La causa principal de la contaminació a Barcelona és el trànsit de vehicles privats

Els nivells de contaminants de la ciutat superen des de fa dues dècades els recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). L’informe d’avaluació de la qualitat de l’aire presentat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona posa de manifest que la mortalitat atribuïble a la contaminació atmosfèrica és causada per una exposició continuada als contaminants generats pel trànsit que circula per Barcelona.

06/09/2019 15:29 h

Ajuntament de Barcelona

Segons l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. Els vehicles motoritzats generen el contaminant principal de la ciutat, el diòxid de nitrogen (NO2), al qual el 48% de la població de la ciutat està exposada habitualment en uns valors superiors als recomanats per l’OMS.

Es calcula que des de l’any 2010 un total de 3.749 persones han mort a Barcelona a causa de l’exposició continuada a partícules en suspensió de menys de 2,5 micres (PM2,5) en uns nivells superiors als recomanats per l’OMS. De mitjana, són 424 morts evitables cada any. Els efectes principals de la contaminació atmosfèrica en la salut es produeixen en el sistema cardiovascular i respiratori. Aquests efectes s’agreugen en col·lectius vulnerables com la gent gran, les dones embarassades o els infants.

Els valors de la majoria dels contaminants estan relacionats, en diferent grau, amb el trànsit a la ciutat. Així, durant els dies feiners, els registres de NO2 de les estacions que mesuren la qualitat de l’aire de Barcelona són més elevats que els que es registren durant els caps de setmana. Tot i així, l’informe manifesta que els dissabtes i els diumenges els valors mitjans de NO2, PM10 i PM2,5 són superiors als que recomana l’OMS. Altres contaminants com l’ozó i les emissions d’òxids de nitrogen i compostos orgànics volàtils tenen valors més alts els caps de setmana que els dies laborables.

Mesures contra la contaminació

L’impacte en la salut d’una exposició prolongada a la contaminació és superior a l’impacte que pot provocar un episodi de contaminació per NO2 o PM10. Per reduir els contaminants, a més del protocol d’emergència per contaminació que s’activa quan els nivells de NO2 o PM10 superen el valor límit estipulat, a partir del gener del 2020 una ordenança municipal regularà la zona de baixes emissions permanent, i l’Ajuntament de Barcelona declararà l’emergència climàtica a la ciutat amb un paquet de mesures urgents en l’àmbit de mobilitat, la via pública, la gestió de residus i les energies renovables.

Consells per millorar la qualitat de l’aire de la ciutat

L’Ajuntament de Barcelona recomana a la ciutadania que es mogui a peu o en bicicleta i que circuli pels carrers amb menys trànsit, que faci servir el transport públic i eviti els desplaçaments amb vehicle privat. Si no es té alternativa, es recomana utilitzar un cotxe compartit.

D’altra banda, es recomana que es reguli la climatització de les llars i s’aconsella als ciutadans especialment sensibles als efectes de la contaminació atmosfèrica que traslladin la rutina esportiva al moment del dia en què les concentracions de contaminants són inferiors.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades