ContactePer poder accedir a algun dels serveis del web que disposin de gestió o tràmit específic, els usuaris i les usuàries hauran d’aportar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en les corresponents activitats de tractament de l’Ajuntament de Barcelona i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal, les mesures de seguretat requerides per la normativa legal, especialment per l’Esquema Nacional de Seguretat, tot tenint en compte la tipologia de les dades i els riscos previsibles. El registre d’activitats de tractament es troba a l’apartat “Protecció de dades” de la Seu electrònica.

La legitimació del tractament està basada de forma majoritària en el compliment d’una obligació legal, encara que també ho pot estar en el consentiment de la persona interessada i/o en la protecció dels interessos vitals o l’execució d’un contracte.

El termini de conservació de les dades dependrà d’allò especificat per a cada tractament de dades personals, per part de la legislació específica i dels criteris de minimització que se’n derivin.

Les dades recollides únicament seran objecte de cessió amb el consentiment previ de la persona interessada o d’acord amb allò previst a la legislació vigent.

L’Ajuntament de Barcelona garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

Els ciutadans interessats (usuaris) podran exercir en tot moment els drets que garanteixen el control de les seves dades personals: drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament, previstos en la normativa vigent, enviant la sol·licitud via virtual, postal o presencial, tal i com s’explica a la Seu electrònica.

L’Ajuntament de Barcelona us informarà sobre les actuacions derivades de la vostra petició en el termini d’un mes. Si es tracta de peticions especialment complexes, el termini es pot ampliar dos mesos més, fins a un màxim de tres mesos, prèvia notificació a la persona interessada de les causes que ho justifiquen.

El responsable dels tractaments efectuats és l’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona, amb seu a la pl. Sant Jaume, 1, 08002, Barcelona.

El delegat de protecció de dades és la persona encarregada de vetllar perquè l’Ajuntament de Barcelona compleixi correctament la normativa de protecció de dades. Hi podeu contactar adreçant un missatge electrònic mitjançant el següent formulari, o bé enviant un escrit al carrer de Tànger, 98, planta 12, 08018 Barcelona.