La ciutat i el repte d’una transició justa

Il·lustració. ©David Sierra

L’energia és un dret. I malgrat que l’administració local no té competències en els grans àmbits de la regulació energètica, sí que té capacitat d’influir sobre els eixos de la gestió energètica per garantir-ne un accés just i universal. Cal prioritzar accions per contraure la demanda, millorar l’eficiència i reduir la dependència dels recursos fòssils i la pobresa energètica, protegint els més vulnerables.

La situació energètica actual és força complicada. Depenem d’unes fonts d’energia fòssils, finites i geolocalitzades, i d’una manera de produir l’electricitat basada en un sistema de subhasta energètica maximalista, totalment insostenible. El mix elèctric actual està trencat i el model de fixació de preus per subhasta marginal de la Unió Europea provoca que tota l’energia generada que entra al mercat es pagui al preu de l’energia més cara, que normalment és el gas. La guerra d’Ucraïna ha agreujat la situació i ha portat aquest combustible a preus desorbitats.

L’energia és una indústria molt especial: hi ha molt pocs competidors, que tenen venut absolutament tot el que produeixen, mentre que els clients no tenen l’opció de no consumir. Està clar que el model energètic vigent té uns límits de tipus econòmic (alts preus de l’energia i recursos limitats), social (desigualtat i pobresa energètica) i ambiental (emissió de gasos amb efecte d’hivernacle i contaminació de l’aire). Decididament, el sistema no funciona, i, per tant, res és ara més urgent que canviar aquest mercat i fer realitat la transició energètica.

Per transició energètica entenem els canvis estructurals necessaris per passar d’un sistema dominat per l’energia d’origen fòssil a un altre que utilitzi majoritàriament fonts d’energia netes i renovables. Aquesta reestructuració ha de canviar significativament els patrons de generació i consum d’energia, i promoure un desenvolupament sostenible sobre bases d’equitat i justícia social. La transició abasta aspectes tecnològics, ambientals, econòmics, socials i culturals, incloent-hi un paper més actiu dels ciutadans. Garantir el futur vol dir produir a prop i de manera neta, apostar per les energies renovables i aprofitar tots els recursos locals, gestionar-los bé per ser més eficients i gastar menys per tenir els mateixos serveis i el mateix confort. En un sentit més ampli, la transició energètica també implica una democratització de l’energia, ja que les d’origen renovable poden establir-se de manera descentralitzada i beneficiar el conjunt de la ciutadania.

Canviar el model i fer-ho ràpid

A les ciutats és on es pot fer un progrés més important en la transició energètica, ja que representen el 75% del consum mundial d’energia i el 80% de les emissions de CO2. Per tant, tenen un paper clau en aquest repte. Barcelona vol estar-hi al capdavant i, des de fa anys, forma part del grup de ciutats que impulsa projectes innovadors en matèria d’energia sostenible. Ara, la ciutat vol crear el seu propi futur energètic desenvolupant paral·lelament l’eficiència energètica, la producció neta i renovable, i una mentalitat col·lectiva que el faci possible. Aquest canvi exigeix determinació, implicar i capacitar la ciutadania, repensar les solucions de finançament, dissenyar nous models de governança i entendre la planificació urbana com una eina per avançar cap a un model sostenible i baix en carboni. I tot això, a més, cal fer-ho ràpid.

Il·lustració. ©David Sierra Il·lustració. ©David Sierra

L’administració local no té competències en els grans àmbits de la regulació energètica, com la planificació, l’execució i l’explotació d’infraestructures, però sí que té capacitat d’influir sobre els grans eixos de la gestió energètica. Pot actuar sobre l’accés a l’energia, amb projectes de generació, compra i subministrament a escala local; pot estalviar, aplicant eines de gestió de la demanda i d’eficiència energètica, i pot incidir en el coneixement, la conscienciació i l’extensió d’una nova cultura energètica. També pot treballar en l’educació i la comunicació ambiental, i en l’assessorament tècnic, tant en l’àmbit intern del mateix ajuntament com en la ciutadania; en la creació de normativa energètica pròpia, i en la promoció i execució d’inversions de gran abast per promoure les energies renovables i l’eficiència energètica. I pot treballar per garantir-ne un accés just i universal.

L’energia ha deixat de ser un àmbit sectorial de treball per esdevenir una política estructural que ha de reunir sota un mateix objectiu totes les actuacions relacionades, com també els seus responsables. El treball coordinat en tots els àmbits relacionats permetrà generar sinergies d’un valor incalculable, amb la corresponsabilització del sector privat i de la ciutadania. Els problemes energètics, com passa també amb la qualitat ambiental, no es limiten a les fronteres municipals, sinó que comprenen una escala més gran, com a mínim metropolitana, la qual cosa exigeix crear sinergies i col·laboracions entre les diverses administracions.

Però ara el problema és d’emergència climàtica, i les emergències requereixen solucions d’emergència. Requereixen actuar de manera contundent, ràpida i sense deixar ningú enrere. L’Ajuntament de Barcelona va presentar el 15 de gener del 2020 la Declaració d’Emergència Climàtica, que té com a fita la reducció, l’any 2030, d’un 50% de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle respecte dels valors del 1992 i la neutralitat del carboni l’any 2050.

La declaració d’emergència implica un seguit de reptes. El primer és normalitzar la presència d’instal·lacions de generació a la ciutat i incrementar la demanda d’instal·lacions d’autoconsum solar en els edificis, tant a l’esfera pública com a la privada. Actualment, a la ciutat de Barcelona hi ha instal·lats 21 megawatts pic (MWp) d’energia solar fotovoltaica, dels quals entorn dels 17.000 MWp són privats i uns 4.000 MWp són públics. L’objectiu és tenir una ciutat on l’autogeneració i l’autoconsum estiguin generalitzats. En el cas de Barcelona, es planteja assolir l’any 2025 un total de 6 MWp de generació fotovoltaica als edificis municipals (escoles bressol, equipaments culturals i esportius...) i a l’espai públic. I 35 MWp de generació fotovoltaica en l’àmbit privat residencial, terciari i industrial. Per aconseguir-ho cal promoure l’autoconsum compartit i ajudar al desplegament d’instal·lacions fotovoltaiques de manera exponencial.

L’any 2020 es va aprovar, via decret, una instrucció per impulsar la generació d’energia renovable en els projectes d’obres i en el planejament urbanístic municipal. Una altra eina important és facilitar la inversió en aquest tipus d’instal·lacions, fent que pugui ser rendible com més aviat millor. Una de les vies a l’abast de les administracions locals són les bonificacions fiscals. Barcelona ofereix una reducció del 50% de l’IBI durant tres anys a aquells ciutadans que hagin col·locat una instal·lació de generació en el seu edifici, tant si és residencial com terciari. En el cas d’instal·lacions en naus industrials, la bonificació és del 30% durant tres anys.

La normativa vigent permet diverses fórmules de gestió de l’energia generada. Una d’elles és l’autoconsum compartit, que obre la possibilitat de generar energia allà on tingui el màxim de sentit, sense por dels excedents energètics, perquè aquests excedents els podrà gaudir algun consumidor proper. L’Ajuntament de Barcelona es planteja posar a disposició dels consumidors residencials i terciaris una part de l’energia que genera a canvi d’una contraprestació econòmica que permeti recuperar la inversió feta dins del període de vida útil de la instal·lació. Amb aquesta iniciativa es pretén cobrir una part del consum a partir d’energia renovable generada a la mateixa ciutat, de manera que tothom pugui gaudir de l’autoconsum, independentment de si té o no possibilitats de col·locar plaques al seu edifici.

L’objectiu és desplegar l’energia solar als terrats de la ciutat com més aviat millor. El projecte Moment Solar Barcelona, una iniciativa compartida amb el Gremi d’Instal·ladors de Barcelona i el Col·legi d’Administradors de Finques, posa a disposició de les comunitats de veïns tota la informació i l’assessorament necessaris perquè cada habitatge o bloc d’habitatges pugui generar l’energia que necessita. Es vol convèncer i acompanyar les comunitats de veïns en tot el procés d’instal·lació de plaques fotovoltaiques, des de l’estudi previ fins a la posada en marxa, així com la tramitació de les subvencions disponibles. Moment Solar Barcelona acompanya al llarg de tota l’actuació executiva de la instal·lació d’autoconsum, gestiona els permisos necessaris i s’ocupa, si cal, del manteniment de les plaques fotovoltaiques.

Rehabilitar per estalviar

Tan important és produir energia neta i sostenible com no malbaratar-la. Això vol dir actuar també en l’àmbit de l’estalvi energètic, amb la rehabilitació dels edificis i fent que els que es construeixen de nou siguin de consum quasi zero. En la majoria de les ciutats ja construïdes, la rehabilitació energètica és una eina clau per reduir el consum alhora que es millora el confort. En el cas de Barcelona, l’objectiu és rehabilitar amb criteris energètics 10.000 habitatges per any. Actualment, se’n rehabiliten uns 6.000, però no sempre amb criteris energètics.

En una ciutat construïda de manera tan densa i compacta com Barcelona, amb una superfície de sostre residencial de 62,7 milions de metres quadrats, que representen més de la meitat del sostre total de l’urbs, el parc residencial és un consumidor d’energia molt important. La demanda dels habitatges representa al voltant del 28% de l’energia final consumida. Cal tenir en compte, a més, que bona part dels edificis tenen una antiguitat superior als 65 anys. Molts d’ells van ser construïts abans que existís una normativa sobre qualitat de l’edificació i exigències d’aïllament. Per això, més del 70% del parc d’habitatges de la ciutat té una certificació energètica molt baixa (majoritàriament de les classes E, F i G).

Tot plegat fa que la rehabilitació sigui un element clau de la política energètica de la ciutat, no sols per la millora en l’eficiència de les llars i dels espais de convivència, sinó també per l’impacte positiu que ha demostrat tenir en la salut: com millor és l’estat de l’habitatge, més qualitat de vida i més confort. Reduir les necessitats energètiques dels edificis és també una manera de reduir la despesa de les famílies i, per tant, de reduir les desigualtats i les situacions de vulnerabilitat.

Xarxes de calor i fred

Una altra línia important d’actuació és oferir, en determinats entorns en procés de transformació urbanística, un sistema de climatització energètica el més eficient possible mitjançant xarxes de calor i fred que aprofiten recursos residuals, estalviant energia de la xarxa i reduint les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

A Barcelona hi ha operatives dues xarxes de calor i fred. Districlima, constituïda el 2002, va ser la primera xarxa urbana creada a Espanya per proporcionar calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Va començar a operar amb la concessió de l’aprofitament de la central de producció del Fòrum. En aquests moments, té divuit kilòmetres de traçat i cent edificis connectats, i aviat s’hi afegirà una tercera central de producció per poder arribar a un milió de metres quadrats de prestació potencial de servei a l’àrea del Besòs i el 22@.

La segona xarxa, Ecoenergies, va ser fundada el 2009 i opera amb una licitació dels ajuntaments de Barcelona i de l’Hospitalet de Llobregat. El projecte preveu tres centrals de producció. A les dues que ja operen s’hi afegirà l’aprofitament del fred residual de la regasificadora del Port. Aquesta xarxa de calor-fred està preparada per abastir 15.000 m2 de la Zona Franca i la Marina del Port Vell. La central de la Zona Franca, sobre la qual pivota el projecte, compta, a més, amb una planta de biomassa que permet generar electricitat i calor a partir de les restes de la poda dels parcs i jardins de la ciutat i altres residus forestals.

L’energia és un dret. Prioritzar accions per reduir la demanda, millorar l’eficiència i reduir la dependència dels recursos fòssils i la pobresa energètica, protegint els més vulnerables, són els pilars sobre els quals hem d’actuar i fer possible actuar. La ciutat vol donar facilitats perquè es pugui fer la transició energètica, però cal fer-la. Cal voler-la fer. Tots aquests canvis s’han de fer ja. L’emergència climàtica no espera. Sabem que per aconseguir els objectius hem de canviar les maneres de fer, i això no sempre és fàcil ni immediat. Però les millores i els avantatges només vindran si aconseguim fer un canvi col·lectiu sense deixar ningú enrere.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis