Mobilitat, un entramat complex

Il·lustració © Ana Yael Zareceansky. Dues vies de tranvia paral·leles es creuen en una bifurcació en el centre de la imatge. En l'extrem esquerre es veu un tranvia.

La creació l’any 2010 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona va suposar un canvi positiu en la governança de la mobilitat metropolitana, però insuficient. Vivim una complexa situació en la qual es mantenen, sense cap voluntat d’integració, les competències dels múltiples actors involucrats. Amb aquestes limitacions resulta difícil abordar raonablement els reptes derivats del model de mobilitat actual.

Per a aquelles persones desconeixedores, no habituades o no interessades en un sector, és del tot natural confondre o no identificar quins són els diferents organismes, institucions, empreses o administracions que tenen una determinada responsabilitat sobre la seva governança i les seves polítiques. I encara més quan la complexitat en la seva organització és elevada. La mobilitat metropolitana a Barcelona no n’és una excepció: qui no ha sentit confondre l’ATM amb TMB o l’AMB amb l’ATM? Qui sap diferenciar entre els titulars de les infraestructures i els dels serveis? Quines funcions té el Servei Català del Trànsit i quines les administracions locals? Quin paper hi tenen els municipis? En el cas de la mobilitat metropolitana —sobretot quant als procediments per millorar-ne l’eficiència—, la forma en què s’interrelacionen els diferents actors que hi participen tampoc ha sofert un canvi substancial. Es podria acceptar que en certs àmbits sí, però no a escala general.

El primer que ens ve al cap quan pensem en la governança de la mobilitat és segurament el transport públic metropolità. En l’estructura organitzativa del transport públic a l’àrea de Barcelona hi participen, per un costat, diverses administracions titulars de la infraestructura i dels serveis de transport públic —que són, alhora, les que aporten el seu finançament— tals com l’Administració General de l’Estat (AGE), la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o l’Ajuntament de Barcelona; i, per l’altre, les empreses que operen aquests serveis, bé siguin públiques (com TMB, FGC, Rodalies de Catalunya) o privades. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) articula la cooperació entre aquests dos tipus d’organismes, particularment pel que fa als acords de finançament del sistema.

L’ATM, creada el 1997 com a consorci interadministratiu de caràcter voluntari —amb una participació del 51% de la Generalitat de Catalunya i un 49% de l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB (abans EMT) i l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)—, va ser l’instrument que va permetre optimitzar les negociacions sobre el finançament que, de forma separada, realitzaven aquestes administracions amb l’AGE (a través del Ministerio de Fomento). Cal fer notar, però, que l’AGE no forma part del consorci, només hi participa com a observador. Amb la seva posada en marxa, per tant, les negociacions i revisions sobre finançament i contractes-programa van passar a ser gestionats per l’ATM. Això no vol dir que se solucionés la qüestió del finançament de transport públic (no va ser fins a l’any 2015 que el Parlament va aprovar la Llei de finançament del transport públic, encara sense reglamentar), sinó que els acords es van vehicular a través de l’ATM. També se li van assignar altres funcions, que al llarg dels anys s’han anat ampliant. Particularment, se li va encomanar l’ordenació de tarifes i el desenvolupament d’una política tarifària integrada (que s’inicià el 2001); i també se li va atribuir la planificació d’infraestructures i serveis de transport públic, que es materialitza en la realització del Pla director d’infraestructures (PDI) cada deu anys. L’ATM és responsable del desenvolupament de la xarxa dels tramvies i titular d’aquests serveis; ha de vehicular les relacions amb els operadors de transport, particularment a través de contractes-programa, dels quals ha de fer el seguiment; i té conferides les funcions corresponents a una autoritat territorial de la mobilitat d’acord amb la Llei de la mobilitat, funcions que inclouen l’elaboració del Pla director de mobilitat (PDM), ampliant-ne la seva presència en la planificació i gestió de la mobilitat en el seu conjunt i no tan sols respecte del transport públic.

Una ròtula financera

Aquestes funcions assignades a l’ATM no són suficients per poder implementar una política integrada de mobilitat per al territori metropolità i executar les accions necessàries que la materialitzen. De fet, es podria assimilar a un òrgan en què, de forma periòdica, tots els actors discuteixen sobre polítiques de mobilitat, aproven o veten determinades actuacions, però que mantenen les seves pròpies responsabilitats i competències inamovibles. A la pràctica, l’ATM esdevé una ròtula financera. No té traspassades les competències sobre la programació, gestió, operació o finançament dels serveis ni infraestructures (excepte el tramvia), que mantenen les administracions consorciades i l’Administració General de l’Estat. La decisió final d’executar i prioritzar les actuacions o de desenvolupar plans de serveis queda, doncs, en mans de les administracions competents.

En el cas de la xarxa viària metropolitana, per tal de millorar les infraestructures, dur-ne a terme el manteniment, programar o gestionar el trànsit, hi intervenen també diferents administracions. Moltes d’aquestes són les mateixes amb competència en transport públic: l’AGE, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona o els municipis. En aquest cas, la titularitat de les vies o la competència respecte de la intervenció en l’espai públic (en mans dels municipis dins dels seus límits administratius) són els dos pilars sobre els quals regeix la distribució de funcions entre els actors implicats. A diferència del transport públic metropolità, però, en aquest cas no existeix una figura que interrelacioni i coordini els diferents actors.

Així, la planificació i execució d’infraestructures viàries metropolitanes recau bàsicament en la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento, amb instruments com el Pla d’infraestructures del transport de Catalunya o el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, respectivament; mentre que les intervencions a escala local recauen en els municipis i en la Diputació de Barcelona. D’altra banda, la intervenció sobre la programació i gestió del trànsit està també distribuïda entre aquests actors, a través d’organismes com el Servei Català del Trànsit (SCT) i la Dirección General de Tráfico (DGT) —en les vies interurbanes—, o els departaments de mobilitat o espai públic i els cossos de la policia o guàrdia urbana —en l’escala urbana. La coordinació entre aquests organismes no es fa prou evident a l’hora d’impulsar estratègies de gestió del trànsit per fer un ús racional de la xarxa o per millorar la velocitat del transport públic (gestió de velocitats, promoció i gestió de carrils especials o d’alta ocupació, peatges, etc.). Addicionalment, el fet que els municipis tinguin bona part de les competències sobre la gestió de la mobilitat (aparcament, espai públic, regulació del trànsit, etc.) deriva en situacions en què, a falta d’una estratègia d’abast metropolità, s’implementen actuacions contradictòries o ineficients, derivades d’una visió partidista. Finalment, cal destacar també que aquest entramat d’actors es pot estendre a altres àmbits de la mobilitat metropolitana: la distribució i el transport de mercaderies, els serveis de transport adaptat, escolar o discrecional, els serveis de taxi o els serveis de transport públic d’oci o turístics, entre d’altres.

Una situació complexa

Les raons d’aquesta complexa situació en la governança de la mobilitat metropolitana són, d’una banda, el manteniment de les competències existents entre els múltiples actors involucrats, sense cap voluntat d’integració ni intenció de delegació o traspàs real a un únic ens o autoritat que simplifiqui l’actual configuració i optimitzi l’eficiència del sistema; i, de l’altra, però no menys important, per la inexistència d’un govern metropolità (la Corporació Metropolitana s’abolí el 1987) amb competències en urbanisme, espai públic i mobilitat —no només quant a la seva planificació, sinó també quant a la seva programació, gestió i operació— que tingui en aquest únic ens o autoritat el seu braç executiu. En aquest sentit, la creació l’any 2010 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona com a administració metropolitana pot esdevenir el principi del canvi en la governança de la mobilitat, sempre que pugui exercir les funcions que se li assignen, per traspàs, convenis o delegació de competències. No és res de nou, tenint en compte que en altres àrees metropolitanes ja existeix més d’una figura executiva.

És cabdal entendre que les polítiques de mobilitat han de ser d’abast metropolità o regional. És en l’escala de metròpoli barcelonina que té sentit desenvolupar moltes de les actuacions en matèria de mobilitat i de forma homogènia. En cas contrari, serà difícil abordar els reptes derivats del model de mobilitat actual, encara molt dependent de l’ús del vehicle privat, amb greus conseqüències sobre l’habitabilitat urbana de les nostres ciutats, sobre la seva sostenibilitat i sobre la salut dels qui hi vivim.

El butlletí

Subscriu-te al nostre butlletí per estar informat de les novetats de Barcelona Metròpolis