Proposta d'una nova regulació per a les associacions cannàbiques de la ciutat

13/05/2016 18:26 h

Marc Gómez Silvestre

El document del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i les associacions de cànnabis a la ciutat de Barcelona es veurà a la propera Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, i posteriorment es votarà l’aprovació definitiva al Plenari del Consell Municipal.

El 6 de maig de 2015, la Comissió de Govern va aprovar el Pla especial urbanístic i la pròrroga de la suspensió de l’atorgament de comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la instal·lació o l’ampliació d’aquests clubs socials privats. Després es va iniciar un procés participatiu amb els representants d’algunes federacions i associacions de clubs de consumidors de cànnabis i, fruit d’aquest procés que ha continuat l’actual Govern, s’han introduït algunes modificacions al document inicial.

El nou text estableix una sèrie de requisits de distància, superfície, ubicació i criteris tècnics que han de complir les associacions.

– Es determina una distància mínima d’entre 100 i 150 metres entre els clubs i espais com centres docents, centres d’atenció a les drogodependències o sòls qualificats d’equipament.

– Obligatorietat de disposar d’una superfície màxima de 200 metres quadrats.

Accés independent des de la via pública.

– Entrada amb porta doble o un vestíbul de separació.

– Els locals han de disposar d’una xemeneia.

El pla té com a objectiu compatibilitzar el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis amb l’exercici d’altres drets fonamentals com la protecció de la salut, la convivència i el medi ambient. El Govern municipal vol garantir que les associacions cannàbiques respectin la normativa sobre les associacions i que no incompleixin cap llei.

A més, totes les noves associacions cannàbiques que s’obrin a la ciutat hauran de complir les condicions establertes al document definitiu del Pla especial. En el cas de les entitats que ja existeixen, es donarà un període de divuit mesos des de l’entrada en vigor del nou pla perquè s’adeqüin tècnicament i disposin de porta doble o vestíbul i xemeneia.

Més informació