Programa

FASE 1

[Emergències institucionals / pràctiques artístiques / processos col·lectius]

Idensitat + LaFundició + Sinapsis + Transductores

Introducció

Cohabitar entre- es planteja com un dispositiu que pretén activar Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani com a creador i catalitzador d’interaccions entre pràctiques artístiques i espais socials. Vol ser un mecanisme que reculli i doni resposta a l’emergència de noves maneres de fer i de repensar les institucions, i que entengui les pràctiques artístiques i els processos col·lectius com a instruments essencials amb els quals activar estratègies transformadores que incideixin tant en l’ecosistema cultural com en el context social sobre el qual actuen. Es tracta d’una proposta que suposa habitar de manera col·lectiva un espai, tot escenificant el trànsit entre el passat de la fàbrica i l’actual model de centre d’art, i que a més tendeix cap a una futura institució cultural amb una estructura més complexa o sistèmica. La programació vol interpel·lar críticament, des d’unes maneres de fer que combinen els processos de recerca amb la producció, l’arxiu, la mediació, la participació o el debat, i alhora proposa amplificar-les mitjançant l’activació de xarxes i la socialització de continguts i experiències.

A banda, vol assajar maneres d’habitar els equipaments culturals amb estructures més compromeses en la relació entre cultura i societat. En conseqüència, vol experimentar i debatre de manera oberta l’articulació dels actuals models de centres d’art i les polítiques culturals en què s’emmarquen.

El desplegament de la programació que es proposa explora una concepció de Fabra i Coats Centre d’Art Contemporani, amb l’objectiu de prototipar col·lectivament un model de treball que redefineix els paràmetres que determinen el concepte de servei públic en relació amb un centre d’art.

Estructura de la programació

Cohabitar entre- es fonamenta, en la seva primera fase, en quatre programes o àrees diferenciades que estan interconnectades i articulades entre si, i que fan visible la combinació entre les pràctiques artístiques, els processos de mediació i la implicació ciutadana. TelerDesbordar la culturaEn transició i Antena són els quatre àmbits programàtics que es despleguen en les tres plantes del centre d’art, i en ells conviuen dispositius expositius amb activitats i processos de treball, amb l’objectiu d’impulsar la transversalitat i la pol·linització recíproca.

Boton-Antena

Boton-Desbordar

Boton-EnTransicio

Els programes proposen un conjunt d’accions organitzades en tres nivells:

- Exposició de casos d’estudi locals i internacionals, organitzats en funció dels espais on s’ubiquen i de la seva tipologia.

- Activació i socialització dels continguts exposats a partir de xerrades, tallers, seminaris i altres formats.

- Impuls i producció de processos i projectes de creació que experimenten concrecions híbrides i col·lectives. Els tres nivells es relacionen entre si, de manera que generen connexions i dinàmiques de retroalimentació entre espais, programes i accions.

La noció de mediació

El projecte Cohabitar entre- entén la mediació com un procés crític i transformador de les institucions, de les relacions i dels ecosistemes de la cultura. En aquest sentit, la present proposta pretén constituir unes formes de producció, circulació i representació que conjuguin la pràctica artística, la mediació i l’educació com a part activa del sistema social, amb un mode propi de producció cultural, d’investigació col·lectiva i generadora de coneixements. L’heterogeneïtat de les pràctiques de mediació cal entendre-la des de les formes d’implicació ciutadana i el seu component experimental, i també des d’una perspectiva crítica, problematitzadora i alhora exploratòria dels seus límits i potencials.

La gestió comunitària com una forma de mediació

La direcció del projecte Cohabitar entre- es planteja de manera col·legiada, mitjançant un grup de treball format per quatre col·lectius: Idensitat, LaFundició, Sinapsis i Transductores, els quals s’articulen al voltant d’una taula col·lectiva de programació. Aquesta taula és un espai de gestió, creació de continguts i decisió de caire porós segons les necessitats dels processos i dels projectes. A banda, incorpora persones, col·lectius o entitats implicats en aquells processos. La gestió del programa és assumida per una coordinació tècnica vinculada a LaFundició i a Idensitat.

Un projecte que interconnecta contextos

Aquesta proposta pretén endegar altres maneres de producció col·laborativa que responen a una lògica de connexió a diferents escales contextuals: la territorial (traçant vincles del veïnal i local amb l’internacional), la relacional (involucrant diferents àmbits del teixit social), la temporal (incorporant elements de memòria per activar-los en el present i projectar-los cap al futur) i l’espacial (indagant en el mateix concepte i lloc de fàbrica de creació).

Modes de fer que esdevenen objectius

- Potenciar un treball en xarxa i un marc col·laboratiu basats en la governança compartida, afavorint el diàleg a partir dels processos i els contextos de nova institucionalitat, tant locals com internacionals, que puguin esdevenir disparadors de qüestions per debatre i articular un nou model.

- Generar elements de connexió i mediació en diferents àmbits de l’espai social i dels ecosistemes de la cultura. Es proposen processos que combinin la pràctica artística amb la implicació ciutadana i les estratègies col·laboratives com a elements de mediació constant entre els territoris, les pràctiques artístiques i determinades parcel·les diversificades del teixit social.

- Experimentar amb la capacitat que té l’art de construir elements d’investigació que li són propis, a nivell conceptual i formal, tot combinant-los amb el potencial de transversalitat i d’hibridació que és capaç de desplegar.

- Investigar i assajar sobre formats expositius i de socialització, per tal de desplegar i expandir la potencialitat dels seus elements. El disseny, la formalització i la gestió dels espais es distribueixen temàticament, alhora que s’articula la complexitat de la pràctica artística i les maneres d’usar i habitar el centre. Les estratègies plantejades per a l’espai són, a més, un element de mediació ciutadana i de pedagogia de la ciutat.

- Enregistrar, arxivar, ordenar i comunicar procediments i maneres de fer. Aquest sediment pot servir com a base per prototipar models de centre i fer transparent i visible el procés de treball, possibilitant així que els models es puguin replicar.

Programació