGNATURA ELECTRÒNICA?

Existeixen diferents certificats que permeten operar amb les administracions. Per a més informació podeu consultar aquest enllaç del web de l’Administració Oberta de Catalunya. 

CAL DESCARREGAR ALGUN DOCUMENT PER PODER FER LA SOL·LICITUD? 

L’únic document que cal descarregar és el formulari de sol·licitud, que s’haurà d’adjuntar en el moment de fer el tràmit, a la resta de documentació requerida a cada  modalitat.

PUC IMPRIMIR EL FORMULARI DE SOL·LICITUD, EMPLENAR-HO A MÀ, ESCANEJAR-LO I ADJUNTAR-LO? 

No. El formulari  és un pdf editable, que s’ha d’emplenar a l’ordinador i adjuntar en el mateix  format en el què s’ha descarregat. 

QUÈ ÉS LA DECLARACIÓ RESPONSABLE?  

És un apartat del formulari de sol·licitud en el qual la persona candidata declara, entre d’altres, que compleix les condicions i requisits de la convocatòria, per evitar haver de presentar documentació acreditativa.

I SI HI HA ALGUN PUNT DE LA DECLARACIÓ RESPONSABLE QUE NO ES COMPLEIX?

En aquest cas no es podrà obtenir la beca. Per poder obtenir una de les beques és necessari complir amb els requisits establerts a les bases de les mateixes. La declaració responsable avala aquest compliment per part de la persona candidata. 

QUÈ ÉS EL NÚMERO DE REFERÈNCIA DEL TRÀMIT I ON EL TROBO? 

És el número que identifica la sol·licitud un cop realitzada.  Apareix per pantalla, un cop finalitzat el tràmit i també apareix al justificant de presentació de sol·licitud. Aquest número és necessari en cas d’haver d’afegir més documentació a la sol·licitud.

7. PAGAMENT DE LA BECA I JUSTIFICACIÓ

SI REBO LA BECA, COM I QUAN HAURÉ DE JUSTIFICAR LA REALITZACIÓ DEL PROJECTE?

En termes generals, les persones beneficiàries de les beques han de justificar el premi rebut presentant una memòria explicativa de el desenvolupament de el projecte abans de l'31 de desembre de 2021. En tot cas no serà necessari aportar factures per avalar la justificació econòmica de l'activitat realitzada

En les bases específiques es descriu el contingut concret d'aquesta memòria per a cada modalitat. En algunes modalitats, la memòria ha d'adjuntar documentació complementària, també descrita en les bases específiques.

COM ES FARÀ EL PAGAMENT DE L’IMPORT DE LA BECA? 

El pagament es realitzarà mitjançant transferència bancària amb caràcter previ a la justificació i en un únic pagament. L’abonament  es farà a la persona sol·licitant. En el cas de projectes col·lectius es pagarà a la persona representant de l’agrupació. 

L’IMPORT DE LES BEQUES ESTÀ SUBJECTE A RETENCIONS?

Sí, l'import de les beques estarà subjecte a les retencions i tributacions que estableixi la legislació fiscal vigent. En el cas de les persones físiques serà un 15 per cent d’IRPF, retenció que s’aplicarà en el moment del pagament.

8. LÍNIA DE CULTURA – SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA

QUIN ÉS EL VINCLE QUE S’HA DE TENIR AMB BARCELONA O LA SEVA ÀREA METROPOLITANA EN LA LÍNIA DE CULTURA – SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA?  

La persona o l’entitat candidata haurà de complir, com a mínim, un dels següents requisits:

• Tenir la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana, o bé

• Estar vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea Metropolitana, o bé

• Dissenyar un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.
 

QUÈ HE DE FER EN CADASCUNA DE LES FASES (PRESENTACIÓ, DESENVOLUPAMENT I JUSTIFICACIÓ) EN LA LÍNIA DE CULTURA – SUPORT A LA CREACIÓ ARTÍSTICA? 

En aquest document trobareu el resum de què s’ha de tenir en compte en les diferents fases d’aquesta línia.

UNA PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN  TEXT  TEATRAL S’HA DE PRESENTAR A LA MODALITAT D’ARTS ESCÈNIQUES O A LA DE CREACIÓ LITERÀRIA? 

La modalitat adequada per un text teatral és la de creació literària. 

COM HAN DE SER ELS PROJECTES QUE ES PRESENTIN A LA MODALITAT DE PROJECTES HÍBRIDS? 

Han de ser projectes innovadors que tinguin en la hibridació de llenguatges i formats artístics un dels seus trets essencials. Igualment, han de ser projectes artístics que, per la seva naturalesa interdisciplinar, no encaixin del tot en cap de les altres modalitats de la línia de cultura – creació artística. 

SI TINC DUBTES ENTRE DUES MODALITATS, A QUINA ÉS MILLOR QUE PRESENTI EL MEU PROJECTE? 

Després d’una atenta lectura de les bases, cal decidir-se en funció de la que s’adeqüi més  a les característiques del projecte que es vol presentar. 

UNA PROPOSTA DE CREACIÓ D’UN  GUIÓ CINEMATOGRÀFIC S’HA DE PRESENTAR A LA MODALITAT DE CREACIÓ AUDIOVISUAL O A LA DE CREACIÓ LITERÀRIA? 

La modalitat adequada per presentar un guió cinematogràfic és la de creació literària.

9. LÍNIA DE CULTURA – PROJECTES D’INNOVACIÓ I RECERCA EN ESPAIS PATRIMONIALS I EN ACCIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA

QUIN ÉS EL VINCLE QUE S’HA DE TENIR AMB BARCELONA O LA SEVA ÀREA METROPOLITANA EN LA LÍNIA DE CULTURA – PROJECTES D’INNOVACIÓ I RECERCA EN ESPAIS PATRIMONIALS I EN ACCIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA?  

En aquesta línia el projecte presentat haurà de plantejar-se com una proposta que es pugui dur a terme en equipaments culturals i/o educatius de la ciutat de Barcelona. 

QUÈ HE DE FER EN CADASCUNA DE LES FASES (PRESENTACIÓ, DESENVOLUPAMENT I JUSTIFICACIÓ) EN LA LÍNIA DE CULTURA – PROJECTES D’INNOVACIÓ I RECERCA EN ESPAIS PATRIMONIALS I EN ACCIÓ CULTURAL COMUNITÀRIA EN CAS DE RESULTAR BECAT EL PROJECTE? 

En aquest document trobareu el resum de què s’ha de tenir en compte en les diferents fases d’aquesta línia.

QUÈ S’ENTÉN PER EQUIPAMENT PATRIMONIAL A LA MODALITAT A_ CO-CREACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES EN ESPAIS PATRIMONIALS?

S’entén per equipament patrimonial aquell equipament amb oferta estable, obert al públic de manera permanent, de gestió pública o privada, que treballa amb col·leccions de patrimoni cultural material o immaterial (segons la definició de la llei de Patrimoni cultural català) per a la seva difusió pública, el seu estudi i coneixement, la seva conservació i el seu increment: museus, arxius, sales d’exposició, jaciments, monuments arquitectònics i biblioteques històriques. 

A LA MODALITAT A_CO-CREACIÓ D’ACTIVITATS EDUCATIVES EN ESPAIS PATRIMONIALS, LES ENTITATS CULTURALS, SOCIALS I EDUCATIVES AMB LES QUE ES PLANTEGI LA CO-CREACIÓ, HAN DE SER DE TITULARITAT PÚBLICA? 

Les entitats culturals, socials i educatives poden ser tant de titularitat pública com privada.

QUÈ VOL DIR QUE LA MODALITAT C_INNOVACIÓ EN PROJECTES CULTURALS COMUNITARIS, ES DIRIGEIX A PROJECTES QUE ES TROBIN EN LA FASE DE RECERCA I PROSPECCIÓ?

Significa que són projectes que encara no s’han implementat, que estan estudiant la viabilitat de la seva implementació. La beca hauria de cobrir les despeses dels treballs d’estudi, recerca, diàleg, anàlisi de viabilitat, co-disseny i planificació. Això pot incloure fases en que es faci una prova de l’activitat, però a mode de test.

COM HA DE SER LA CARTA D’INTERÈS A PARTICIPAR EN EL PROJECTE D’ENTITATS I COL·LECTIUS DEL TERRITORI, QUE ES DEMANA A LA MODALITAT C_INNOVACIÓ EN PROJECTES CULTURALS COMUNITARIS

La carta pot ser una senzilla manifestació d’interès a adherir-se i participar en el projecte (en aquest cas, ja sigui a la fase de recerca com a la fase d’implementació).

A LA MODALITAT C_INNOVACIÓ EN PROJECTES CULTURALS COMUNITARIS, QUÈ VOL DIR QUE ELS PROJECTES “FOMENTIN RELACIONS ON ES POSIN EN COMÚ METODOLOGIES I OBJECTIUS, QUE COMPORTIN L’ENFORTIMENT DEL SUPORT MUTU I DEL RECONEIXEMENT DE GRUPS, COL·LECTIUS I ESPAIS D’ACCIÓ CULTURAL”?

Que han de ser projectes oberts, que comparteixin els processos de presa de decisions i la manera de dur-se a terme, en espais on hi estiguin convidats tots els col·lectius i entitats participants. 

A LA MODALITAT C_INNOVACIÓ EN PROJECTES CULTURALS COMUNITARIS, QUÈ VOL DIR MANTENIR UN DIÀLEG AMB EL PROGRAMA CULTURA VIVA? 

Significa que des del programa Cultura Viva de l’Institut de Cultura s’acordarà un calendari de trobades pel seguiment dels projectes becats.

10. LÍNIA DE CULTURA I EDUCACIÓ

QUIN ÉS EL VINCLE QUE S’HA DE TENIR AMB BARCELONA O LA SEVA ÀREA METROPOLITANA EN LA LÍNIA DE CULTURA I EDUCACIÓ?

En aquesta línia el projecte presentat haurà de plantejar-se com una proposta que es pugui dur a terme en equipaments culturals i/o educatius de la ciutat de Barcelona. 

QUÈ HE DE FER EN CADASCUNA DE LES FASES (PRESENTACIÓ, DESENVOLUPAMENT I JUSTIFICACIÓ) EN LA LÍNIA DE CULTURA I EDUCACIÓ EN CAS DE RESULTAR BECAT EL PROJECTE?

En aquest document trobareu el resum de què s’ha de tenir en compte en les diferents fases d’aquesta línia.

QUAN ES PARLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS I EDUCATIUS, ES REFEREIX NOMÉS A EQUIPAMENTS PÚBLICS? 

No, els equipaments poden ser tant de titularitat pública com privada. 

11. LÍNIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I ART I CIÈNCIA

QUIN ÉS EL VINCLE QUE S’HA DE TENIR AMB BARCELONA O LA SEVA ÀREA METROPOLITANA EN LA LÍNIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I ART I CIÈNCIA?

Si el projecte es presenta a les modalitats A_Creació de propostes innovadores de divulgació científica o B_Creació de continguts educatius digitals o audiovisuals, haurà de plantejar-se com una proposta en la que els continguts, els objectius o la finalitat estiguin relacionats amb centres de recerca, universitats, institucions o equipaments científics de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.

Si el projecte es presenta a la modalitat C_Creació de projectes artístics audiovisuals amb interrelació art/ciència, la persona o l’entitat candidata haurà de complir, com a mínim, un dels següents requisits:

• Tenir la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva Àrea Metropolitana, o bé

• Estar vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva Àrea Metropolitana, o bé

• Dissenyar un projecte l’objecte del qual tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva Àrea Metropolitana.
 

QUÈ HE DE FER EN CADASCUNA DE LES FASES (PRESENTACIÓ, DESENVOLUPAMENT I JUSTIFICACIÓ) DE LÍNIA DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA I ART I CIÈNCIA EN CAS DE RESULTAR BECAT EL PROJECTE? 

En aquest document trobareu el resum de què s’ha de tenir en compte en les diferents fases d’aquesta línia.

QUÈ S’ENTÉN PER “AUDIOVISUAL”? 

Per a totes les modalitats d’aquesta línia quan es fa referència a audiovisuals, s’entén en totes les seves accepcions i, per tant, no solament el format vídeo sinó també totes aquelles que incloguin imatge i so com ara experiències audiovisuals de realitat virtual o realitat augmentada, mappings, etc.

PER A LES MODALITATS A_CREACIÓ DE PROPOSTES INNOVADORES DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA O B_CREACIÓ DE CONTINGUTS EDUCATIUS DIGITALS O AUDIOVISUALS, LES UNIVERSITATS ES PODEN CONSIDERAR “CENTRES DE RECERCA, INSTITUCIONS O EQUIPAMENTS CIENTÍFICS”?

Sí, les universitats es poden considerar "centres de recerca, institucions o equipaments científics" per a les dues modalitats. 

EN LA MODALITAT C_CREACIÓ DE PROJECTES ARTÍSTICS AUDIOVISUALS AMB INTERRELACIÓ ART/CIÈNCIA, LA TEMÀTICA DEL PROJECTE HA D'ESTAR RELACIONADA AMB EL CONFINAMENT? 

El projecte ha d'estar relacionat amb tot allò que tingui a veure amb les vivències de la pandèmia i el confinament de la primavera del 2020. Aquesta premissa ens permet treballar des de punts de vista molt diversos (solitud, bretxa digital, problemes psicològics...) i també ens permet , si s'escau, tenir en compte col·lectius diferents (gent gran, escolars...).