Convocatòria de subvencions per a inversions TIC en projectes d’experimentació i innovació 2022

<-- Torna a la pàgina de subvencions

subvencions per a inversions TIC

Dirigida a projectes TIC que explorin nous llenguatges i metodologies en els àmbits de nous media, la realitat virtual, augmentada i mixta, i les tecnologies per a l'aprenentatge.

 

Objectius de la convocatòria

Objectius de la convocatòria

- Finançar inversions en tecnologies de la informació i comunicació a la ciutat de Barcelona de l’any 2022.

- Impulsar la realització de projectes de caire experimental i innovador que explorin nous llenguatges i metodologies a l’entorn de les propostes culturals i la creativitat digital. 

- Es tindran en consideració projectes relacionats amb els àmbits descrits a les tres modalitats que integren la convocatòria.

Modalitats de la convocatòria

Modalitat A: Nous Media (New Media)

- Propostes transmèdia que fomentin visualitzar, donar a conèixer i connectar el patrimoni cultural de la ciutat.

- Projectes per a la recuperació de la memòria i el patrimoni immaterial a través de les noves tecnologies.

- Projectes que contribueixin a desenvolupar nous serveis, funcionalitats i entorns aplicats a la creativitat digital.

 

Modalitat B: Realitat Virtual, Augmentada i Mixta

- Instal·lacions de Realitat Augmentada i/o Virtual per donar a conèixer el territori des d’una mirada artística i/o de memòria històrica.

- Projectes que fomentin l’ús de tecnologies de VR/AR/MR en els àmbits de  les arts escèniques, nous formats de continguts i d’àmbit expositiu.

- Projectes de VR/AR/MR aplicats a àmbits com turisme, arquitectura, urbanisme; mobilitat o eficiència energètica; disseny tèxtil.

 

Modalitat C: Tecnologies per a l’aprenentatge

- Projectes que afavoreixin l’aprenentatge o la millora personal en àmbits com foment de la lectura,  millora de l’accessibilitat i recerca d’usabilitat. 

- Propostes relacionades amb la visualització i manipulació de dades complexes en la presa de decisions.

- Propostes de base tecnològica per facilitar i acompanyar processos d’aprenentatge i de coneixement compartit.

 

Requisits de la convocatòria

• Tenir la seu social a Barcelona o desenvolupar l’activitat a la ciutat de Barcelona..

• Les activitats han d’estar relacionades amb alguna de les tres modalitats de la convocatòria.

• Els projectes s’han de poder avaluar segons els criteris de valoració estipulats.

• Les subvencions es destinaran a despeses relatives a material audiovisual, informàtic, de xarxa, de prototipatge o el desenvolupament d’eines específiques que serveixen de suport a la realització dels projectes dels sol·licitants.

• La comissió de valoració podrà eliminar les partides del pressupost que no es consideren necessàries per realitzar el projecte o que es consideren part de l’activitat habitual de l’entitat.

 

Import màxim subvencionable

Import màxim per sol·licitud de cadascuna de les tres modalitats: 12.000€

El percentatge màxim de la subvenció serà del 70% del cost total.

 

Criteris de valoració de les tres modalitats - 10 punts

Caràcter innovador i/o experimental del projecte. 4,5 punts

•    Qualitat del projecte quant a innovació cultural. 1,5 punts

•    Qualitat del projecte quant a nivell tecnològic i digital.  1,5 punts

•    Qualitat del projecte quant a innovació social digital. 1,5 punts

 

Experiència del sol·licitant en projectes d’innovació i experimentació. 3,5 punts

•    Projectes realitzats prèviament i el seu impacte en la innovació cultural, creativa i ciutadana. 1,5 punts

•    Objectius de l’entitat i alineament d’aquests amb les prioritats d’aquesta convocatòria. 1 punt

•    Comptar amb experiència en participació i/o col·laboració amb projectes i programes municipals d’art i innovació. 1 punt

 

Valoració de la continuïtat del projecte i/o dels precedents. 2 punts

•    Grau d’obertura tecnològica i de dades (open source, data i access). 1 punt

•    Grau de circularitat dels actius resultants de l’execució del projecte (adaptabilitat a d’altres projectes similars). 1 punt

 

PUNTUACIÓ MÍNIMA
El projecte haurà d’obtenir una puntuació mínima de 5 punts. 

 

Informació important de la convocatòria

Qui pot sol·licitar l'ajut?

Les persones físiques donades d’alta de l’IAE o persones jurídiques legalment constituïdes, dels àmbits de la cultura, la creativitat i la innovació que tinguin la seu social o que desenvolupin la seva activitat a la ciutat de Barcelona i que les seves activitats estiguin relacionades amb els àmbits temàtics assenyalats.

 

Termini per a presentar la sol·licitud

Del 22 de juny al 20 de juliol de 2022
El termini de presentació de sol·licituds de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB.

Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

 

Període d’execució dels projectes

Entre l’1 de gener de 2022 i el 30 de setembre de 2023

Les subvencions concedides, s’hauran de destinar a finançar projectes d’inversió iniciats o a iniciar durant l’any 2022, o previstos per l’any 2023, i finalitzats abans del 30 de setembre de 2023.

 

Forma de presentació de les sol·licituds

Excepte les persones físiques, la resta de subjectes té obligació de presentar la sol·licitud telemàticament.

•    Persones jurídiques: telemàticament (obligatori)
Per a les persones jurídiques és obligatori emplenar i presentar la sol·licitud a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament.

•    Persones físiques: preferentment de forma telemàtica
Telemàticament a través de l’Oficina Virtual de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona

En cas de voler presentar la sol·licitud presencialment:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)
En tots dos casos cal demanar cita prèvia.

Es pot demanar cita prèvia a través dels següents canals:

•    Web:
•    Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)
•    Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

•    Telèfon: 010

•    Mòbil: Barcelona a la butxaca

 

Conceptes subvencionables

·       Material informàtic: PCs, pantalles, capturadores de vídeo, arduino, plataformes de sensors, circuïteria electrònica, ...

·       Material de xarxa: Material de xarxes wifi, switxos, routers, cablejat estructurat.

·       Material audiovisual: microfonia, taules d’àudio, càmeres, estacions d’edició, trípodes, il·luminació.

·       Material de prototipatge tecnològic o expandit: impressores 3D, talladors làser, etc.

·       Aplicacions: desenvolupaments d’aplicacions vinculades a projectes específics així com la compra de llicències per al programari.

·       Altes inversions necessàries per a l’execució de projectes d’innovació social, ciutadana o cultural.

 

Conceptes NO subvencionables

·       Les provisions per possibles pèrdues o deutes. 

·       Les despeses de procediments judicials. 

·       Interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals.

·       Les despeses finançades per un altre finançador.

·       Impostos personals sobre la renda (IRPF), Impost de Societats ni impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació (IVA i altres).

·       Les pèrdues degudes al canvi de moneda, tret de situacions excepcionals i degudament justificades.

·       Els recursos propis del beneficiari per al desenvolupament d’aplicacions, és a dir la subvenció del personal de la pròpia entitat. En aquest casos els desenvolupaments s’hauran de subcontractar.

·       Els impostos indirectes quan siguin susceptibles de recuperació o compensació, ni els impostos sobre la renda.

·       Les despeses no incloses en els apartats anteriors i que no siguin compres de béns inventariables considerades comptablement com activables.

·       La facturació emesa pels propis membres de les entitats

 

Import de la convocatòria

La dotació total que es destina a aquesta convocatòria és de 100.000 euros.

 

Motius de no admissió

Serà motiu de no admissió:

1. No presentar la instància de sol·licitud
L’ICUB no tindrà en compte cap documentació presentada que no vagi acompanyada de la corresponent sol·licitud, a no ser que sigui per annexar-la a un procediment ja iniciat.

2. No presentar el Document bàsic 2 - descripció dle projecte

3. Presentar la sol·licitud fora de termini

4. No presentar la sol·licitud amb la forma indicada
Les persones jurídiques estan obligades a presentar les sol·licituds telemàticament.

 

Supòsits exclosos d'aquesta convocatòria

- Quedaran excloses les sol·licituds de persones jurídiques legalment constituïdes que gestionen espais de propietat municipal, institucions culturals de titularitat pública; equipaments culturals en règim de consorci públic. 

- Projectes amb finalitat d’explotació comercial.

 

Quan cal sol·licitar més de tres pressupostos

L'entitat haurà de sol·licitar un mínim de 3 ofertes de diferents proveïdors (amb caràcter previ a la contractació o compromís per a la presentació del servei o lliurament del bé) per a les despeses subvencionades per l'Ajuntament que superin la quantitat de:

• 18.000  €
• 50.000 € si es tracta d'una obra

 

Resolucions

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Procediment de concessió

infografia_tic_rprovisonal_cat_0.jpg

 

Resolució provisional

Publicació de la resolució provisional

Descarrega't aqui la publicació provisional

 

En cas que a la resolució provisional es requereixi documentació

Termini de presentació: del 29 de novembre al 14 de desembre.

10 dies hàbils que comencen a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional. 

Important: us recordem que no presentar la documentació requerida a la resolució provisional pot comportar la pèrdua de la subvenció atorgada.

 

En cas d'estar en desacord amb la resolució provisional

Presentar una Al·legació

En cas de desacord amb la denegació o amb l'atorgament obtingut.

Termini de presentació: del 29 de novembre al 14 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure argumentant els motius de l’al·legació.

 

Presentar un Recurs

En cas de disconformitat amb la no admissió de la sol·licitud.

Termini de presentació: del 29 de novembre al 28 de desembre.

Documentació: cal presentar un document lliure que argumenti i justifiqui la disconformitat amb la no admissió.

 

Forma de presentació de la documentació

Cal presentar la documentació amb el mateix canal utilitzat a la sol·licitud (telemàtic o presencial)
 

Telemàticament

A través del Portal de Tràmits de la convocatòria.

Per a efectuar aquest tràmit és necessari disposar del número de referència del tràmit que s’indica en el justificant de registre que vàreu obtenir en el moment de presentar la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.
 


Presencialment

A través de les següents oficines de registre, amb cita prèvia:

Oficina Ciutadana de Cultura (OCCU)

Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC)

Resolució definitiva

Publicació de la resolució definitiva

Descarrega't aquí la resolució definitiva.

Justificació de la subvenció

Termini de justificació

Fins el 30 de novembre de 2023.

 

Documents de justificació

Forma de presentació

Cal presentar els documents de la justificació a través del portal de tràmits de la convocatòria.