Com a persona consumidora, també tens drets lingüístics

Les persones consumidores tenim un seguit de drets bàsics reconeguts en la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, entre els quals també hi ha els drets lingüístics. En les nostres relacions de consum tenim dret a expressar-nos oralment i per escrit en la llengua oficial que escollim, és a dir, tant en català com en castellà. Els interlocutors també poden respondre en qualsevol d’aquestes dues llengües.

14/11/2022 11:25 h

Marc Amat

D’acord amb el que preveu el Codi de consum, l’Agència Catalana del Consum recorda que les empreses i els establiments comercials tenen l’obligació d’oferir com a mínim en català:

  • Tota la informació comercial i les invitacions de compra, com per exemple la carta d’un restaurant, els fullets publicitaris, la documentació contractual, els pressupostos, els resguards de dipòsit o les factures.
  • Les senyalitzacions i els cartells d’informació general de caràcter fix, per exemple, el cartell exterior visible des del carrer indicatiu de l’activitat comercial, el cartell de l’horari comercial, la retolació interior relativa a les ofertes o serveis en un establiment, els rètols interiors de les seccions dels establiments o de les botigues o, fins i tot, els lineals de les prestatgeries on s’exposen els productes per a la seva venda.
  • L’etiquetatge dels productes no alimentaris, és a dir, les informacions i les advertències de seguretat, les instruccions de funcionament i totes aquelles dades que es considerin obligatòries, d’acord amb la normativa sectorial aplicable a cada cas.
  • Les informacions necessàries per al consum, l’ús i el maneig adequat dels productes i els serveis, d’acord amb les seves característiques, amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat.
  • Els contractes de subministraments com ara la llum, l’aigua, el gas o la telefonia; dels serveis financers o d’assegurances, etc.

La vulneració dels drets lingüístics establerts a la normativa pot tenir la consideració d’infracció administrativa, per tant, pot ser denunciada mitjançant el formulari web de l’Agència Catalana del Consum.

Etiquetes associades a la notícia