La nostra crisi de la democràcia

Il·lustració. © Susana Blasco / Descalza

El començament del segle XXI ens situa davant d’uns desafiaments que obliguen les democràcies a perfeccionar-se. Els nous reptes, tant els globals com els propis de cada zona, com ara el sud d’Europa, necessiten més democràcia i que aquesta sigui millor. Assolir una visió global sense homogeneïtzar, gestionar la complexitat i articular una nova governança multiactor són algunes de les mesures que caldrà abordar.

La idea de crisi és consubstancial a la mateixa democràcia, ha estat present al llarg dels temps. Cada generació en té una de pròpia i considera que és la més rellevant. Això ofereix un marc de millora contínua, en el qual cal demanar-se constantment què falla en les democràcies i com es pot abordar. Vegem-ho, per tant, com una oportunitat.

En aquestes línies intentarem dibuixar els perfils de la crisi de la democràcia que ens ha tocat viure al sud d’Europa en les primeres dècades del segle xxi. Es tracta d’entendre els nostres problemes, amb elements propis i d’altres compartits amb crisis pròpies d’altres temps o latituds en un marc global.

El paisatge global de les democràcies és profundament inquietant. Segons l’organització Freedom House, les democràcies fa 16 anys consecutius que pateixen el declivi de les llibertats. Un total de 60 països van experimentar-ne un descens durant l’any 2021, mentre que només 25 van millorar. Actualment, al voltant del 38% de la població mundial viu en països no lliures —la proporció més alta des del 1997— i només al voltant del 20% viu ara en països lliures. En la mateixa línia, l’informe de Varieties of Democracy (V-Dem) 2022 indica que els avenços que han experimentat les democràcies en els darrers 30 anys estan desapareixent, que aproximadament el 70% de la població viu en règims dictatorials i que hi ha senyals que la naturalesa de les autocràcies està canviant, amb governs que cada cop utilitzen més la desinformació per aconseguir que l’opinió pública, interna i externa, els doni suport.

A més de les qüestions de caràcter intern de cada país, tots s’enfronten a desafiaments comuns. Cada moment té el seu repte, i a aquest no n’hi falten. Qualsevol anàlisi veu en la crisi climàtica, en la revolució tecnològica o en els moviments migratoris els grans temes que s’han de resoldre, als quals recentment s’ha unit una nova configuració de l’escena internacional. La darrera cimera de l’OTAN, celebrada al juny a Madrid, va materialitzar un realineament de blocs en una mena de segona edició de la Guerra Freda, amb el bloc occidental o aliat que definia Rússia com una amenaça, la Xina com un desafiament i que perdia influència al sud global. En aquest nou escenari s’hi han d’encaixar els altres reptes.

Si analitzem aquests grans reptes globals, veurem que comparteixen algunes característiques substancials. En subratllaré tres: són globals, complexos i necessiten polítiques multiactor. Aquests tres trets són incòmodes per a les democràcies actuals.

Reptes globals i complexos

Les democràcies liberals troben el seu estat natural als Estats, i, quan s’han de reunir amb altres règims en fòrums multilaterals, les regles de joc que les regeixen no sempre són respectuoses amb el mínim exigible a les democràcies. Per això tenen dificultats per afrontar problemes de naturalesa global.

Els desafiaments ambientals són des de fa dècades el gran exemple dels fenòmens globals. No es poden entendre des d’un altre àmbit que no sigui el global, però la feble governança de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic no permet avançar amb la velocitat i l’ambició necessàries. Les democràcies no tenen instruments per poder gestionar-ho més enllà dels acords voluntaris sempre a l’atzar de noves urgències, com ha passat amb els plans de descarbonització de l’energia, en bona mesura en suspens després de la invasió russa d’Ucraïna. L’excusa fàcil de “per què el meu país haurà d’assumir el cost de la transició mentre no ho faci el món en conjunt” opera amb massa facilitat.

Globals són també els moviments de persones que fugen dels seus països deixant enrere conflictes, situacions de pobresa i escassetat, i, en un bon nombre de casos, territoris on el canvi climàtic ha fet impossible la vida. Tot i les dificultats per aïllar-lo d’altres elements de caràcter econòmic, el canvi climàtic apareix ja com el primer factor de desplaçament humà i un dels primers de migracions. Tampoc en aquest cas hi ha fòrums de governança global que, en termes democràtics, puguin abordar el desafiament des de la defensa dels drets humans.

Global és també la revolució tecnològica, tant en el desenvolupament com en les repercussions socials i en els intents de gestionar-la. Novament les democràcies troben aquí recursos escassos per governar la digitalització, en totes les seves vessants, i fer-la compatible amb els principis democràtics. La pandèmia va treure a la llum un intens debat sobre la vella disjuntiva entre llibertat i seguretat, aquesta vegada en la seva versió digital, i la guerra d’Ucraïna està mostrant la consolidació d’un nou espai, el ciberespai, com a lloc on cada cop es lliuren més batalles, inclosa la guerra entre Estats. Un àmbit privat que s’escapa amb molta facilitat de qualsevol intent de regulació.

En segon lloc, aquests desafiaments són sempre complexos. La complexitat es manifesta en la seva comprensió i en la dificultat de fer-los entenedors més enllà dels cercles d’experts. Això remet a la necessitat de donar un nou paper al coneixement en les democràcies, que no aconsegueixen articular mecanismes estables d’incorporació dels coneixements experts (en plural) a la presa de decisions polítiques.

La crisi climàtica és la manifestació de problemes del model de desenvolupament —la febre del planeta, se sol dir—, i ho canvia tot per si mateixa. Encara que costi d’entendre-ho, no suposa tant un problema per al planeta, que disposa de múltiples mecanismes de regeneració i resposta, com per als éssers vius que l’habitem. El canvi del clima va més enllà d’un increment de les temperatures. Es manifesta en una enorme variabilitat amb fenòmens encadenats que en bona mesura desconeixem. Per això la ciència adverteix, amb raó, que entrem en un terreny inexplorat.

En relació amb això, els moviments migratoris inclouen cada cop més factors que cal tenir en compte, la gestió dels quals es fa més complexa pel context de fons. Per posar un exemple, el debat sobre el reconeixement de la figura de refugiat climàtic xoca amb el temor d’obrir la Convenció de Ginebra per la possibilitat, atesa la correlació de forces actuals, d’estrènyer la protecció en lloc d’eixamplar-la. A més, als països desenvolupats els manquen polítiques migratòries capaces d’abordar el desafiament des de la defensa de la democràcia i els drets humans, cosa que els fa incórrer moltes vegades en contradiccions que una democràcia no hauria d’acceptar. La mort d’una vintena de migrants (aproximadament, ja que hi ha xifres diferents segons les fonts) el 24 de juny passat quan intentaven saltar la tanca de Melilla a les mans de la policia marroquina suposa un dur revés a la superioritat moral democràtica.

Una cosa semblant passa amb la revolució digital. Tot i que la ciència-ficció ha treballat profusament per crear escenaris ja no tan llunyans, les repercussions en l’àmbit psicològic, les relacions socials, les transformacions econòmiques i els riscos polítics amb prou feines han començat a aparèixer. Les primeres investigacions, per exemple, sobre la proliferació de xarxes socials, tiren per terra algunes de les pors que s’hi abocaven, com la menor sociabilitat dels seus usuaris, i fa emergir-ne d’altres, com la creació de bombolles cada vegada més autoreferencials.

La necessitat de polítiques multiactor

Els tres reptes presos com a exemple necessiten, per gestionar-se amb èxit, polítiques multiactor. O el que és el mateix, assumir que cap actor per si sol pot afrontar-los i que calen espais de creació de polítiques amb disciplines i sectors treballant conjuntament en un enfocament transdisciplinari.

La transició ecològica no es fa a cop de BOE ni podrien fer-la només els fons d’inversió —conscients com són del risc financer en què incorren en la situació actual—, ni les societats a força de voluntarisme i canvi de comportament. La transició ecològica necessita direcció política —actualment hi ha poques qüestions més ideològiques que aquesta—, treball reglamentari que creï incentius, inversions i desenvolupament de productes, l’acceptació social del desafiament i un treball ingent de coneixement transdisciplinari al seu servei.

Els moviments migratoris tampoc no s’acabaran aixecant tanques. Cal plantejar polítiques d’inversió als països d’origen, una gestió adequada de les fronteres, però també el concurs de les empreses en la garantia de respecte als drets i la formació, i, per descomptat, una actitud d’acollida de les societats molt allunyada de la por i l’amenaça amb què de vegades s’entenen els moviments migratoris.

De la mateixa manera, la revolució digital, amb tot el poder transformador que engloba, no es pot deixar en mans de tecnòlegs i empreses tecnològiques. Sense elles res no seria possible, però el paper de la política s’ha de reivindicar a l’hora d’establir regles en un nou espai, privat, on cada cop es desenvolupen més activitats de caràcter públic, el ciberespai. Les dificultats, com mostra la Declaració de principis i drets digitals, no són poques. Les societats necessiten comprendre la magnitud del canvi i anar adquirint seguretat.

La crisi al Sud

En aquest context, al sud d’Europa es donen elements que, encara que es comparteixin també amb altres països europeus, han adquirit a l’àrea meridional una importància especial: la desconfiança i la insatisfacció amb la política, el populisme, la crisi d’intermediació i l’increment de la desigualtat.

En aquestes pàgines no hi caben les consideracions de caràcter històric, econòmic i polític que comparteixen tots o gairebé tots aquests països, però és evident que una estructura econòmica molt orientada al sector serveis, o l’accés tardà a la democràcia de Portugal, Espanya i Grècia, així com el seu caràcter de frontera sud d’Europa, dibuixen un escenari propi i comú.

En primer lloc, les democràcies del sud d’Europa pateixen un greu problema de confiança en la política. Segons l’Eurobaròmetre, els països d’aquesta zona són els que tenen una taxa de satisfacció més baixa amb la democràcia, després dels països de l’Est. Alhora, se situen també entre els que menys confien en la Unió Europea (UE) i els que menys satisfets es troben amb la democràcia de la UE.

En el cas espanyol, si se sumen totes les opcions relacionades amb la política com a problema als estudis del CIS, es veurà com, almenys des de principis del 2021, la política apareix com la primera preocupació, per davant dels temes econòmics.

La desconfiança, prèvia a la crisi del 2008, troba en aquesta el seu gran accelerador i no ha deixat de créixer des d’aleshores. La política, almenys en el pla declaratiu, ja no es percep com una cosa útil per resoldre les dificultats comunes. Això no obstant, quan sorgeixen grans problemes com la pandèmia, la ciutadania mira la política buscant respostes i indicacions de què fer, cosa que convida a relativitzar una mica el que després es declara als estudis d’opinió.

La crisi de la democràcia no és només la de les institucions. També és la dels ens d’intermediació. Partits polítics i mitjans de comunicació en són alguns dels principals afectats. D’aquests, Sánchez-Cuenca (2022) en diu el següent: “El problema es concentra en aquests dos actors, partits i mitjans, i no tant en el règim democràtic. De fet, en el terreny de les idees no han sorgit alternatives a la democràcia”.

Il·lustració. © Susana Blasco / Descalza Il·lustració. © Susana Blasco / Descalza

Efectivament, si s’observa la confiança que la ciutadania té en els partits polítics, els països del sud d’Europa tornen a aparèixer a la part baixa de la taula, acompanyats d’alguns dels països de l’Est i del Bàltic, i molt allunyats d’Holanda, Dinamarca, Suècia, Alemanya o Finlàndia.

Pel que fa a la confiança en els mitjans de comunicació, diversos estudis[1] mostren com als països del Sud la ciutadania creu menys en els mitjans de comunicació, i, a més, la confiança ha anat baixant els últims anys per sota de la mitjana europea, encara que amb millors dades en el cas de Portugal.

A excepció de Portugal, el mapa d’Europa mostra tot el sud com la zona amb més desigualtat, segons l’índex de Gini, desigualtat que s’ha vist incrementada per la pandèmia i que dificulta les mesures que cal prendre per pal·liar-ne les conseqüències.

Quanta desigualtat és capaç de suportar la democràcia ja és una pregunta habitual, però és un dels motius de descontentament i tensions socials. La desigualtat econòmica, a més, és la base sobre la qual operen altres desigualtats com la de gènere o la territorial, que van acumulant greuges i motius d’insatisfacció. Les democràcies del sud d’Europa tenen aquí un altre motiu de preocupació

Increment del populisme

Tot i que no és exclusiu del sud d’Europa, els populismes han irromput amb força en una clara impugnació de les democràcies liberals. La disjuntiva nosaltres versus ells, la preferència per la democràcia directa en detriment de la intermediació, el replegament cap a l’estat nació com a element de rebuig a aquesta globalització i una cultura política ancorada en les emocions són elements que troben ressò en els qui han deixat de creure en les democràcies liberals occidentals. En definitiva, la seva resposta es basa en la crítica a les elits i la noció de poble com una cosa homogènia aliena al pluralisme.

Hi ha qui veu en l’aparició del populisme un símptoma dels problemes descrits anteriorment i els qui apunten que suposa molt més. Això no obstant, convé entendre que el populisme com a paradigma comprèn opcions polítiques molt diferents, de caràcter progressista les unes i reaccionàries les altres. Com a aspecte clau, l’element excloent de les segones. Tant Grècia com Itàlia, Espanya i, en menor mesura, Portugal han viscut un moment populista en les primeres dècades del segle xxi.

Hi ha qui posa en dubte la capacitat de les forces populistes d’ultradreta per destruir o limitar la democràcia. Així doncs, en molts casos l’arribada als governs d’aquests partits ha mostrat que les institucions i les regles democràtiques delimiten el perímetre d’un terreny de joc del qual no és tan fàcil sortir, per frustració dels que així ho volen. No obstant, convé no menysprear la capacitat que tenen de violentar els valors de convivència democràtica, de trencar consensos ja consolidats o d’impedir avançar en nous acords que permetin abordar els nous reptes.

En definitiva, cada temps té la crisi de la democràcia, i l’actual no és menor. Cada temps té la seva crisi i a nosaltres ens ha tocat aquesta. El començament del segle xxi ens situa davant d’uns desafiaments que obliguen les democràcies a perfeccionar-se o a entrar en zona de risc. Els nous desafiaments, tant els que tenen naturalesa global com els que són propis —tot i que no exclusius— d’algunes zones, com ara el sud d’Europa, necessiten més democràcia i que aquesta sigui millor.

Assolir una visió global sense que suposi homogeneïtzar, ser capaç de gestionar la complexitat i articular una nova governança multiactor són algunes de les mesures que caldrà abordar per poder fer front a la crisi climàtica, governar la revolució tecnològica o gestionar els moviments migratoris, entre d’altres. En aquest context, a més, les democràcies del sud d’Europa, tot i que no són les úniques, tenen problemes que en dificulten l’èxit.

La desafecció de la política, la crisi de desintermediació (que va més enllà del sistema polític, com bé van saber veure els indignats que van omplir les places el 2011), l’increment de la desigualtat i l’aparició amb força d’opcions populistes són problemes que se sumen als anteriors, i si no es resolen serà molt difícil que les democràcies surtin airoses dels nous reptes. És la nostra crisi i ens toca gestionar-la, com d’altres ho van fer abans amb la seva, i, sens dubte, altres ho faran després amb la propera.

 

Referències bibliogràfiques

Sánchez-Cuenca, I. El desorden político. Democracias sin intermediación. Madrid, Catarata, 2022.
Innerarity, D. La sociedad del desconocimiento. Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2022.
Fishman, R. M. Práctica democrática e inclusión. Madrid, Catarata, 2021.

 

[1] Entre altres, es pot consultar aquest estudi de Pew Research Center: http://ow.ly/NtzY50JOhrF.

Publicacions recomanades

  • Llibre: Diversos autors, Tras la indignación. El 15M:miradas desde el presente. Gedisa, 2021Tras la indignación. El 15M: miradas desde el presenteDiversos autors. Gedisa, 2021
  • Llibre: Cristina Monge i Raúl Oliván, Hackear la política. Gedisa, 2019Hackear la políticaCristina Monge i Raúl Oliván. Gedisa, 2019

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis