Beques Barcelona Crea 2021

<-- Torna a la pàgina d'inici

Beques Barcelona Crea

Donem suport al teu talent

Les Beques Barcelona Crea són uns ajuts que convoca l'Institut de Cultura de Barcelona destinats a donar suport a la creació, i contribuir a mantenir l’impuls cultural i científic de la ciutat oferint recursos per desenvolupar processos de recerca i innovació artística.

En aquesta edició les beques estan destinades a donar suport als processos, previs a la producció, que acompanyen a la creació de propostes artístiques (conceptualització, gestació, investigació, experimentació, documentació...).

 

Modalitats de la Convocatòria

A - Creació en arts escèniques

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en els àmbits del teatre, de la dansa, del circ, i altres expressions de les arts del moviment i arts de carrer.

Està prevista la concessió de 42 ajuts en aquesta modalitat.

 

B - Creació en arts visuals

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les arts visuals en qualsevol dels seus llenguatges. Aquestes propostes poden conceptualitzar-se tant per a un format expositiu com en altres formats.

Està prevista la concessió de 30 ajuts en aquesta modalitat.

 

C - Creació musical

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la creació musical en qualsevol dels seus llenguatges.

Està prevista la concessió de 23 ajuts en aquesta modalitat.

 

D - Creació audiovisual

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de l’audiovisual en qualsevol dels seus formats.

Està prevista la concessió de 15 ajuts en aquesta modalitat.

 

E - Cultures populars

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de les cultures populars que conviuen a Barcelona o a la seva àrea metropolitana. Aquestes propostes han de promoure la difusió del patrimoni immaterial i generar interrelació entre els diversos àmbits de les cultures populars en el món associatiu.

Està prevista la concessió de 8 ajuts en aquesta modalitat.

 

F - Creació literària i traducció

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l'àmbit de la literatura, és a dir, en narrativa, poesia, assaig i escriptura de textos teatrals. Aquestes obres s’han de crear en llengua catalana o castellana. També es poden incloure propostes de traducció de qualsevol llengua al català o al castellà.

Està prevista la concessió de 35 ajuts en aquesta modalitat.

 

G - Creació de guions audiovisuals

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística en l’escriptura de guions audiovisuals, siguin propostes d’adaptació d’obres literàries ja existents o propostes de creació pròpia.  Tant les propostes d’adaptació com les d’escriptura de creació pròpia han de ser en llengua catalana o castellana.

Està previst concedir 7 ajuts en aquesta modalitat.

 

H - Creació en art i ciència

Aquesta modalitat va dirigida a donar suport a propostes de creació artística que incorporin la interrelació dels llenguatges artístics amb els científics i tecnològics. Les propostes es poden plantejar des de qualsevol disciplina artística i apropar-se a la ciència des de qualsevol àmbit del saber humà, des de les ciències experimentals i la tecnologia, fins als diversos camps de les ciències socials i humanitats.

Està previst concedir 10 ajuts en aquesta modalitat.

 

Informació destacada de la convocatòria

Període de sol·licituds

El període per presentar sol·licituds s’iniciarà el 30 de desembre de 2021 i finalitzarà el 4 de febrer de 2022, ambdós inclosos.

 

Qui pot sol·licitar les beques?

•    Persones físiques majors de 18 anys.

•    Persones jurídiques legalment constituïdes.

•    Agrupacions de persones (físiques i/o jurídiques) tot i que no tinguin personalitat jurídica.

Les persones físiques i jurídiques participants han d'estar al corrent de les seves obligacions tributaries i fiscals amb l'Ajuntament de Barcelona i l'Agencia Estatal d’Administració Tributaria, així com amb la Seguretat Social.

Així mateix, les persones o entitats candidates han d’haver justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals, un cop exhaurits els terminis.

 

Documentació que ha de contenir la sol·licitud

Document 1. Formulari de sol·licitud

 

Document 2. Explicació de la proposta

Haurà de tenir una extensió màxima de 8 pàgines (s’entendrà per pàgina la cara d’un full) amb espai entre línies 1,5 amb font Arial i cos de lletra 12 , que inclogui:

•    Títol.
•   Descripció i proposta de desenvolupament.
•   Objectius.
•   Metodologia de treball proposada.
•   Perspectives de futur.

 

Document 3. Currículum

Haurà de tenir una extensió màxima de 3 pàgines (s’entendrà per pàgina la cara d’un full), espai entre línies 1,5 amb font Arial i cos de lletra 12.  S’haurà de presentar el currículum de la persona física o el resum de la trajectòria professional de la persona jurídica sol·licitant, o, en el cas d'agrupacions, de tots els seus membres.

 

Forma de presentació de la sol·licitud

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: telemàticament (preferentment) o presencialment

Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

Presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

-    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

-    Telèfon: 010

-    MòbilBarcelona a la butxaca

 

Criteris de valoració

La valoració de les propostes s’ha de fer d'acord amb els criteris generals i específics.

A- Criteris generals

B- Criteris específics 

La puntuació final de la proposta resulta de la suma de la puntuació obtinguda en ambdós grups de criteris.

La puntuació màxima que es pot atorgar a les propostes  presentades és de 10 punts.

Així mateix, en cap cas poden ser beneficiàries les propostes que hagin obtingut una puntuació inferior als 5 punts.

 

A  - Criteris generals (fins a 2,5 punts)

1 -    Grau d'innovació de la proposta (fins a 1,5 punts)

    ·    Que la proposta incorpori novetats conceptuals, metodològiques, de llenguatges o de processos.
    ·    Que la proposta incorpori diàleg transdisciplinari.
    ·    Que la proposta incorpori experimentació entre tècniques i llenguatges artístics.
    ·    Que respongui a un repte de la societat actual.

 

2 -    Consideració de les perspectives de gènere en els continguts de la proposta (fins a 0,5 punts) 

    ·    Que la proposta candidata estigui redactada amb un llenguatge inclusiu des de la perspectiva de gènere.
    ·    Que la perspectiva de gènere s'incorpori en la proposta presentada a partir de la seva metodologia, o contingut, atenent els seus  objectius, activitats, població destinatària o valors que promou.

 
3 -    Consideració de les perspectives d’interculturalitat en els continguts de la proposta (fins a 0,5 punts) 

    ·    Que es tingui en consideració el reconeixement de  l’àmplia diversitat cultural i religiosa de la ciutat, de col·lectius o cultures minoritàries a la ciutat.
    ·    Que es plantegin criteris de creativitat, innovació i flexibilitat amb la voluntat de trencar amb la referència exclusiva a les arts occidentals o autòctones.
    ·    Que es plantegin criteris de respecte a la convivència intercultural, igualtat d’oportunitats i foment del diàleg intercultural.

 

B - Criteris específics (fins a 7,5 punts) 

1 - Qualitat artística de la proposta (fins a 4,5 punts) 

    ·    L’interès artístic i cultural de la proposta.
    ·    La singularitat de la proposta.
    ·    La formulació de desenvolupament de la proposta.
    ·    L’originalitat del plantejament de la proposta.

2 - Relació de l’objecte de la proposta amb la ciutat de Barcelona (fins a 1 punts) 

3 - Currículum i trajectòria professional de la persona o entitat sol·licitant o dels membres del grup (fins a 1 punts) 

4 - Perspectives de futur de la proposta (fins a 1 punts) 

    ·    Viabilitat de la proposta (la capacitat de dur-la a terme, les possibilitats d’implementació...).
    ·    Perspectives d’accés i circulació del resultat de la proposta (incorporació de llicències lliures, previsió de difusió pública...).
    ·    Perspectives de desenvolupament del resultat de la proposta amb relació als àmbits educatius reglats o no reglats,  adreçats  a qualsevol edat, o dirigits a l’educació al llarg de la vida.

 

Requisits de les propostes

1 - Ser de nova creació.

Es considerarà que una proposta és de nova creació quan:

·    La proposta es trobi en una fase d'ideació.
·    La proposta no hagi estat presentada amb anterioritat públicament, sigui per part de la persona o entitat participant a la convocatòria o per part d’altres persones o entitats.
·    No s'hagin portat a terme les fases que cobreix l’ajut (desenvolupament de la proposta artística previ a la producció).

·    No es tracti d'una reposició o revisió d'una creació pròpia.

 

2 - Mantenir relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.

La relació s’entén que està acreditada quan es compleixi, com a mínim, un dels supòsits següents:

·    Que l’objecte de la proposta tingui relació amb la ciutat de Barcelona o la seva àrea metropolitana.
·    Que la persona o l’entitat candidata tingui la seva residència a la ciutat de Barcelona o a la seva àrea metropolitana.
·    Que la persona o l’entitat candidata estigui vinculada al teixit cultural de Barcelona o de la seva àrea metropolitana i que així es desprengui del contingut de la  documentació presentada.

 

Jurats de les beques

Els jurats de les Beques Barcelona Crea 2021 han estat formats per les persones següents:

A proposta del Consell de la Cultura de Barcelona: Pau Alsina, Maitane Beaumont, Laura Benítez, Amadeu Carbó, Pilar Cruz, Jordi Fosas, Ester Nadal, Jordi Nopca, Lucía Piedra, Oriol Puig, Neus Rodríguez i Mercè Sarrias.

A proposta de l’Institut de Cultura de Barcelona: David Armengol, Miquel Cabal, Maria Canelles, Antoni Casares, Marçal Cebrian, Carolina Jiménez, Ferran Murillo i Gisela Sais.

 

Motius de no admissió de la sol·licitud

És motiu de no admissió de la candidatura:

·    No presentar el document 1.
·    No presentar el document 2.
·    No presentar la documentació obligatòria en temps i forma.
·    Haver resultat persona o entitat beneficiària en la convocatòria dels Premis Barcelona 2020.
·    Incompliment d'altres requisits establerts a les bases reguladores de les beques “Barcelona Crea” o a la present convocatòria, així com els que estableixi la legislació vigent.

 

Període d’execució del projecte

El període d’execució del projecte becat està comprés entre l’atorgament definitiu de la beca i el 28 de febrer de 2023.

 

Justificació de la Beca

Fins el 31 de març de 2023.

 

Fases de la convocatòria

Beques Barcelona Crea

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 15 al 29 de juny (inclòs).

10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. 

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 15 al 29 de juny (inclòs).

10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional:

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.
 

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: del 15 de juny al 14 de juliol (inclòs). 

Un mes que comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb la mateixa modalitat utilitzada en el moment de presentar la sol·licitud (telemàticament o presencialment)

Telemàticament
A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

Presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva

Justificació de la beca

Documentació que ha de contenir la justificació

1.Instància de justificació

2.Memòria explicativa que inclogui els següents apartats:

- La descripció de les fases de treball realitzades
- El calendari i la metodologia emprada
- L'explicació dels resultats obtinguts
- Les perspectives de futur de la proposta.

 

Període d’execució del projecte

Fins el 28 de febrer de 2023
 

Període de justificació del projecte

Fins el 31 de març de 2023
 

Forma de presentació:

Cal utilitzar la mateixa modalitat emprada en la presentació de la sol·licitud.

•A través del portal de Tràmits de la convocatòria

•A través del registre presencial (als registres de l’Ajuntament o les OAC’s)