Reforç del programa de vigilància i control de plagues

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) manté actualment 2.400 punts de vigilància per limitar les poblacions de rosegadors a la ciutat: 2.200 es troben ubicats a la xarxa pública de clavegueram i 200 en espais a la superfície. A més, per primera vegada, s’ha incrementat el nombre de professionals del Servei de Vigilància i Control de Plagues Urbanes (SVIPLA) que treballen sobre el terreny, de 31 a 47.

20/06/2022 14:32 h

Ajuntament de Barcelona

A més d’aquests punts de vigilància, actualment la ciutat també té 1.500 punts de control actius (900 a la xarxa pública de clavegueram i 600 a la superfície), que són els que s’estableixen quan la ciutadania comunica una incidència i sobre els quals es fa un seguiment periòdic fins que la incidència es pot donar per resolta.

L’arribada del bon temps i dels mesos de més calor coincideix amb un augment de l’activitat i presència de plagues: el 75% de les incidències que es comuniquen se situen en aquest període.

L’execució del programa de vigilància i control de plagues a la via pública, la xarxa de clavegueram pública, els solars públics i els més de 800 equipaments municipals disposarà aquest any d’un pressupost de 2,92 milions d’euros, un increment del 44% respecte a l’import que s’hi va destinar l’any passat, 2,03 milions d’euros.

L’ampliació s’ha fet en el marc del pla Cuidem Barcelona per reforçar la vigilància i la prevenció de múrids a la ciutat. En els darrers tres anys el nombre d’incidències que la població comunica per múrids s’ha mantingut força estable, tot i que el nombre d’intervencions no ha deixat d’augmentar.

En el període de gener a maig de l’any 2020 es van comunicar 800 incidències i es van fer 6.093 intervencions, enfront de les 708 incidències i 6.133 intervencions de l’any 2021 i les 755 incidències i 10.102 intervencions d’aquest 2022.

L’ASPB recorda que factors com la presència d’aliments, aigua i refugi fan que les rates s’estableixin i proliferin, i per això gestos senzills com no deixar restes de menjar al carrer o als parcs, fer un bon ús de les papereres i del sistema de gestió de residus o no generar restes alimentant altres espècies són actuacions molt útils per evitar-ne la presència i contribuir a controlar-les.

Barcelona és l’única ciutat de tot l’Estat que disposa d’una estimació de la població de rates a la xarxa pública de clavegueram, gràcies a una feina pionera de l’ASPB en el marc del projecte BCNRats, que es va iniciar l’any 2016. Es va estimar que la població de rates a la xarxa de clavegueram de la ciutat se situa al voltant dels 259.000 exemplars.

La presència de rates i ratolins a l’espai públic es pot comunicar de manera senzilla, ja sigui per telèfon al 010 (gratuït), de manera presencial a les oficines d’atenció ciutadana (OAC) o bé virtualment a partir dels serveis d’actuació en línia o l’aplicació “Barcelona a la butxaca”.

Etiquetes associades a la notícia