Neix el Comitè Assessor d’Infraestructures

Avui s’ha signat el decret de creació del Comitè Assessor d’Infraestructures, un nou òrgan municipal de naturalesa consultiva que integrarà persones expertes i de reconegut prestigi professional en el camp de les infraestructures. Estarà presidit per Santi Vila.

28/07/2023 12:39 h

Ajuntament de Barcelona

Tindrà l’objectiu de desenvolupar continguts orientats a dotar de veu pròpia l’Ajuntament de Barcelona en matèria d’infraestructures que tinguin o puguin tenir una repercussió en el futur de la ciutat, en especial, les infraestructures del transport: ferroviàries, portuàries i aeroportuàries. També abordarà i treballarà el camp de les infraestructures energètiques i les infraestructures de telecomunicacions i de dades.

El nou òrgan gaudirà d’autonomia pel que fa a l’exercici de les seves funcions i d’independència quant als informes i opinions que emeti.

El nou Comitè Assessor comptarà amb un comitè plenari, format per la totalitat d’integrants de l’òrgan i per un comitè permanent, que reunirà un grup reduït dels seus membres. En funció dels temes que es vulguin tractar, el president podrà convocar grups de treball específics, de curta durada, amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi, el coneixement i l’assessorament sobre un aspecte determinat.

El comitè plenari es reunirà un mínim de dos cops a l’any i el comitè permanent, cada dos mesos aproximadament, amb un mínim de sis cops a l’any. El règim de reunions dels eventuals grups de treball el fixarà el mateix president.

Ara s’inicia la composició del grup d’experts que formaran part del Comitè Assessor, amb l’objectiu de posar-lo en funcionament al llarg del mes de setembre.

Etiquetes associades a la notícia