Convocatòria de subvencions per a inversions en espais privats de creació, llibreries i sales de cinema

<-- Torna a la pàgina de subvencions

 subvencions per a inversions en espais

Convocatòria destinada a finançar projectes que tinguin com a objectiu la rehabilitació, la modernització i la dotació d’equipament tècnic d’espais privats de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural, llibreries i cinemes, que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Barcelona.

Modalitats de la convocatòria
Modalitat A

Espais independents de creació, experimentació, difusió i exhibició artística i cultural

Espais de titularitat privada, entesos com aquells espais que donen suport a la producció, la investigació i l’exhibició artística i cultural, que en la seva aposta per la prova, l’assaig i l’experimentació, ofereixen recursos, eines i serveis per a creadors/es. Poden incloure residències artístiques i es caracteritzen per la transdisciplinarietat dels llenguatges artístics.

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa:

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: •    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis. •    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic (sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions) Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Dotació d’equipament tècnic que permeti la millora de les condicions d’exhibició o creació que tinguin lloc en l’espai.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat A: 30.000€

Import destinat a la Modalitat A: 100.000€

 

Requisits Modalitat A

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat A hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en l’any 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Funcionament de l’espai com a espai de creació, d’acord amb la definició de la modalitat.

* No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració Modalitat A - 10 punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques. Millora en les condicions de treball dels col·lectius que tenen seu en l’espai. (3 punts)

b) El projecte presentat significarà una millora en l’atenció a les arts emergents, des del risc i l’experimentació, així com una millora de les condicions d’exhibició. (2 punts)

c) El projecte presentat afavorirà o reforçarà la multidisciplinarietat de l’espai. (2 punts)

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de l’espai. (3 punts)

El projecte haurà d’obtenir un mínim de 4 punts.

 

Modalitat B

Llibreries

Llibreries enteses com a establiments oberts al públic en què la venda de llibres sigui l’activitat principal, i que comptin amb la corresponent llicència d’activitat econòmica o que així consti  com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures. 

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa: Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: •    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis. •    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora: Es subvencionarà fins al 50% de l’import de la despesa.

a) Totes aquelles obres que no es contemplin a l’apartat anterior i no relacionades amb normativa, però directament relacionades amb l’activitat comercial o amb la millora de les instal·lacions.

 

Dotació d’equipament tècnic: (sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions) Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) La dotació de tecnologies digitals destinades a la venda i promoció del llibre, i els canals digitals: •    Ordinadors •    Pantalles •    Projectors •    Aparells i programaris per a la venda en línia •    Instal·lació de Wifi •    Altres canals de comunicació amb el lector.

b) L’adquisició de productes, mobiliari o instal·lacions directament relacionats amb l’activitat comercial o la millora de les instal·lacions.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat B: 15.000€

Import destinat a la Modalitat B: 30.000€

 

Requisits Modalitat B

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat B hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en el 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Pertànyer al Gremi de Llibreters o al Gremi de Llibreters de Vell, o bé, quan el/la sol·licitant no en sigui membre, acreditar-ne l’activitat, mitjançant el lliurament del corresponent títol habilitant (llicència d’activitats o comunicació d’obertura).

* No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració Modalitat B - 10 Punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques. (3 punts)

b) El projecte presentat permetrà afavorir i reforçar les activitats de foment i promoció  de la lectura. (2 punts)

c) Millora en les condicions d’accessibilitat del públic a la llibreria. (3 punts)

d) Viabilitat de la inversió proposada, pla de finançament i grau de finançament aconseguit i/o previst al marge d’aquesta convocatòria de subvencions. (2 punts)

El projecte haurà d’obtenir un mínim de 4 punts.

Modalitat C

Sales de cinema amb 7 sales d’exhibició o menys

Sales de cinema enteses com a establiments oberts al públic amb la corresponent llicència d’activitat d’exhibició audiovisual o que així consti com a objecte d’activitat en els seus estatuts o escriptures.

 

Conceptes subvencionables

Obres i mesures per al compliment de la normativa: Es subvencionarà fins al 60% de l’import de la despesa.

a) Obres relacionades amb les condicions de seguretat contra incendis i evacuació

b) Obres d’insonorització, estudis d’impacte acústic i instal·lació de limitadors.

c) Obres d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

d) Mesures que possibilitin el compliment de les normatives vigents per als espais de pública concurrència: •    Equipament i instal·lacions de protecció contra incendis. •    Equipament per a la mesura dels aforaments.

 

Altres obres de millora: Es subvencionarà fins al 40% de l’import de la despesa.

a) Inversions relatives a la millora de l’eficiència i sostenibilitat energètica

 

Dotació d’equipament tècnic (sempre i quan tinguin la naturalesa comptable d’inversions) Es subvencionarà fins al 30% de l’import de la despesa.

a) Informatització i digitalització de taquilles i venda d’entrades.

b) Equips d’imatge i so relacionats amb l’exhibició audiovisual.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de la Modalitat C: 50.000€

Import destinat a la Modalitat C: 90.000€

 

Requisits Modalitat C

Per a poder optar a les subvencions els/les sol·licitants de la Modalitat C hauran d’acomplir i acreditar el requisits següents: 

a) Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en el 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

b) L’establiment ha d’estar ubicat en el terme municipal de Barcelona.

c) Pertànyer al Gremi d’empresaris de Cinema de Catalunya, o bé, quan el/la sol·licitant no en sigui membre, acreditar-ne l’activitat, mitjançant el lliurament de el corresponent títol habilitant (llicència d’activitats o comunicació d’obertura)

d) Disposar de 7 sales d’exhibició o menys.

* No haver obtingut una altra subvenció de l’Institut de Cultura per al mateix projecte.

 

Criteris de valoració Modalitat C - 10 punts

a) Millora en els requeriments normatius, pel que fa a inversions relacionades amb la insonorització, les mesures de seguretat, la protecció contra incendis i l’eliminació de barreres arquitectòniques i d’accessibilitat del públic a la sala. (3 punts) 

b) Millora en els plans de sostenibilitat i eficiència energètica. (2 punts)

c) La inversió permetrà una millora en la programació i l’oferta de cinema i audiovisual de la ciutat. (2 punts)

d) Adaptació de la proposta a les necessitats de rehabilitació i/o dotació d’equipament tècnic de la sala. (3 punts)

El projecte haurà d’obtenir un mínim de 4 punts.

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Podran optar a aquestes subvencions les persones físiques o persones jurídiques legalment constituïdes, titulars de la gestió dels espais beneficiaris de les subvencions, amb el títol habilitant corresponent (llicència d’activitat o comunicació d’obertura), si s’escau.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021 El període de presentació de sol•licituds està comprès entre el 20 de juliol i el 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Documentació que cal presentar

DOCUMENTACIÓ BÀSICA OBLIGATÒRIA

1. Instància de sol·licitud segons model normalitzat.
La presentació del model d'instància és obligatòria. Les sol·licituds que no incorporin aquest document seran inadmeses.

 

2. Formulari de descripció del projecte segons model normalitzat.

 

3. Detall de la inversió realitzada o a realitzar mitjançant presentació del model normalitzat a tal efecte.

•    IVA subvencionable Modalitat A i B

•    IVA subvencionable Modalitat C

•    IVA no subvencionable Modalitat A i B

•    IVA no subvencionable Modalitat C

 

4. En el cas de la Modalitat C, caldrà presentar una Declaració responsable amb el nombre de sales d’exhibició.

 

5. La llicència d’activitats. Possibles situacions:    

SITUACIÓ 1: El local disposa de llicència d’activitats o títol habilitant i la inversió no afecta la validesa de la mateixa

- En aquest cas, només cal indicar el número identificador de la llicència d’activitat o comunicació d’obertura existent.

 - En el cas de les modalitats B i C Galeries d’art, llibreries i Sales de cinema, poden certificar l’estat de la llicència d’activitat a través de l’acreditació de pertinença a l’associació professional corresponent. 

 

SITUACIÓ 2: El local objecte de la inversió no disposa de la llicència d’activitat o la llicència de què disposa quedaria modificada pel projecte que es pretén dur a terme amb la inversió.

- En aquest cas, cal haver iniciat els tràmits per a l’obtenció de la llicència d’activitats, que s’ha d’acreditar amb la presentació de:

- El projecte d’activitats complet, degudament signat pel tècnic competent.

- El contracte, signat pel/per la titular que sol·licita la subvenció, amb una entitat ambiental de control (EAC)per la gestió de la llicència d’activitats, és a dir per la revisió del projecte d’activitats i la posterior certificació un cop realitzades les obres. 

 

6. Documentació acreditativa de la disponibilitat de l’espai

Caldrà aportar, segons s’escaigui: 

- En el cas de ser-ne propietari/ària, còpia de l’escriptura de propietat inscrita en el Registre de la propietat.

- En el cas de ser-ne arrendatari/ària, còpia del contracte d’arrendament i autorització de la propietat per dur a terme la intervenció projectada. Si es tracta d’un/d’una arrendatari/ària amb un contracte de vigència inferior al termini indicat o supòsits anàlegs, caldrà que aporti també una declaració del/de la propietari/ària de l’espai que garanteixi l’ús esmentat per la resta del període.

- En la resta de supòsits, el títol jurídic que acrediti i garanteixi la disponibilitat de la gestió de l’espai i l’autorització per a realitzar les obres

 

7. Documentació segons el cas:

7.1.  En el cas de realització d’obres (2 supòsits):

Obres ja realitzades

El projecte bàsic complet, signat pel tècnic competent que ha d’incloure, com a mínim:

•    Memòria del projecte.

•    Pressupostos i/o factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en el capítol II del Reglament RD 1619/2012, de 30 de novembre (BOE 1.12.2012), pel qual es regulen les obligacions de facturació.

•    Documentació gràfica (plànols), de la totalitat de les obres realitzades.

En el cas d’obres de petita entitat arquitectònica corresponents al règim d’assabentat (sense intervenció en façana, estructura ni distribució interior en edificis no catalogats) caldrà aportar descripció dels treballs 
i factures dels industrials o rebut de presentació d’assabentat.

En el cas d’obres en règim de Comunicació caldrà aportar Llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament, ja sigui com a Obra Major, o Admissió de comunicat per part de l’Ajuntament.

 

Obres no realitzades

El projecte bàsic complet, signat pel tècnic competent i visat, si s’escau, que ha d’incloure, com a mínim: 

•    Memòria del projecte.

•    Pressupostos de la totalitat de les obres a realitzar.

•    Documentació gràfica (plànols), de la totalitat de les obres realitzades.

Si encara no es disposa de la llicència d’Obres majors, Comunicat o Assabentat, cal presentar el resultat de la consulta prèvia de tramitació de llicències d’obres, tràmit que es pot realitzar per internet a: www.barcelona. cat -Oficina virtual de tràmits – Consulta prèvia per a la tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació.

En cas de no haver iniciat les obres dins del termini de presentació de sol·licituds, s’haurà de presentar la Llicència d’obres atorgada per l’Ajuntament, ja sigui com a Obra Major, Admissió per l’Ajuntament, en el cas d’obres en règim de Comunicació, o rebut de presentació d’Assabentat , en el moment de la justificació.

 

7.1. En el cas d’inversions en dotació d’equipament, caldrà presentar:

- Pressupostos i/o factures o documents de valor probatori equivalent (amb el corresponent comprovant de pagament), corresponents a la subvenció municipal, que hauran de complir els requeriments establerts en el capítol II del Reglament RD 1619/2012, de 30 de novembre (BOE 1.12.2012), pel qual es regulen les obligacions de facturació.

- Llistat dels equips i amidaments amb les característiques tècniques específiques de cadascun.

 

 

DOCUMENTACIÓ SOBRE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICA SOL·LICITANT I EL SEU REPRESENTANT

8. Documentació sobre la persona física/jurídica sol·licitant i el/la seu/va representant:

a) Document nacional d’identitat de la persona nomenada com a representant.

b) Documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

c) Documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent (NIF i estatuts o    escriptures).

d) Si la subvenció és superior als 10.000,00 €, declaració de transparència segons model normalitzat.

e) Certificats d’estar al corrent de pagament amb l’Agència Tributària i la Tresoreria de la Seguretat Seguretat Social. L’Institut de Cultura de Barcelona podrà comprovar d’ofi-ci aquest compliment sempre i quan el/la sol·licitant no li denegui l’autorització per a fer-ho de manera expressa en el formulari de sol·licitud normalitzat

f) En cas que l’entitat sol·licitant no s’ha deduït o no es deduirà l’IVA suportat ho haurà d’acreditar aportant la documentació administrativa i fiscal que ho certifiqui: documentació acreditativa d’entitat sense ànim de lucre, certificat d’exempció i/o model 390 d’IVA.

 

9. Dades bancàries del creditor

 

Nombre de sol·licituds que es poden presentar

Només s’acceptarà una sol·licitud per establiment.

En cas de presentar-se més d’una sol·licitud es valorarà la que tingui la darrera data de registre dins del període de sol·licitud.

 

Termini de realització de les inversions

Entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2022

Haver realitzat les inversions referides a la base 2 durant l’any 2021 o bé iniciar-les en l’any 2022, i finalitzar-les abans del 30 de setembre de 2022.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

-    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

-    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
-    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
-   Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

-    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

-    Telèfon: 010

-    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Conceptes NO subvencionables

En cap cas es consideraran despeses subvencionables:

- Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

- Els honoraris per a estudis i informes aliens al projecte de rehabilitació o millora presentats.

- Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin obres certificades o compres de béns inventariables considerades comptable-ment com a inversions.

- En cap cas, es subvencionaran despeses relatives a reparacions o mate-rial fungibles (consumibles).

- Les inversions en noves tecnologies que tinguin una finalitat estrictament administrativa o de gestió (com ara ordinadors i programes per a la gestió o la comptabilitat dels equipaments culturals).

- Material tècnic que no estigui directament relacionat amb l’espai subven-cionat.

- Leasings, rentings.

- Instruments musicals.

 

Supòsits d’exclusió

En el cas d’obres i mesures pel compliment de la normativa i altres obres de millora, quedaran excloses aquelles sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen:

•    Espais de propietat municipal

•    Institucions culturals de titularitat pública

•    Equipaments culturals en règim de consorci públic

 

Queden exclosos en tots els casos d’aquesta convocatòria:

•    Sales de cinema amb més de 7 sales d’exhibició

•    Sales de cinema amb més de 7 sales d’exhibició

 

Serà motiu d’inadmissió

1. No presentar la instància de sol·licitud L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2.  Presentar la sol·licitud fora de termini

3.  No presentar la sol·licitud en la forma indicada Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

Admissió de sol·licitud

|

Valoració del projecte o activitat presentada

|

Resolució provisional. Publicació al BOPB 
Presentació de documentació requerida
Presentació d’al·legacions
Presentació de recursos

|

Resolució definitiva. Publicació al BOPB

|

Justificació 
El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides serà el 30 de novembre de 2022.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 3 de desembre)

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 3 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: un mes que comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 20 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació mitjançant el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

Presencialment

A través d’aquestes oficines de registre:

- Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU) - Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

La podeu sol·licitar a través dels següents canals:

- Web:    • Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)    • Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

- Telèfon: 010

- Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega’t aquí la resolució definitiva