La Model es convertirà en un pol d’equipaments i un gran espai verd

El projecte d’ordenació previst per al conjunt de l’antiga presó dotarà l’espai d’equipaments i habitatge social i d’un nou parc urbà preservant el patrimoni i tenint en compte aspectes ambientals. Elaborat amb l’equip de la proposta guanyadora “Model, batega!”, permetrà iniciar la redacció dels projectes dels equipaments que es construiran en una primera fase: l’institut escola, el poliesportiu i l’espai Memorial.

15/09/2022 13:21 h

Ajuntament de Barcelona

La transformació proposa rehabilitar i preservar la volumetria dels edificis d’administració, al carrer d’Entença; l’edifici Tallers, a Nicaragua, i l’estructura del panòptic, i posar en relleu les tres principals construccions de la Model sense incorporar-hi nous elements constructius ni distorsionar o alterar el patrimoni existent.

L’edifici Tallers i el panòptic s’amplien i es creen així noves relacions entre l’interior i l’exterior i una nova imatge. També s’hi inclou un gran parc urbà, i tot plegat, minimitzant l’enderroc i l’obra nova per reduir l’impacte i el cost ambiental. A més, el document detalla els set equipaments públics i espais que donaran servei al barri i a la ciutat: l’espai Memorial, un institut escola, una escola bressol, una residència assistida, un pavelló poliesportiu, un espai per a joves i espais d’economia social i solidària. 

Es preveu que l’habitatge públic, que se situa als edificis dels braços del panòptic, tingui un total de 121 habitatges. Serà habitatge dotacional, per a gent jove i gent gran, i es distribuirà en tres plantes. Pel que fa a l’espai central del panòptic, es proposa una gran plaça central, un espai polivalent i espais expositius a la primera planta. També es preveu la ubicació d’un espai de centralització energètica, amb instal·lacions de geotèrmia, fotovoltaica, freàtic i aerotèrmia per donar servei al conjunt del recinte.

Una transformació per fases

Els primers projectes que s’activaran seran l’institut escola, el poliesportiu, el sistema de subministrament d’energia i l’espai Memorial. Es preveu iniciar la redacció dels projectes i llançar els concursos a principis d’any, amb una dotació prevista de 2 milions d’euros. L’objectiu és que els projectes de la primera fase entrin en funcionament entre el 2026 i el 2027

De moment, per ampliar els usos provisionals actuals que té la Model, s’han iniciat els treballs i els estudis per poder fer-hi actuacions a curt termini, tal com ho reclamen els veïns i les entitats de l’Esquerra de l’Eixample. D’una banda, s’ha començat a redactar el projecte per obrir un interior d’illa provisional, amb una urbanització del pati, i s’ha encarregat ja la redacció d’un projecte per adequar la primera planta de l’edifici d’Entença per a usos veïnals. Així mateix, s’està avaluant si l’estat de conservació en què es troben actualment les façanes permet recuperar la pista poliesportiva del pati que hi ha entre la tercera i la quarta galeria.

Finalment, es farà una exposició per poder explicar millor al veïnat del barri què està passant i passarà a la Model. L’exposició “La Model es transforma” tindrà quatre eixos: habitatge, equipaments, espai verd i memòria, i tres espais expositius (a la façana i al pati d’Entença i als xamfrans). Està previst que l’exposició s’obri al públic a mitjan novembre.

Per consolidar la proposta, però, cal actualitzar el planejament vigent i impulsar una modificació del Pla general metropolità (MPGM), per tal que tot el recinte de la Model passi a ser qualificat d’equipament i zona lliure i, per tant, es pugui desenvolupar el conjunt d’equipaments públics previstos. Aquest canvi en el planejament es portarà a aprovació inicial dimarts vinent a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat. 

Etiquetes associades a la notícia