Barcelona impulsa el pla ‘Fem Cultura’ per garantir els drets culturals de la ciutadania

NOTÍCIES
Pla Drets Culturals

Fins el 2023 el govern municipal implementarà 9 mesures de govern i 100 accions per assegurar l’accés a la cultura, la  participació i el dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat.

Barcelona serà capdavantera en implementar un pla que pretén situar els drets culturals al mateix nivell d'altres drets fonamentals. Aquest és l'objectiu del pla Fem Cultura!, que el Govern municipal de Barcelona presentarà al plenari d'abril i que inclou 9 mesures de govern i 100 accions específiques encaminades a impulsar noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals a Barcelona. D'aquesta manera la ciutat s'afegeix, des d’una lògica municipalista, al debat internacional en l’àmbit dels drets culturals, i serà pionera en aprovar un pla d'aquestes característiques, que incorpora, al mateix temps, un marc de reflexió polític ambiciós i un seguit de mesures de govern i accions innovadores, vinculants i operatives. El pla busca obrir camí cap a un reconeixement formal dels drets culturals a escala internacional des de la pràctica municipalista, amb voluntat de crear discurs i fomentar l’aparició d’iniciatives similars. L'impulsa la 6a Tinència d’Alcaldia i l'Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), però entitats, equipaments i teixit cultural i creatiu de la ciutat seran actors clau en el disseny i impuls de les accions a desenvolupar, juntament amb les diferents àrees i programes municipals.

Amb un pressupost de 68,7 milions d'euros, Fem Cultura! es començarà a desplegar al llarg del mandat vigent i fins al 2023. S’hi tractaran noves polítiques públiques per reconèixer i eixamplar els drets culturals i garantir-ne l’aplicació com a element fonamental de la vida democràtica a Barcelona amb accions concretes en les quals avançar, com ara la implementació de la sisena hora per a activitats artístiques; la gratuïtat dels museus per a la visita de les col·leccions permanents; el reforç de programes ja existents que encarnin la filosofia del pla al 100%, com ara el Barcelona Districte Cultural, En Residència, el Programa d’acció lectora de biblioteques, o les residències artístiques i científiques; l’impuls de noves iniciatives que donin protagonisme als creadors i creadores, com la Biennal Manifesta o el nou programa de beques; la creació de la Casa de la Música; l’impuls de la moneda cultural REC, per participar en les activitats culturals de la ciutat, i el programa Baixos de Protecció Oficial per a usos culturals.

Garantir l'accés i la contribució a la vida cultural

Amb la implementació del Pla de Drets Culturals i les seves mesures es vol assegurar que la ciutadania tingui accés a la cultura, hi pugui participar i es garanteixi el seu dret a contribuir a la vida cultural de la ciutat. Hi ha un seguit de principis que impregnen tot el projecte i que formen part del gruix de línies, programes i accions que es tiraran endavant, com són la interculturalitat, la perspectiva feminista, la transparència, la transversalitat, la descentralització i noves centralitats, la "cultura metropolitana" i la sostenibilitat. El Pla considera que la defensa dels drets culturals està aliada indissolublement amb la resta dels drets humans: civils, polítics, socials, econòmics i ambientals.

Les 9 mesures i missions de 'Fem Cultura!'

1. Cultura als barris i acció comunitària: dret a les pràctiques culturals i les noves centralitats. Missió: enfortir la cohesió social a través del reconeixement del dret a les pràctiques culturals i l’impuls de l’acció comunitària als barris de Barcelona.

2. Cultura de base i sectors culturals: dret a la creació, l’experimentació, la recerca i la producció cultural. Missió: impulsar el dret a la creació i a la producció cultural en unes condicions de dignitat sociolaboral per a les persones treballadores de la cultura, mirant de mitigar la precarietat estructural, donant suport als processos de creació, impulsant noves vies de relació entre agents i garantint l’accés a un ventall més ampli de ciutadania.

3. Cultures populars: dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social. Missió: enfortir i consolidar el dret a les pràctiques culturals populars i tradicionals, i incorporar nous vectors que fomentin la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació.

4. Cultura i educació: dret a la participació cultural i a l’educació pràctica i artística al llarg de la vida. Missió: avançar en el dret a les pràctiques culturals i a l’educació artística al llarg de la vida de la ciutadania a través de la creació d’una política pública transversal entre els àmbits cultural i educatiu.

5. Cultura feminista: dret a una cultura diversa i equitativa. Missió: incloure la perspectiva de gènere en les polítiques culturals de Barcelona; avançar en el dret a la participació equitativa i a la representació diversa d’identitats culturals des de la perspectiva feminista, aplicant la perspectiva de gènere a tots els àmbits de les polítiques culturals de la ciutat.

6. Cultura i espai públic: dret a l’accés i a la participació cultural al carrer. Missió: impulsar accions sostenibles per garantir el dret a la ciutat; impulsar l’espai públic com un dels escenaris principals de la vida cultural de la ciutat, tot garantint el dret a la ciutat i a la participació cultural de forma sostenible.

7. Cultura i drets digitals: instruments i polítiques per a l’accés al coneixement, la transparència i la innovació digital. Missió: impulsar els drets digitals a partir dels usos de les noves tecnologies com a àmbit fonamental per garantir el dret a la participació, la transparència i l’accés a continguts culturals.

8. Museus de ciutat: innovació, educació i dret a participar en el patrimoni cultural de Barcelona. Missió: reforçar els grans equipaments museístics i patrimonials de la ciutat com a espais de referència en l’articulació i la promoció del conjunt de drets culturals, i impulsar, en les seves estratègies, noves dinàmiques a l’entorn de l’accés, la creació, l’acció comunitària i els lligams territorials.

9. Biblioteques de Barcelona (Pla director 2030). Dret a la lectura, accés a la informació i al coneixement i foment de noves pràctiques creatives. Missió: impulsar el dret a la lectura, al coneixement, a l’accés a la informació i l’ús de tecnologies a través la xarxa de Biblioteques de Barcelona com a espais fonamentals en la promoció de la cohesió social i del desenvolupament de les persones en igualtat d’oportunitats des de l’exercici dels drets culturals.

'Aquí es fa Cultura!', campanya per donar a conèixer els drets

El Pla de Drets Culturals comptarà amb un pla estratègic de comunicació sota el lema Aquí es fa Cultura!, que actuarà com a detonant i generarà vincle amb totes les persones, subjectes de drets culturals, i cercarà la complicitat de tots els agents culturals: sectors i teixit productiu, entitats i associacions, i agents interns de l’Administració. Per fer-lo possible es treballarà en xarxa amb els agents municipals, amb el teixit cultural, entitats, institucions, cultura de base, iniciatives comunitàries, etcètera, per sumar actius en el desplegament comunicatiu del pla i generar un espai web de repositori des d’on es pugui trobar tota la informació sobre el pla i els drets culturals sistematitzada i que, alhora, permeti fer el seguiment del desplegament del pla i consultar els documents que es generin, l’avaluació o altres informacions d’interès.

XARXES RELACIONADES

No hi ha xarxes relacionades

PROJECTES RELACIONATS
ACCIONS RELACIONADES