Nou Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat per unanimitat el III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023, un document de referència que marca les línies estratègiques per combatre la desigualtat i la discriminació per raó de sexe o de gènere i que referma el compromís municipal per assolir la igualtat efectiva.

20/12/2019 18:06 h

Ajuntament de Barcelona

El nou pla marca el full de ruta amb les línies a seguir en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes per als propers quatre anys, i fixa les mesures i accions concretes per assolir aquests objectius, que s’aplicaran tant a l’Ajuntament com als organismes autònoms i els ens adherits a l’Acord de condicions laborals.

A través de set àmbits d’actuació estratègics, el document inclou un total de 19 mesures marc que promouen el respecte mutu entre dones i homes:

  • Cultura institucional: estableix la igualtat de tracte i d’oportunitats com a principis bàsics i transversals de l’organització, que s’apliquen als processos de presa de decisions, la gestió de persones i les accions que afecten els treballadors i les treballadores municipals.
  • Política i estructura retributiva: una de les línies estratègiques del pla està enfocada a reduir la bretxa salarial, que el darrer pla d’igualtat fixava en un 15,85% (una xifra lleugerament inferior a l’estimació del conjunt de la ciutat, un 21,9%).
  • Processos de gestió de persones: el nou pla d’igualtat incorpora mesures per trencar el sostre de vidre; revisar el valor dels llocs de treball per evitar les diferències entre dones i homes, i incentivar la presència femenina en àmbits fortament masculinitzats, com la Guàrdia Urbana o els Bombers, evitar la segregació en les proves d’accés i incentivar la igualtat en la promoció interna.
  • Conciliació de la vida personal, familiar i professional: té l’objectiu de garantir el gaudiment igualitari dels mecanismes de conciliació i evitar que es penalitzi les dones.
  • Prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut: s’inclou la perspectiva de gènere en aquests àmbits per garantir un entorn saludable i lliure de riscos, tenint en compte les condicions de salut específiques de les dones.
  • Prevenció de l’assetjament sexual o per raó de gènere: inclou un protocol d’actuació davant l’assetjament a les dones, una eina institucional bàsica i efectiva que sanciona la violència masclista.
  • Comunicació, llenguatge i imatge corporativa: es dona continuïtat a la institucionalització de les pràctiques inclusives i no sexistes en l’ús del llenguatge i les imatges, que visibilitzin les dones i la diversitat de gènere.

On es pot consultar el III Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes 2020-2023?

Podeu accedir al document complet.

Quines altres estratègies municipals sobre polítiques de gènere hi ha?

L’Àrea de Feminismes i Diversitat Sexual i de Gènere ha desenvolupat durant els darrers quatre anys diversos plans, mesures i protocols per impulsar la igualtat i la no-discriminació, com el protocol “No callem” o el Pla per a la justícia de gènere 2016-2020.

Hi ha algun manual institucional de comunicació inclusiva?

L’Ajuntament disposa de dos documents de referència per promoure una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis: la Guia de comunicació inclusiva i la Guia d’ús no sexista del llenguatge.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades