Convocatòria de subvencions per a inversions TIC en projectes d’experimentació i innovació

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions per a inversions TIC

Aquesta convocatòria de subvencions per a inversions en infraestructura TIC vol impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador que explorin nous llenguatges i metodologies a l’entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. 

Es tindran en consideració projectes relacionats amb els àmbits de nous media, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l’aprenentatge.
 

Modalitats de la convocatòria

Modalitat A: Nous Media (New Media)

- Propostes transmèdia que fomentin visualitzar, donar a conèixer i connectar el patrimoni cultural de la ciutat.

- Projectes per a la recuperació de la memòria a través de produccions culturals al territori, com per exemple projectes de vídeo o rutes ludificades per recollir  i mostrar el patrimoni immaterial.

- Projectes que contribueixin a desenvolupar nous serveis, funcionalitats i entorns aplicats a la creativitat digital.

 

Modalitat B: Realitat Virtual, Augmentada i Mixta

- Instal·lacions de Realitat Augmentada i/o Virtual per donar a conèixer el territori des d’una mirada artística i/o de memòria històrica.

- Projectes que fomentin l’ús de tecnologies de VR/AR/MR en els àmbits de  les arts escèniques, nous formats de continguts i d’àmbit expositiu.

- Projectes de VR/AR/MR aplicats a àmbits com turisme, arquitectura, urbanisme; mobilitat o eficiència energètica; disseny tèxtil.

 

Modalitat C: Tecnologies per a l’aprenentatge

- Projectes que afavoreixin l’aprenentatge o la millora personal en àmbits com foment de la lectura,  millora de l’accessibilitat i recerca d’usabilitat. 

- Propostes relacionades amb la visualització i manipulació de dades complexes en la presa de decisions.

- Propostes de base tecnològica per facilitar i acompanyar processos d’aprenentatge i de compartició de coneixement.

 

Requisits dels projectes de les tres modalitats

• Projectes amb voluntat d’experimentació i innovació amb la ciutadania que tinguin com eix principal d’acció una de les tres modalitats.

• Projectes que puguin ser avaluats segons els criteris de valoració estipulats.

• Les subvencions es destinaran a despeses relatives a material audiovisual, informàtic, de xarxa, de prototipatge o el desenvolupament d’eines específiques que serveixen de suport a la realització dels projectes dels sol·licitants.

La comissió de valoració podrà eliminar les partides  del pressupost que no es consideren necessàries per realitzar el projecte o que es consideren part de l’activitat habitual  de l’entitat.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de cadascuna de les tres modalitats: 12.000€

 

Criteris de valoració de les tres modalitats - 60 punts

Caràcter innovador i/o experimental del projecte
Fins a 30 punts

•    Qualitat del projecte quant a innovació cultural - Fins a 10 punts

•    Qualitat del projecte quant a nivell tecnològic i digital -  Fins a 10 punts

•    Qualitat del projecte quant a innovació social digital - Fins a 10 punts

 

Experiència del sol·licitant en projectes d’innovació i experimentació
Fins a 20 punts

•    Projectes realitzats prèviament i el seu impacte en la innovació cultural, creativa i ciutadana - Fins a 10 punts

•    Objectius de l’entitat i alineament d’aquests amb les prioritats d’aquesta convocatòria - Fins a 5 punts

•    Comptar amb experiència en participació i/o col·laboració amb projectes i programes municipals d’art i innovació - Fins a 5 punts

 

Valoració de la continuïtat del projecte i/o dels precedents
Fins a 10 punts

•    Grau d’obertura tecnològica i de dades (open source, data i access)
 Fins a 5 punts

•    Grau de circularitat dels actius resultants de l’execució del projecte (adaptabilitat a d’altres projectes similars) Fins a 5 punts

 

PUNTUACIÓ MÍNIMA
El projecte haurà d’obtenir una puntuació mínima de 24 punts. 

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Les persones físiques donades d’alta de l’IAE o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona i que les seves activitats estiguin relacionades amb els àmbits temàtics assenyalats.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 20 de juliol al 15 de setembre de 2021
El període de presentació de sol•licituds està comprès entre el 20 de juliol i el 15 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

Quantia subvencionable

-> El percentatge màxim de la subvenció serà del 70% del cost total.

-> El topall màxim de la subvenció, per sol·licitud, serà de 12.000€ per totes les modalitats.

 

Documentació que cal presentar

DOCUMENTACIÓ BÀSICA I OBLIGATÒRIA

1. Document bàsic 1 segons model normalitzat. 
La presentació del model d’instància és obligatòria. Les sol·licituds que no incorporin aquest document seran inadmeses.

2. Document bàsic 2: Fitxa de descripció del projecte, segons model normalitzat, on es detallaran les inversions a fer així com la seva la utilitat i finalitat.

3. Plantilla de despeses de la inversió segons model. Caldrà detallar la inversió realitzada o a realitzar, amb indicació de totes les despeses, la previsió del seu finançament i la indicació de la subvenció sol·licitada.

· Inversions IVA deduïble
· Inversions IVA no deduïble

4. Pressupostos, factures o documents probatoris de totes les inversions realitzades i/o a realitzar.

 

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA FÍSICA/JURÍDICA SOL·LICITANT:

5. Documentació sobre la persona física/jurídica sol·licitant i el/la seu/va representant:

a) Document d’identificació personal DNI/NIF/Passaport del professional o de la persona nomenada com
a representant.

b) Documentació acreditativa de la representació amb què actua, degudament inscrita al registre corresponent, si s’escau.

c) Alta de l’IAE del professional, o de la documentació que acrediti la personalitat jurídica de l’entitat, inscrita al registre corresponent (NIF, estatuts i inscripció).

 

ALTRA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA:

6. Altra documentació administrativa:

a) Document original certificat de dades bancàries.

b) Declaració de transparència segons model normalitzat, si la subvenció és superior a 10.000 euros.

 

Període d’execució dels projectes

Entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2022

Les subvencions concedides, s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2021, o previstos per l’any 2022, i finalitzats abans del 31 de desembre de 2022.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

•    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

•    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

•    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

•    Telèfon: 010

•    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Conceptes subvencionables

·       Material informàtic: PCs, pantalles, capturadores de vídeo, arduino, plataformes de sensors, circuïteria electrònica, ...

·       Material de xarxa: Material de xarxes wifi, switxos, routers, cablejat estructurat.

·       Material audiovisual: microfonia, taules d’àudio, càmeres, estacions d’edició, trípodes, il·luminació.

·       Material de prototipatge tecnològic o expandit: impressores 3D, talladors làser, etc.

·       Aplicacions: desenvolupaments d’aplicacions vinculades a projectes específics així com la compra de llicències per al programari.

·       Altes inversions necessàries per a l’execució de projectes d’innovació social, ciutadana o cultural.

 

Conceptes NO subvencionables

·       Les provisions per possibles pèrdues o deutes. 

·       Les despeses de procediments judicials. 

·       Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

·       Les despeses finançades per un altre finançador.

·       Impostos personals sobre la renda (IRPF), Impost de Societats ni impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació (IVA i altres).

·       Les pèrdues degudes al canvi de moneda, tret de situacions excepcionals i degudament justificades.

·       Els recursos propis del beneficiari per al desenvolupament d’aplicacions, és a dir la subvenció del personal de la pròpia entitat. En aquest casos els desenvolupaments s’hauran de subcontractar.

·       Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

·       Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin compres de béns inventariables considerades comptablement com activables.

·       La facturació emesa pels propis membres de les entitats

 

Dotació econòmica

L’import total que es destina a aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

 

Motius d’inadmissió

Serà motiu d’inadmissió:

1. No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2. Presentar la sol·licitud fora de termini

3. No presentar la sol·licitud amb la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

Admissió de sol·licitud

|

Valoració del projecte o activitat presentada

|

Resolució provisional. Publicació al BOPB 
Presentació de documentació requerida
Presentació d’al·legacions
Presentació de recursos

|

Resolució definitiva. Publicació al BOPB

|

Justificació 
El termini màxim per a la justificació de les subvencions concedides serà el 31 de gener de 2023.

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega’t aquí la publicació provisional.

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 3 de desembre)

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d’estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una al·legació

Motiu: en cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional.

Termini de presentació: 10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 3 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació i sol·licitant que es reconsideri la valoració.

 

Presentar un recurs

Motiu: en cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.

Termini de presentació: un mes que comença a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional (del 22 de novembre al 20 de desembre)

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la inadmissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació mitjançant el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria. Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

 

Presencialment

A través d’aquestes oficines de registre:

- Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
- Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

La podeu sol·licitar a través dels següents canals:

- Web:
   • Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
   • Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

- Telèfon: 010

- Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega’t aquí la resolució definitiva