Com fer front a una emergència complexa?

Un agent de la Guàrdia Urbana aplaudeix els paradistes del Mercat d’Hostafrancs, que també li estan fent un reconeixement. © Ajuntament de Barcelona / Isaac Planella

L’emergència sanitària i social produïda per la crisi de la covid-19 ha significat un gran repte per a la gestió pública municipal a Barcelona. L’experiència de la crisi a l’Ajuntament n’ha mostrat les debilitats, com ara la limitada transformació digital de l’Administració pública, però també les fortaleses, com la capacitat d’anticipació, la formació de lideratges col·lectius i distribuïts, o la col·laboració amb altres agents per aconseguir un objectiu comú.

Els governs locals han esdevingut fonamentals a l’hora de mitigar els efectes de la pandèmia de la covid-19 per la seva proximitat a les necessitats de la comunitat i el seu coneixement del territori (vegeu “The territorial impact of COVID-19: Managing the crisis across levels of government”; OCDE, 2020). Han contribuït decisivament a reduir la propagació del virus, a garantir els serveis públics essencials tenint en compte les diferències i desigualtats socioterritorials, i a planificar i executar alhora les mesures de recuperació més ben ajustades a la realitat de cada municipi. Aquest ha estat un treball sovint silenciós, sempre darrere del protagonisme del Govern central i de les comunitats autònomes.

La reacció de l’Estat espanyol va ser tardana, una vegada detectada la transmissió comunitària a Itàlia, com va ser a la resta de països europeus i de la mateixa Unió Europea. En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona va reaccionar amb agilitat i fins i tot amb anticipació. La resposta municipal de Barcelona va començar el 26 de febrer, quan l’Ajuntament va crear el Comitè de Coordinació i Seguiment del Pla de Contingència de la covid-19. L’aprovació del Decret d’Alcaldia, l’11 de març, que activava la preparació dels plans de contingència, es va fer dos dies abans del Reial decret que declarava l’estat d’alarma. Entre les mesures urgents empreses, cal destacar l’habilitació dels pavellons Salut: el dimecres 25 de març es creava l’equip per fer-ho possible i el diumenge 29 ja s’inaugurava, equipat i operatiu, el primer pavelló annex a l’hospital de la Vall d’Hebron.

© Ajuntament de Barcelona / Isaac Planella L’espai esportiu del Pavelló Municipal de la Vall d’Hebron es va convertir en una extensió de l’Hospital de la Vall d’Hebron per atendre pacients de covid-19 al principi de la pandèmia. A la imatge, una reunió de coordinació de personal sanitari d’aquest espai, el Pavelló Salut Vall d’Hebron. © Ajuntament de Barcelona / Isaac Planella

L’Ajuntament de Barcelona va anunciar un total de 176 actuacions al llarg de la primera onada de la pandèmia, fins a finals de juliol de 2020. Mentre els serveis sanitaris acaparaven l’atenció social i mediàtica, l’Ajuntament va haver d’actuar especialment en els àmbits de serveis socials (23% de les actuacions); educació, cultura i esport (19%); economia, comerç i turisme (19%). L’objectiu primordial era mitigar la propagació de contagis, però també ajudar els col·lectius i sectors més afectats per les mesures de control de l’epidèmia. Per complir aquests objectius es van haver de reordenar i generar nous serveis públics, tot garantint la seguretat dels mateixos treballadors i treballadores municipals i de les empreses i entitats col·laboradores.

L’emergència ha significat un gran repte per a la gestió pública municipal. N’ha mostrat les debilitats, com ara la limitada transformació digital de l’Administració pública, però també les fortaleses, lligades a la proximitat i la capacitat d’anticipació.

A què ens hem enfrontat?

Les emergències a les quals havia fet front l’Ajuntament de Barcelona abans de la covid-19 havien tingut una temporalitat i una magnitud molt més acotades en el temps o en l’espai. Pensem en el temporal Glòria, l’atemptat a les Rambles o, si mirem una mica més enrere, l’esfondrament al barri del Carmel per la construcció de la línia L5 del metro. Tot i ser emergències difícils, no eren comparables amb el que hem viscut en el darrer any i mig.

Malgrat que aquesta no és la primera pandèmia que ha afrontat la humanitat, l’emergència i la crisi derivada de la covid-19 formen part d’un nou tipus d’emergències anomenades complexes (vegeu “Hacia un concepto y marco de gobernanza de emergencias complejas”; CGLU; Metropolis i LSE Cities, 2020). Ho seran també les properes emergències meteorològiques, energètiques o alimentàries que vindran derivades de la crisi climàtica.

Quines són les característiques de les emergències complexes? En primer lloc, són més imprevisibles i les seves causes es troben en el marc de fenòmens globals, de manera que, sense una bona governança multinivell, són molt difícils de controlar. A més, com que els seus efectes són diferencials segons el territori, també necessiten una gestió des de la proximitat.

En segon lloc, es caracteritzen perquè la pervivència del perill és més continuada, i tant la gestió de l’emergència com la recuperació s’allarguen en el temps. De la primera resposta tipus esprint (actuar de forma ràpida i eficaç per tal de controlar el risc) es passa a una marató amb diferents etapes. Per fer-hi front, no només cal activar els serveis d’emergència, sinó que les accions de mitigació del risc s’han de combinar simultàniament amb accions de compensació i de transformació que impliquen altres coneixements i serveis.

© Ajuntament de Barcelona / Clara Soler Chopo Un bomber parla amb un dels voluntaris de TMB que ja és dalt de l’autobús solidari. La tasca d’aquests voluntaris consistia en el trasllat de pacients afectats per la covid-19 i donats d’alta hospitalària, però amb indicació mèdica de confinament en espais específics no domiciliaris. © Ajuntament de Barcelona / Clara Soler Chopo

En tercer lloc, les mesures de mitigació en aquest tipus d’emergències (per exemple, el confinament) necessiten l’acceptació social, ja que tenen efectes negatius en altres àmbits (per exemple, en el de l’activitat econòmica o el de la salut mental). Això comporta que una bona comunicació i gestió del risc esdevinguin claus.

Finalment, a causa de la major temporalitat, de la incapacitat de donar-hi respostes clares i dels seus efectes directes i indirectes, les emergències complexes tenen un efecte desestabilitzador de les societats, tot i que també impliquen un potencial transformador.

L’Ajuntament de Barcelona, com la resta d’administracions, no estava preparat per fer front a una emergència com la que hem viscut. Tanmateix, la covid-19 l’ha obligat a adaptar-se forçadament a una situació excepcional. L’adaptabilitat és fonamental en una crisi com aquesta, i requereix una adequació organitzativa a la nova situació sense entrar en col·lapse, garantint el manteniment de les funcions bàsiques del consistori i alhora donant resposta a les noves demandes. De l’adaptabilitat es poden diferenciar quatre grans àmbits: el regulatiu, el de la presa de decisions, el del lideratge i el de la capacitat institucional.

Assegurar i adaptar l’ordre jurídic en l’excepcionalitat

En organitzacions subjectes al dret públic, com l’Ajuntament de Barcelona, és fonamental garantir l’ordre jurídic en el funcionament intern. L’emergència va comportar una modificació important de l’ordre vigent arran de la declaració de l’estat d’alarma. Per tal d’adequar-se a la nova situació d’excepcionalitat jurídica, es va haver de modificar la regulació de l’organització: la determinació de serveis essencials i serveis no essencials; l’elaboració dels plans de contingència; l’adopció del teletreball, i la modificació dels processos administratius vinculats a la compra, la contractació pública i les subvencions.

Assegurar una producció normativa que s’adaptés a l’evolució de l’emergència va ser una de les necessitats cabdals per assegurar el bon funcionament de l’organització. Aquest fet es va concretar en la necessitat d’anar ajustant els decrets ja aprovats, com en el cas del decret d’organització interna o els de contractació pública.

Grups de treball per missions

Ateses les característiques de l’emergència complexa, els serveis d’emergència (guàrdia urbana, bombers, protecció civil) van cedir centralitat en els espais de decisió a favor d’altres de més plurals i transversals. En el nostre cas va ser el Comitè de Coordinació i Seguiment del Pla de Contingència de la Covid-19 el principal espai de pilotatge de l’emergència a l’Ajuntament de Barcelona.

© Ajuntament de Barcelona / Laura Guerrero Dos membres dels Serveis Socials conversen amb persones sense llar acampades al voltant del Palau d’Esports del carrer de Lleida, molt a prop del Pavelló Fira núm. 7 que es va habilitar per acollir, durant el confinament, les persones sense sostre. © Ajuntament de Barcelona / Laura Guerrero 

Una característica clau per fer front a l’emergència amb agilitat va ser la creació de grups de treball específics (anomenats oficines) amb gran capacitat de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya en aquells àmbits en què era necessari. La major part de les oficines no responia a estructures preexistents de l’Ajuntament i eren equips creats específicament per complir la missió que tenien assignada, ja fos muntar extensions hospitalàries en equipaments esportius, contenir la propagació de la pandèmia en les residències geriàtriques o garantir la reobertura dels equipaments municipals amb condicions de seguretat. Totes les oficines han estat fortament orientades a resultats, formades per equips multidisciplinaris i amb una gran autonomia de decisió, gestió i execució un cop fixada la seva missió.

El coneixement instal·lat de l’Agència de Salut Pública de Barcelona ha resultat també essencial, tant en el Comitè covid-19 com en els grups de treball que ho han requerit, per tal de reduir la incertesa i enfortir la capacitat d’anticipació a l’hora de prendre decisions.

Lideratge i comunicació des de l’empatia i la proximitat

Tenir un lideratge capaç de prioritzar i d’alinear tota l’organització cap a uns objectius clars esdevé bàsic en entorns de crisi. I ho és també fer-ho des de l’empatia, entenent les situacions personals de desconcert, pors i malestars, i assenyalant una sortida positiva a la crisi. Aquest ha estat precisament el missatge principal de la gerència municipal al conjunt de l’organització a través dels diferents canals de comunicació interna. Les crisis són també moments d’expressió de solidaritat, d’esforç col·lectiu i de motivació individual que cal vehicular. L’habilitació d’una borsa interna de voluntaris i voluntàries ha estat una novetat i una manera de vehicular la solidaritat dins de l’organització.

La governança de l’emergència ha posat en relleu el rol de lideratge que poden arribar a adquirir les gerències de districte, no tan sols a l’hora d’implementar sinó també de generar coneixement i prendre decisions més acurades en cada territori. D’altra banda, si bé la descentralització en àrees, ens i districtes pròpia de l’Ajuntament de Barcelona ha estat un punt fort en l’execució i l’agilitat de la resposta, la fragmentació de la informació que això suposa ha representat també una dificultat en la gestió, especialment durant l’inici de la pandèmia.

© Ajuntament de Barcelona / Clara Soler Chopo Una senyora gran obre la porta al repartidor del programa “Àpats en companyia” de l’Ajuntament de Barcelona, que li apropa el paquet de menjar amb guants. L’Ajuntament va reforçar en un 30% el conjunt de programes d’àpats per a persones vulnerables des de l’inici de la pandèmia. © Ajuntament de Barcelona / Clara Soler Chopo

La descentralització dels plans de contingència

L’existència d’una estructura directiva i gerencial professionalitzada, acostumada a les tasques de direcció, coordinació i gestió de recursos humans i materials, explica també la capacitat institucional per fer front a aquest tipus d’emergències. En aquests comandaments també s’ha concentrat, però, bona part de l’estrès organitzatiu.

La realització de plans de contingència de forma descentralitzada a escala de gerència, ens i districtes ha facilitat la ràpida planificació, adequant-los a cada àmbit de forma específica. Caldria, però, una avaluació més profunda sobre la manera de millorar aquest mecanisme de cara a futures emergències complexes, determinant què ha estat útil i què no en aquests plans de contingència. I també una revisió dels serveis declarats essencials, independentment de si s’operen de forma presencial o telemàtica.

La (limitada) transformació digital de l’Administració

Més enllà de la manca de material de protecció als inicis de la crisi, el principal coll d’ampolla ha estat, sens dubte, que l’organització no estava preparada per al treball a distància. Ni els processos estaven plenament digitalitzats, ni la plantilla disposava de la formació ni dels equips necessaris, ni la infraestructura tecnològica de l’Ajuntament estava preparada per al treball en remot en les dimensions que requeria la situació. Aquest factor ha estat un limitador important de la capacitat de treball de l’organització per continuar realitzant bona part de les funcions habituals.

El gran esforç de l’Institut Municipal d’Informàtica, així com l’autoaprenentatge per part dels treballadors i treballadores municipals, van permetre superar les dificultats inicials, si bé encara cal seguir aprofundint en la transformació digital de l’Ajuntament.

Un motor per innovar

Podem afirmar que la crisi del coronavirus ha estat tant generadora com acceleradora d’innovacions dins de l’organització municipal i les seves polítiques. La crisi ha representat una finestra d’oportunitat tant per promoure canvis interns de gestió com per activar noves polítiques socials, educatives, de salut, econòmiques o urbanístiques.

Les innovacions introduïdes o accelerades durant la crisi de la covid-19 a l’Ajuntament de Barcelona, més que no pas consistir en una simple adaptació a una situació excepcional, reforcen moltes de les característiques desitjables en una administració pública: agilitat, capacitat de resposta, lideratges col·lectius i distribuïts, posada en valor de les habilitats del personal municipal més enllà de les seves posicions, col·laboració amb altres agents per aconseguir un objectiu comú, més orientació a resultats que al compliment de procediments, capacitat d’experimentar noves solucions i escalar-les.

Cal, doncs, seguir treballant per institucionalitzar molts dels aprenentatges i de les innovacions assajades durant la crisi de la covid-19 per tal que l’Ajuntament de Barcelona esdevingui una organització més resilient davant les pròximes emergències complexes.

 

Nota
El contingut d’aquest article s’ha elaborat a partir dels resultats de l’estudi “La governança de l’emergència complexa de la covid-19: actuacions, adaptació organitzativa i innovacions de l’Ajuntament de Barcelona”.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis