Naturgy, l’antiga Gas Natural, paga 14 milions a l’Ajuntament per unes obres al port

L’empresa Naturgy ha pagat aquesta setmana gairebé 14 milions d’euros a l’Ajuntament, corresponents a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), per la construcció al port de la central tèrmica de cicle combinat, l’any 2011. L’abonament tanca vuit anys de litigi i suposa la regularització dels treballs.

08/11/2019 12:56 h

Ajuntament de Barcelona

Els 13.783.250 euros corresponents a l’ICIO es van calcular a partir dels prop de 445 milions d’euros del cost inicial de l’obra, segons la documentació acreditada per la companyia l’any 2011.

En aquell moment Gas Natural, ara Naturgy, va al·legar que el cost d’execució total havia estat molt inferior, però no va poder acreditar-ho, ja que no disposaven de factures ni de les certificacions d’obres, perquè les tenien els contractistes i subcontractistes amb els quals havien signat un contracte de la modalitat clau en el pany.

La companyia va interposar un recurs que va ser desestimat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sentència ratificada al març pel Tribunal Suprem. Gas Natural també abona els interessos corresponents de demora i les despeses processals.

L’impost sobre construccions, instal·lacions i obres és un tribut de caràcter local que forma part dels impostos potestatius que preveu la Llei d’hisendes locals.

Etiquetes associades a la notícia