Impuls a l'ocupació i al comerç de proximitat a Nou Barris

10/03/2017 14:43 h

Ajuntament de Barcelona

Nou Barris, un dels districtes més perjudicats per la crisi i les seves conseqüències, posa en marxa un pla de desenvolupament econòmic que prioritza mesures per fomentar l’ocupació i dinamitzar el comerç de proximitat. El pla, que inclou 38 mesures, permetrà obrir, abans de finals d’any, un nou espai per a l’ocupació i l’activitat econòmica al districte, on s’oferirà assessorament i formació a persones aturades o amb un projecte empresarial.

El primer pla de desenvolupament econòmic de Nou Barris per al període 2016-2021 és el resultat d’un procés d’anàlisi, reflexió i debat amb representants de 48 entitats presents al territori i recull un seguit d’accions que s’han definit tenint en compte les dinàmiques que cal canviar i les potencialitats del districte. L’estudi de la situació a Nou Barris, el districte amb més proporció d’atur registrat amb relació a la població, un 10,4% el desembre del 2016, ha permès definir vuit línies estratègiques, que marcaran l’actuació municipal.

Per promoure un model econòmic diversificat i més sostenible en el temps, es fomentaran quatre sectors prioritaris, que es considera que tenen potencial, d’acord amb les necessitats detectades, les possibilitats del territori i la capacitat de generar oportunitats d’inserció laboral. Així, s’impulsarà el treball de cures i atenció a les persones, projectes de lleure, esports, cultura i educació, oficis d’artesania, reparació i manteniment, a més del desenvolupament del comerç de proximitat i activitats de conservació del medi ambient i l’economia circular.

El pla tindrà per a aquest any una assignació pressupostària mínima de 2 milions d’euros per posar-lo en marxa. L’objectiu que es vol aconseguir és crear ocupació de qualitat, amb una atenció especial als col·lectius més vulnerables, com ara els joves i les persones més grans de 45 anys. També es pretenen desenvolupar l’economia de proximitat i projectes d’economia social i solidària.

Com una estratègia per incrementar la sostenibilitat econòmica del teixit comercial del barri, el pla preveu posar en marxa iniciatives que permetin reduir la despesa corrent dels establiments mitjançant mesures d’estalvi energètic i de compres mancomunades o col·lectives de béns o serveis.

Durant la presentació d’aquest nou pla per a Nou Barris, el primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha subratllat la novetat que suposa utilitzar la política econòmica municipal com una eina eficaç per enfortir el teixit productiu dels districtes i barris, “reduir les desigualtats i preservar una de les grans conquestes de Barcelona: la cohesió social”.

Per la seva banda, Janet Sanz, regidora del Districte de Nou Barris, ha assenyalat l’obligació i el compromís del Districte de Nou Barris i de la ciutat de treballar a fi de desenvolupar l’economia local i reforçar els drets dels treballadors. “És la nostra obligació fer-ho”, ha reiterat.

Aquest és el primer pla de desenvolupament econòmic que es posa en marxa aquest any, després que el juliol de l’any passat es presentés el de Ciutat Vella. En conjunt, al llarg d’aquest mandat s’impulsaran fins a sis districtes que es consideren prioritaris tenint en compte els seus indicadors socioeconòmics. Els següents plans seran els de Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Martí.

Aquestes mesures responen a la nova política de desenvolupament econòmic de proximitat promoguda per l’ens municipal Barcelona Activa, que destinarà personal als barris per impulsar la transformació i l’enfortiment de la zona. Es tracta d’estratègies liderades conjuntament amb cada districte i concertades amb els actors de cada territori.