Augmenta l’equitat educativa als centres escolars de la ciutat

L’Informe d’oportunitats educatives a Barcelona 2022, elaborat per l’Institut Metròpoli, destaca el descens de la segregació infantil en un 23% en el primer curs d’educació infantil, en un 16% a primària i en un 26% a primer d’ESO, així com l’augment en un 5,1% d’alumnes graduats a quart d’ESO durant els darrers sis anys. El percentatge de matrícula pública a les escoles bressol supera, per primer cop, el de matrícula privada.

06/06/2023 19:02 h

Ajuntament de Barcelona

Reducció de la segregació escolar

Segons l’estudi, es produeix una davallada de la segregació escolar d’un 23% a infantil 3, d’un 15,9% a primària i d’un 26,4% a primer d’ESO. La recerca evidencia altres canvis que contribueixen a la reducció d’aquesta segregació i que s’han produït durant els últims cursos: l’increment de la detecció de l’alumnat amb necessitats educatives especials (entre el 2018 i el 2021 s’ha triplicat) i la distribució més equitativa (encara que no paritària) d’aquest alumnat entre el sector públic i el sector privat o concertat, així com l’augment de l’oferta pública d’educació infantil de segon cicle, de primària, de secundària i de formació professional i l’increment de l’oferta de les escoles bressol municipals i dels espais de criança.

El percentatge de matrícula pública a les escoles bressol supera, per primer cop, el de matrícula privada

Segons l’estudi, aquest fet es deu al creixement de la xarxa d’escoles bressol municipals (EBM) entre el 2012 i el 2022 (amb 8 escoles noves i 822 places noves).

Això no obstant, l’augment de l’oferta municipal no ha estat suficient per cobrir tota la demanda, i el 43,2% de les famílies que intenten accedir a una escola bressol municipal no hi obtenen plaça. En els últims anys la taxa de demanda atesa de les escoles bressol municipals ha empitjorat lleument: el curs 2015-2016 era del 59,2%, i el 2022-2023, del 56,8%.

En aquest sentit, l’accés a l’educació infantil de primer cicle està lluny de ser universal: només el 44,3% dels infants de Barcelona d’aquestes edats estan escolaritzats.

La repetició escolar es redueix i la graduació a quart d’ESO augmenta

Entre el curs 2001-2002 i el 2021-2022, l’alumnat del sector públic d’educació infantil de segon cicle ha passat del 39,7% al 50,9%; a primària, del 37,7% al 46,9%, i a l’ESO, del 33,4% al 38,8%. És a dir, el sector públic guanya 11,2 punts percentuals en educació infantil de segon cicle, 9,2 a primària i 5,4 a l’ESO.

L’informe també destaca altres aspectes positius en termes de més equitat educativa en els ensenyaments obligatoris. Així, per exemple, entre el curs 2017-2018 i el 2021-2022, la repetició s’ha reduït principalment a l’ESO (3,8 punts menys).

També ha augmentat la graduació a quart d’ESO: el curs 2015-2016 el percentatge de graduació era del 88,8% i ara és del 93,9%.

De totes maneres, hi continua havent desigualtats segons l’estatus socioeconòmic de l’alumnat, i l’alumnat de nacionalitat estrangera, nois i escolaritzats en centres públics obtenen resultats pitjors en termes de repetició i de graduació.

Participació desigual en les activitats educatives més enllà del temps escolar

La recerca també posa en relleu que Barcelona gaudeix d’una oferta d’activitats extraescolars àmplia i diversa. Els tipus d’activitats extraescolars més habituals són els següents —en ordre d’importància—: activitats esportives (sobretot, futbol, bàsquet i voleibol), activitats culturals i artístiques (com música, dansa, teatre), les d’idiomes (sobretot anglès i, després, alemany i francès), les de suport educatiu (reforç, aprofundiment de competències bàsiques) i les científiques i tecnològiques, com robòtica.

També destaca el creixement de la campanya de vacances d’estiu (CVE), que entre el 2013 i el 2022 pràcticament s’ha doblat, fins a arribar a més de 124.000 activitats realitzades per infants i joves en l’última edició.

Etiquetes associades a la notícia