Suport municipal a les empreses proveïdores per protegir els llocs de treball durant la Covid-19

El Decret d’Alcaldia sobre afectacions en la contractació del sector públic municipal, aprovat en ocasió de la declaració de l’estat d’alarma a tot l’Estat, garanteix la continuïtat dels contractes públics, la liquiditat de les empreses proveïdores, sobretot de les pimes, i vetlla pel manteniment dels llocs de treball.

18/03/2020 17:42 h

Ajuntament de Barcelona

Es mantindran tots els contractes relatius a serveis essencials o que es puguin prestar a distància en les condicions previstes.

La resta de contractes es mantenen en vigor, tot i que se’n suspèn totalment o parcial l’execució. Mentre duri la suspensió, es garanteix el pagament dels equips, la maquinària i la dotació dels recursos humans per poder reactivar-los quan sigui possible. Quan s’acabi l’estat d’alarma, es reajustaran els terminis d’execució dels contractes per allargar-los en la mesura que correspongui.

Requisits per a les empreses contractants

  • Mantenir els equips, la maquinària i la dotació dels recursos humans per tal que puguin atendre emergències i garantir la tornada immediata a l’execució dels contractes en el moment en què se’ls demani.
  • Atorgar indemnitzacions a les empreses contractistes d’acord amb les justificacions que presentin. Aquestes indemnitzacions poden tenir el caràcter de pagaments a compte i només es tramitaran si hi ha una declaració de responsabilitat de no acomiadar personal o iniciar un procediment de regulació d’ocupació.
  • Presentar un pla de contingència amb les mesures adoptades per tal de prevenir els riscos per a la salut del personal adscrit al contracte.

Se suspèn la tramitació dels diferents expedients de contractació que s’estiguin tramitant, excepte la de serveis essencials no ajornables o que es puguin prestar a distància.

Quins contractes afecta?

El Decret d’Alcaldia és aplicable a l’Ajuntament de Barcelona i a totes les entitats del grup municipal. També és aplicable a totes les empreses que tenen contractes amb el consistori i a totes les que es presenten com a candidates a adjudicacions fetes pel consistori barceloní.

En canvi, no s’aplica als contractes relatius a obres públiques, que es regeixen pel Decret d’Alcaldia, de 14 de març de 2020, d’establiment de mesures preventives, de protecció i organitzatives amb motiu del coronavirus.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades