Es duplica el nombre da��alumnes dels estudis postobligatoris als centres pA?blics

En els darrers deu anys la matrA�cula de formaciA? professional superior ha crescut un 53% a la ciutat, sa��ha duplicat als centres pA?blics i ha pujat un 25% en els privats. Aquestes sA?n les principals dades del nou Informe da��educaciA? postobligatA?ria i prA�ctiques educatives comunitA�ries, una radiografia de la��ensenyament per a adults a la ciutat.

16/04/2018 19:07 h

Redacció

La��Institut Municipal da��EducaciA? de Barcelona ha encarregat a la��Institut da��Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) la��elaboraciA? de la��informe a�?La��EducaciA? al llarg de la vida a Barcelona: educaciA? post-obligatA?ria i prA�ctiques educatives comunitA�riesa�?. A�s el primer informe, da��aquestes caracterA�stiques, elaborat fins ara sobre EducaciA? PostobligatA?ria i PrA�ctiques Educatives ComunitA�ries a la ciutat i es publicarA� de forma bianual a partir da��ara.

Des del curs 2007-2008, l’increment de la matrA�cula d’estudis postobligatoris als centres pA?blics ha estat del 97%, mentre que als centres privats l’increment ha estat del 25%. Els centres de formaciA? d’adults, en canvi, pateixen un descens constant de matriculacions des de fa una dA?cada.

L’increment ha estat especialment significatiu en la formaciA? professional, amb un creixement als cicles formatius de grau superior, que han arribat al 52,8% de la matrA�cula en els darrers deu anys, mentre que els de grau mitjA� han crescut un 33%. L’increment de les matrA�cules s’ha donat majoritA�riament als centres privats, que han augmentat prop d’un 60%, mentre que en el cas de l’educaciA? pA?blica la xifra es redueix a un 44%. A les escoles d’adults la matriculaciA? ha baixat fins a un 1,9% a la pA?blica i de forma drA�stica a la privada, amb un descens del 69,3%.

Cal destacar la forta presA?ncia de dones en la via del batxillerat i dels cicles formatius de grau superior, en quA? hi ha un 54,8% de dones matriculades; al contrari del que succeeix amb els programes de qualificaciA? inicial i els cicles formatius de grau mitjA�, en els quals la presA?ncia de dones A�s inferior.

ImplantaciA? desigual dels centres de formaciA? professional per districte

Alguns districtes, com l’Eixample, tenen una gran diversitat i absorbeixen el 100% de la matrA�cula. D’altres, com Sant Andreu o GrA�cia, no tenen cap centre pA?blic de formaciA? professional.

En el cas dels centres de formaciA? d’adults, el descens de la matrA�cula ha estat constant en la darrera dA?cada, amb una incidA?ncia mA�s alta a les Corts, Ciutat Vella i Sants-MontjuA?c.

Tant en els estudis de grau mitjA� com en els de grau superior, la meitat dels alumnes es concentren en quatre especialitats. En el grau mitjA�, el 50,4% es concentra en sanitat, informA�tica i comunicacions, transport i manteniment de vehicles i hoteleria i turisme, mentre que en el grau superior es concentra en serveis a la comunitat, sanitat, informA�tica i comunicacions i hoteleria i turisme, que sumen el 48,7% de la matrA�cula.

MA�s inscripcions en oferta formativa alternativa

En els darrers anys estA� creixent el nombre d’inscripcions en l’oferta formativa que presenten centres municipals com centres cA�vics, biblioteques, fA�briques de creaciA? o ateneus, i tambA� centres comunitaris de formaciA? impulsats per entitats.

Els centres cA�vics municipals han incrementat les activitats formatives en un 12,6% en els darrers tres anys, amb prop de 1.300 activitats mA�s i 3.000 inscripcions mA�s.

Des de la��Ajuntament de Barcelona sa��estan desenvolupant diferents iniciatives en matA?ria da��educaciA? postobligatA?ria: cicle continuat de jornades de reflexiA? i debat sobre formaciA? de les persones adultes; lA�nies de subvenciA? destinades a projectes comunitaris de formaciA? per a persones adultes; procA�s da��inserciA? de persones adultes, amb la colA�laboraciA? de centres educatius que aposten tambA� per les segones oportunitats; la creaciA? del SalA? de la��OcupaciA? Juvenil (celebrat el marA� de 2018) per orientar i reunir la informaciA? sobre la formaciA? postobligatA?ria a la ciutat; programes impulsats des de diversos A�mbits municipals, com el Conservatori Municipal de MA?sica, destinat a persones adultes o la incorporaciA? per primera vegada e la��educaciA? a les persones adultes en la��A�mbit del Consell Escolar Municipal, tal i com estan ja incorporades les altres etapes educatives.

Etiquetes associades a la notícia