Convocatòria de subvencions per a inversions en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema 2022

<-- Torna a la pàgina de subvencions

 subvencions per a inversions en espais

Convocatòria destinada a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

Modalitats de la convocatòria
Modalitat A - Espais independents de creació, experimentació i difusió 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa

Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i que no estiguin relacionades amb el compliment de la normativa, però que supòsin una millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic

Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic que permeti la millora de les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

 

Requisits Modalitat A

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat A hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2022 o bé iniciar-les en l’any 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a espai de creació, d’acord amb la definició que se n’ha fet en la base 5.a.

 

 

Criteris de valoració Modalitat A - 10 punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques. Millora en les condicions de treball dels col·lectius que tenen seu en l’espai. (3 punts)

b) El projecte presentat significarà una millora en l’atenció a les arts emergents, des del risc i l’experimentació, així com una millora de les condicions d’exhibició. (2 punts)

c) El projecte presentat afavorirà o reforçarà la multidisciplinarietat de l’espai. (2 punts)

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de l’espai. (3 punts)

.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat A: 30.000€

 

Modalitat B - Espais Cultura Viva

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa

Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i que no estiguin relacionades amb el compliment de la normativa, però que supòsin una millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic

Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic que permeti la millora de les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

 

Requisits Modalitat B

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2022 o bé iniciar-les en l’any 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a espai de Cultura Viva, d’acord amb la definició que se n’ha fet en la base 5.b.

 

 

Criteris de valoració Modalitat B - 10 punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques. (3 punts)

b) El projecte presentat permetrà dur a terme una programació cultural estable vinculada amb la música en directe, les arts escèniques o qualsevol manifestació vinculada a l'art contemporani i a la cultura popular, compatible amb l'activitat pròpia de l'espai. (3 punts)

c) Millora de l'adequació de l'espai a les condicions dels espais de Cultura Viva. (2 punts)

d) Vabilitat de la inversió proposada, pla de finançament i grau de finançament aconseguit i/o previst al marge d'aquesta convocatòria de subvencions. (2 punts)

.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat B: 50.000€

 

Modalitat C - Llibreries

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb l’activitat comercial o amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic:
(sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) La dotació de tecnologies digitals destinades a la venda i promoció del llibre, i els canals digitals:
•    Ordinadors
•    Pantalles
•    Projectors
•    Aparells i programaris per a la venda en línia
•    Instal·lació de Wifi
•    Altres canals de comunicació amb el lector.

b) L’adquisició de productes, mobiliari o instal·lacions directament relacionats amb l’activitat comercial o la millora de les instal·lacions.

 

Requisits Modalitat C

a) Haver realitzat les inversions durant l’any 2022 o bé iniciar-les en el 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Pertànyer al Gremi de Llibreters o al Gremi de Llibreters de Vell, o bé, quan la persona sol·licitant no en sigui membre, acreditar-ne l’activitat, mitjançant el lliurament del corresponent títol habilitant (llicència d’activitats o comunicació d’obertura).

 

Criteris de valoració Modalitat C - 10 Punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques. (3 punts)

b) El projecte presentat permetrà afavorir i reforçar les activitats de foment i promoció  de la lectura. (2 punts)

c) Millora en les condicions d’accessibilitat del públic a la llibreria. (3 punts)

d) Viabilitat de la inversió proposada, pla de finançament i grau de finançament aconseguit i/o previst al marge d’aquesta convocatòria de subvencions. (2 punts)

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat C: 15.000€

 

 

Modalitat D - Llibreries i editorials: Diada de Sant Jordi 2022 

Conceptes subvencionables

Dotació d'equipament tècnic

Es subvencionarà fins al 100% de l’import de la despesa i com a màxim 400 €.

a) Per l'adquisició de material expositiu per venda a l'exterior per substituir o reemplaçar aquell material propi que hagi quedat malmès durant la Diada de Sant Jordi 2022.

- Mobiliari
- Carpes
- Tendals

b) Per l'adquisició de material informàtic per substituir o reemplaçar aquell material propi que hagi quedat malmès durant la Diada de Sant Jordi 2022.

Queden exclosos el material fungible i el material de lloguer..

 

Requisits Modalitat D

a) Realitzar les inversions durant l’any 2022 o bé iniciar-les en el 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) La llibreria o editorial ha d'haver tingut parada a la ciutat de Barcelona durant la Diada de Sant Jordi 2022.

c) Pertànyer al Gremi de Llibreters o al Gremi de Llibreters de Vell, o bé, al Gremi d'Editors. Quan la persona sol·licitant no en sigui membre, acreditar-ne l'activitat, mitjançant el lliurament del corresponent títol habilitant (llicència d'activitats o comunicació d'obertura).

d) Adjuntar una declaració responsable amb la ubicació de la parada i els danys soferts durant la Diada de Sant Jordi 2022.

 

 

Criteris de valoració Modalitat D - 10 punts

a) La inversió presentada permetrà substituir o reemplaçar el material expositiu, malmès durant la Diada de Sant Jordi 2022, per la venda a l'exterior de la llibreria o editorial. (3,5 punts)

b) La inversió permetrà pal·liar els danys soferts per les llibreries o editorials durant la Diada de Sant Jordi 2022. (3,5 punts)

c) La inversió presentada permetrà millorar les condicions de la venda a l'exterior de la llibreria o editorial. (3 punts)

 

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat D: 400€

 

Modalitat E -Sales de cinema amb 7 sales d’exhibició o menys

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa:
Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència:
•    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis.
•    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora:
Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Inversions relatives a la millora de l’eficiència i sostenibilitat energètica

 

Dotació d’equipament tècnic
(sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions)
Es subvencionarà fins al 30% de l’import de la despesa.

a) Informatització i digitalització de taquilles i venda d’entrades.

b) Equips d’imatge i so relacionats amb l’exhibició audiovisual.

 

Requisits Modalitat E

a) Haver realitzat les inversions referides durant l’any 2022 o bé iniciar-les en el 2023, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2023.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Pertànyer al Gremi d’empresaris de Cinema de Catalunya, o bé, quan la persona sol·licitant no en sigui membre, acreditar-ne l’activitat, mitjançant el lliurament del corresponent títol habilitant (llicència d’activitats o comunicació d’obertura)

d) Disposar de 7 sales d’exhibició o menys.

 

Criteris de valoració Modalitat E - 10 punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques i d’accessibilitat del públic a la sala. (3 punts) 

b) Millora en els plans de sostenibilitat i eficiència energètica. (2 punts)

c) La inversió permetrà una millora en la programació i l’oferta de cinema i audiovisual de la ciutat. (2 punts)

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de la sala. (3 punts)

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat E: 50.000€

 

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si s’escau.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 22 de juny al 20 de juliol de 2022, ambdós inclosos
El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d'aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment.

En cas de presentar-se més d’una sol·licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol·licitud.

 

Període d'execució de les inversions

De l’1 de gener de 2022 al 30 de setembre de 2023

Les subvencions concedides, s'hauran de destinar a finançar projectes d'inversió iniciats o a iniciar durant l'any 2022, o previstos per a l'any 2023, i finalitzats abans del 30 de setembre de 2023.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-   Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

-    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

-    Telèfon: 010

-    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Requisits de les les persones beneficiàries

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si s’escau.

Cada persona sol•licitant podrà presentar únicament una sol·licitud de subvenció per a cada espai del qual n’és titular. Amb excepció de les Llibreries, que podran presentar una sol•licitud a la modalitat C i una sol·licitud a la modalitat D.

No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

- Els honoraris per a estudis i informes aliens al projecte de rehabilitació o millora presentats.

- Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin obres certificades o compres de béns inventariables considerades comptablement com a inversions.

- En cap cas, es subvencionaran despeses relatives a reparacions o material fungibles (consumibles).

- Les inversions en noves tecnologies que tinguin una finalitat estrictament administrativa o de gestió (com ara ordinadors i programes per a la gestió o la comptabilitat dels equipaments culturals).

- Material tècnic que no estigui directament relacionat amb l’espai subvencionat.

- Leasings, rentings.

- Instruments musicals.

 

Supòsits d’exclusió

•    En el cas d’obres i mesures pel compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses aquelles sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen: Espais de propietat municipa, institucions culturals de titularitat públic i equipaments culturals en règim de consorci públic.

•    Persones jurídiques susceptibles de rebre subvenció per part del Consorci de Teatre.

•    Escoles universitàries i escoles privades d'ensenyaments artístics.

 

Motius de no admissió

1. No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2.  Presentar la sol·licitud fora de termini

3.  No presentar la sol·licitud en la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Import de la convocatòria

L'import màxim de la convocatòria és de 335.000 €.
- Modalitat A - 120.000 €
- Modalitat B - 75.000 €
- Modalitat C - 30.000 €
- Modalitat D - 40.000 €
- Modalitat E - 70.000 €

 

Subcontractació

La persona beneficiària podrà subcontractar, total o parcialment, l’activitat subvencionada fins al màxim del cost total del projecte.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

infografia_espais_rprovisonal_cat_1.jpg

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega't aqui la publicació provisional

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 29 de novembre al 14 de desembre.

10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. 

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d'estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació

En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.

Termini de presentació: del 29 de novembre al 14 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.

 

Presentar un Recurs

En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.

Termini de presentació: del 29 de novembre al 28 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)
 

Telemàticament

A través del portal de Tràmits de la convocatòria.  

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 

Presencialment

A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:

Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)

Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.