Les dones milloren la seva situació en un mercat de treball on encara hi ha molt per fer

L’ocupació femenina a la ciutat registra les millors dades dels últims 20 anys. La taxa d’activitat femenina —el percentatge de dones en edat de treballar respecte al total— se situa en el 83,1%, mentre que la taxa d’ocupació femenina arriba al 77,9%. Tots dos indicadors són superiors als de Catalunya, Espanya i la Unió Europea i assoleixen els seus millors registres històrics. Tot i aquestes dades positives, encara cal avançar molt més, ja que la presència femenina continua sent molt desigual segons els sectors i la bretxa salarial entre homes i dones a la ciutat se situa en el 17,1%.

09/03/2024 11:11 h

Ajuntament de Barcelona

Segons l’estudi “Les dones al mercat de treball“, la participació de la dona en el mercat de treball a Barcelona se situa més de deu punts per sobre dels valors de la UE, tot i que en tots els àmbits analitzats les taxes femenines són encara inferiors a les masculines. Aquestes són algunes de les dades més destacades de l’informe, elaborat pel Departament d’Estudis de la Gerència d’Economia i Promoció Econòmica i el Servei d’Igualtat i Diversitat de Barcelona Activa amb motiu del 8M.

 • La taxa d’atur femení es troba en nivells similars als del 2008 (6,3%) —el segon resultat més baix en 15 anys—, tot i que està per sobre de la masculina (5,9%). El 43,5% de l’atur femení és de llarga durada, i les 15.251 dones que fa més de dos anys que es troben en aquesta situació representen el 58,8% del total de l’atur consolidat.
 • Al quart trimestre del 2023, el 19,9% de les dones assalariades de Barcelona treballaven a temps parcial, un percentatge que es redueix al 8,8% en el cas dels homes. El percentatge de dones amb un contracte temporal a Barcelona és del 15,1%, 4 punts per sobre que els homes.
 • L’any 2023 hi havia 174.297 contractes indefinits a dones, que representen un 41,8% de la contractació femenina total, amb un increment de 24,4 punts respecte al 2021. Aquest creixement és conseqüència, sobretot, de la reforma laboral del 2022.
 • El 70,1% de les contractacions a dones estrangeres corresponen a treballs de restauració, comerç i ocupacions elementals, una proporció més de 20 punts superior a la del conjunt de les dones (47,1%). Un 11,3% d’aquestes contractacions són en treballs professionals científics i intel·lectuals (un percentatge molt inferior al de les dones nacionals, que arriba al 22,6%) i un 10,8% en treballs d’oficina, comptables i administratius. El 2023, el 53,1% dels contractes formalitzats a Barcelona en activitats de la llar els van signar dones estrangeres.
 • A finals del 2023 hi havia 610.568 dones afiliades a la Seguretat Social a Barcelona, el 51,1% dels llocs de treball de la ciutat. El nombre de dones afiliades ha augmentat en més de 110.000 des del 2012, amb un increment acumulat del 23%.
 • Tot i aquest valor entre les persones afiliades, la presència femenina és desigual segons els sectors de l’economia: oscil·la entre el 18,6% dels llocs de treball de la construcció i el 83,2% dels de les activitats de la llar.
 • Destaca el fet que representen un 35,3% de l’ocupació en la branca d’informació i comunicacions, un sector en creixement continu i amb forta demanda, que ofereix salaris més elevats i condicions laborals millors.
 • Persisteixen les dificultats per trencar el sostre de vidre i accedir a càrrecs de decisió i de poder. El quart trimestre del 2023, el 31,8% de les persones directives o gerents a Catalunya eren dones, una mica per sota que l’any anterior (33,8%), després d’haver registrat un augment continuat durant l’última dècada.
 • La taxa d’activitat emprenedora femenina (TEA) a l’àrea de Barcelona se situa en un 6,8% de la població resident el 2022. Una taxa superior a la del conjunt d’Espanya (5,9%) i propera a la dels països d’alts ingressos de la Unió Europea (7,2%).
 • La bretxa salarial entre homes i dones a Barcelona és generalitzada, no depèn del sector, el tipus de contracte o la jornada. El salari mitjà de les dones el 2022 va ser de 30.693 euros/any, encara un 17,1% inferior al dels homes, tot i haver-se reduït en més de 8 punts en relació amb el període 2012-2014 com a conseqüència de l’augment del SMI i la devaluació salarial que han experimentat els homes en la darrera dècada. La bretxa salarial més elevada correspon al grup de llicenciats, enginyers i alta direcció (23%).
 • L’any 2022 a Barcelona el percentatge de dones que cobren sous de 1.000 euros o menys és del 30,1%, prop de 5 punts més que els homes (25,9%). Aquesta desigualtat s’agreuja en el cas de la franja de les persones de 50 anys o més.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades