Aprovació inicial de la modificació dels annexos de l’ORPIMO

30/01/2018 10:49 h

Ecologia Urbana

El Butlletí Oficial de la Província (BOPB) ha publicat l’anunci de l’aprovació inicial de la modificació dels annexos de l’Ordenança Reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO) de data 25 de febrer de 2011. Aquesta modificació és fruït dels canvis legislatius i socials produïts des de la seva publicació, que obliguen a fer una revisió de les exigències documentals en la tramitació d’algunes llicències i comunicats, sobretot en actuacions relacionades amb la rehabilitació, l’aplicació del Protocol d’Auscultació i les instal·lacions solars de caràcter voluntari.

Amb aquesta resolució s’obre el termini d’informació pública, un període que finalitzarà el proper 7 de març. Tots els interessats poden examinar el document i formular-hi, si ho creuen convenient, al·legacions o suggeriments. Un cop transcorregut aquest període, el document s’entendrà aprovat definitivament si no s’hi presenten al·legacions en contra.

L’expedient es pot consultar en aquest enllaç i també al Departament d’Informació i Documentació de la Gerència Adjunta d’Urbanisme (Av. Diagonal, 230, 2a planta) de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. També podeu consultar aquí l’anunci al BOPB.