Unes ordenances fiscals per continuar impulsant l’economia i potenciar la sostenibilitat

La proposta d’ordenances fiscals per al 2022 es basa en una congelació dels tributs municipals i diferents bonificacions fiscals en l’àmbit ambiental. Amb les mesures proposades es preveu una disminució de prop de 600.000 euros en els ingressos del pressupost del consistori per a l’exercici vinent.

18/10/2021 17:28 h

Ajuntament de Barcelona

Mesures d’emergència climàtica

  • Bonificació del 30%, durant tres períodes impositius, de l’impost de béns immobles als immobles d’ús industrial que instal·lin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (plaques fotovoltaiques). D’aquesta manera s’equipara a la bonificació ja existent per als edificis d’usos residencial i terciari.
  • Modificació de la taxa pel servei de recollida de residus municipals generats als domicilis particulars, que inclou una bonificació del 20% als veïns i veïnes que tinguin un sistema individualitzat, si fan més de 40 aportacions anuals de la fracció orgànica.

Ocupació de la via pública

  • Desapareix la bonificació excepcional del 75% de la taxa de terrasses aplicada durant el període de la pandèmia per fer front a l’emergència sanitària.
  • En queden excloses les activitats artístiques al carrer.
  • Les filmacions amb interès cultural tindran una reducció del 90%.

Millores tècniques

  • El recàrrec municipal de l’impost sobre les estades en establiments turístics s’ajusta als períodes de meritació de l’impost per part de la Generalitat per facilitar-ne la gestió.
  • Nova ordenança fiscal que unifica i refon tots els aprofitaments de telecomunicacions existents a la ciutat, excepte telefonia fixa i mòbil.

Noves taxes

  • Per afavorir l’Administració electrònica, s’incorporen noves taxes per a la reproducció en paper de documents que ja es troben disponibles en format digital.
  • Taxa per a l’emissió d’informes relatius a l’autorització de vols de drons a la ciutat, que són preceptius per poder obtenir les autoritzacions de l’autoritat competent, l’Agència Estatal de Seguretat Aèria.

Calendari

La proposta d’ordenances fiscals s’ha aprovat provisionalment al Ple del mes d’octubre. Ara s’obre un període d’informació pública de 30 dies hàbils per a l’aprovació definitiva al Ple del desembre del 2021.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades