Convocatòria de subvencions per a inversions TIC en projectes d’experimentació i innovació

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions per a inversions TIC

Aquesta convocatòria de subvencions per a inversions en infraestructura TIC vol impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador que explorin nous llenguatges i metodologies a l’entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. 

Es tindran en consideració projectes relacionats amb els àmbits de nous media, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l’aprenentatge.
 

Modalitats de la convocatòria

Modalitat A: Nous Media (New Media)

- Propostes transmèdia que fomentin visualitzar, donar a conèixer i connectar el patrimoni cultural de la ciutat.

- Projectes per a la recuperació de la memòria a través de produccions culturals al territori, com per exemple projectes de vídeo o rutes ludificades per recollir  i mostrar el patrimoni immaterial.

- Projectes que contribueixin a desenvolupar nous serveis, funcionalitats i entorns aplicats a la creativitat digital.

 

Modalitat B: Realitat Virtual, Augmentada i Mixta

- Instal·lacions de Realitat Augmentada i/o Virtual per donar a conèixer el territori des d’una mirada artística i/o de memòria històrica.

- Projectes que fomentin l’ús de tecnologies de VR/AR/MR en els àmbits de  les arts escèniques, nous formats de continguts i d’àmbit expositiu.

- Projectes de VR/AR/MR aplicats a àmbits com turisme, arquitectura, urbanisme; mobilitat o eficiència energètica; disseny tèxtil.

 

Modalitat C: Tecnologies per a l’aprenentatge

- Projectes que afavoreixin l’aprenentatge o la millora personal en àmbits com foment de la lectura,  millora de l’accessibilitat i recerca d’usabilitat. 

- Propostes relacionades amb la visualització i manipulació de dades complexes en la presa de decisions.

- Propostes de base tecnològica per facilitar i acompanyar processos d’aprenentatge i de compartició de coneixement.

 

Requisits dels projectes de les tres modalitats

• Projectes amb voluntat d’experimentació i innovació amb la ciutadania que tinguin com eix principal d’acció una de les tres modalitats.

• Projectes que puguin ser avaluats segons els criteris de valoració estipulats.

• Les subvencions es destinaran a despeses relatives a material audiovisual, informàtic, de xarxa, de prototipatge o el desenvolupament d’eines específiques que serveixen de suport a la realització dels projectes dels sol·licitants.

La comissió de valoració podrà eliminar les partides  del pressupost que no es consideren necessàries per realitzar el projecte o que es consideren part de l’activitat habitual  de l’entitat.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de cadascuna de les tres modalitats: 12.000€

 

Criteris de valoració de les tres modalitats - 60 punts

Caràcter innovador i/o experimental del projecte
Fins a 30 punts

•    Qualitat del projecte quant a innovació cultural - Fins a 10 punts

•    Qualitat del projecte quant a nivell tecnològic i digital -  Fins a 10 punts

•    Qualitat del projecte quant a innovació social digital - Fins a 10 punts

 

Experiència del sol·licitant en projectes d’innovació i experimentació
Fins a 20 punts

•    Projectes realitzats prèviament i el seu impacte en la innovació cultural, creativa i ciutadana - Fins a 10 punts

•    Objectius de l’entitat i alineament d’aquests amb les prioritats d’aquesta convocatòria - Fins a 5 punts

•    Comptar amb experiència en participació i/o col·laboració amb projectes i programes municipals d’art i innovació - Fins a 5 punts

 

Valoració de la continuïtat del projecte i/o dels precedents
Fins a 10 punts

•    Grau d’obertura tecnològica i de dades (open source, data i access)
 Fins a 5 punts

•    Grau de circularitat dels actius resultants de l’execució del projecte (adaptabilitat a d’altres projectes similars) Fins a 5 punts

 

PUNTUACIÓ MÍNIMA
El projecte haurà d’obtenir una puntuació mínima de 24 punts. 

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Les persones físiques donades d’alta de l’IAE o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona i que les seves activitats estiguin relacionades amb els àmbits temàtics assenyalats.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021
El període de presentació de sol•licituds està comprès entre el 20 de juliol i el 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Quantia subvencionable

-> El percentatge màxim de la subvenció serà del 70% del cost total.

-> El topall màxim de la subvenció, per sol·licitud, serà de 12.000€ per totes les modalitats.

 

Documentació que cal presentar

DOCUMENTACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA

1. Document bàsic 1 segons model normalitzat. 
La presentació del model d’instància és obligatòria. Les sol·licituds que no incorporin aquest document seran inadmeses.

2. Document bàsic 2: Fitxa de descripció del projecte, segons model normalitzat, on es detallaran les inversions a fer així com la seva la utilitat i finalitat.

3. Plantilla de despeses de la inversió segons model. Caldrà detallar la inversió realitzada o a realitzar, amb indicació de totes les despeses, la previsió del seu finançament i la indicació de la subvenció sol·licitada.

· Inversions IVA deduïble
· Inversions IVA no deduïble

4. Pressupostos, factures o documents probatoris de totes les inversions realitzades i/o a realitzar.

 

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICA SOL·LICITANT:

5. Documentació sobre la persona física/jurídica sol·licitant i el/la seu/va representant:

a) Document d’identificació personal DNI/NIF/Passaport del professional o de la persona nomenada com
a representant.

b) Documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

c) Alta de l’IAE del professional, o de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent (NIF, estatuts i inscripció).

 

ALTRA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

6. Altra documentació administrativa:

a) Document original certificat de dades bancàries.

b) Declaració de transparència segons model normalitzat, si la subvenció és superior a 10.000 euros.

 

Període d’execució dels projectes

Entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022

Les subvencions concedides, s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2021, o previstos per l’any 2022, i finalitzats abans del 31 de desembre de 2022.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

•    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

•    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

•    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

•    Telèfon: 010

•    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Conceptes subvencionables

·       Material informàtic: PCs, pantalles, capturadores de vídeo, arduino, plataformes de sensors, circuïteria electrònica, ...

·       Material de xarxa: Material de xarxes wifi, switxos, routers, cablejat estructurat.

·       Material audiovisual: microfonia, taules d’àudio, càmeres, estacions d’edició, trípodes, il·luminació.

·       Material de prototipatge tecnològic o expandit: impressores 3D, talladors làser, etc.

·       Aplicacions: desenvolupaments d’aplicacions vinculades a projectes específics així com la compra de llicències per al programari.

·       Altes inversions necessàries per a l’execució de projectes d’innovació social, ciutadana o cultural.

 

Conceptes NO subvencionables

·       Les provisions per possibles pèrdues o deutes. 

·       Les despeses de procediments judicials. 

·       Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

·       Les despeses finançades per un altre finançador.

·       Impostos personals sobre la renda (IRPF), Impost de Societats ni impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació (IVA i altres).

·       Les pèrdues degudes al canvi de moneda, tret de situacions excepcionals i degudament justificades.

·       Els recursos propis del beneficiari per al desenvolupament d’aplicacions, és a dir la subvenció del personal de la pròpia entitat. En aquest casos els desenvolupaments s’hauran de subcontractar.

·       Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

·       Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin compres de béns inventariables considerades comptablement com activables.

·       La facturació emesa pels propis membres de les entitats

 

Dotació econòmica

L’import total que es destina a aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

 

Motius d’inadmissió

Serà motiu d’inadmissió:

1. No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2. Presentar la sol·licitud fora de termini

3. No presentar la sol·licitud amb la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

Admissió de sol·licitud

|

Valoració del projecte o activitat presentada

|

Resolució provisional. Publicació al BOPB 
Presentació de documentació requerida
Presentació d’al·legacions
Presentació de recursos

|

Resolució definitiva. Publicació al BOPB

|

Justificació 
El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides serà el 31 de gener de 2023.

Termini de presentació de sol·licituds
20
20 juliol
Inici del termini
15
15 setembre
Finalització del termini