Introducció i context

Objectiu

Aquest document constitueix un document de suport per al Codi de Pràctiques Tecnològiques que implementa de manera pràctica el concepte de la sobirania tecnològica, expandint els principis que guien la nova direcció de l’Institut Municipal d’Informàtica de Barcelona (IMI) en matèria de tecnologia i innovació: interoperabilitat, agilitat, reutilització, ètica i obertura de coneixements i tecnologies.

Aquest document pretén contribuir a què l’IMI posi en pràctica la línia estratègica de l’Ajuntament de Barcelona que consisteix a incorporar les tecnologies obertes i el programari lliure en la major part dels seus serveis i processos tecnològics. Aquest principi de sobirania tecnològica, juntament amb la metodologia àgil de desenvolupament de serveis i la gestió responsable de dades, compon la visió a mitjà termini per a la transformació digital àgil pública a la ciutat de Barcelona.

Segons la declaració de París per al Open Government Partnership:

El programari de codi obert contribueix a fomentar la transparència i la col·laboració. El programari lliure és al cor de la innovació digital i tècnica. És el mitjà principal per prestar serveis digitals d’alta qualitat. Els socis que s’hi uneixin buscaran promoure la transparència i la rendició de comptes del codi font obert i dels algoritmes que desenvolupin i utilitzin, sempre que sigui possible i apropiat. Els socis que s’hi uneixin miraran de dissenyar els serveis i implementar-los de manera no discriminatòria i treballar per maximitzar els beneficis de compartir i reutilitzar el codi governamental.

— Paris Declaration for Open Government Partnership; en línia a https://paris-declaration.ogpsummit.org/topic/5820e48c2fd812b46ab9facc

Un objectiu important d’aquest document, per tant, és ajudar els participants i interessats dels serveis digitals de l’Ajuntament de Barcelona a treballar amb tecnologies, solucions i projectes lliures; entendre quins són els drets i obligacions que es deriven de les llicències lliures; incentivar el desenvolupament, l’adquisició, l’ús i l’alliberament de programari; assegurar que els seus beneficis siguin aprofitats, i eliminar reticències que puguin existir per desconeixement dels seus diferents aspectes tècnics, organitzatius i jurídics.

Àmbit d’aplicació

Aquest document serà aplicat en la gestió i la governança dels nous projectes de serveis digitals que entrin dins del Pla de transformació digital de l’Ajuntament de Barcelona.