Les cultures populars, al pla de Drets Culturals de Barcelona

28/04/2021 17:37 h

Nicolás Alonso Crozet

Barcelona s’afegeix, des d’una lògica municipalista, al debat internacional en l’àmbit dels drets culturals i serà una ciutat pionera a aprovar un pla específic de drets culturals que incorpori, alhora, un marc de reflexió polític ambiciós i un seguit de mesures de govern i accions innovadores, vinculants i operatives.

Una de les nou mesures de govern d’aquest pla està directament lligada amb les cultures populars. Es tracta del dret a les pràctiques populars i tradicionals com a espais de participació i cohesió social, incorporant la diversitat, la interculturalitat, la participació ciutadana i la innovació, destacant-ne la capacitat d’actuar com a motor de transformació de la societat.

Objectius

Els objectius que persegueix aquesta mesura són els següents:

Definir polítiques culturals que promoguin la cultura popular catalana a partir de la consolidació de les pràctiques existents.

— Promoure la incorporació de noves pràctiques que fomentin la cohesió i la creació de vincles socials i la transmissió de sabers i valors.

Desenvolupar el potencial de la celebració festiva popular com a factor d’inclusió, participació i transformació social.

Protegir el desenvolupament d’activitats de la cultura comunitària, popular i tradicional a l’espai públic amb seguretat jurídica i coherència territorial.

— Promoure el reconeixement de la diversitat cultural tot potenciant l’equitat i la pertinença i evitant reduccionismes etnosimbòlics.

Incorporar la interculturalitat com una eina eficient per al reconeixement de drets culturals, individuals i col·lectius.

— Desenvolupar programes d’innovació que fomentin la col·laboració entre entitats d’àmbits diversos (lleure, feminisme, interculturalitat…) en el marc de la cultura popular i tradicional.

Fomentar espais de col·laboració i veïnatge entre autores/creadores professionals i col·lectius no professionals de l’àmbit de les cultures populars.

Reconèixer i potenciar els espais (materials i immaterials) existents a la ciutat que allotgen el diàleg intercultural i la cocreació.

Fomentar una participació diversa (cultural, religiosa, de gènere, d’edat funcional, etc.) fent del diàleg, el reconeixement i la convivència (intergeneracional, interètnica i comunitària) una prioritat.

Línies d’acció

Les línies d’acció que fins a aquest moment recull aquesta mesura són les següents:

 1. Crear un espai de coordinació municipal per al seguiment de programes, recursos i accions municipals en els àmbits de la interculturalitat, el feminisme i l’educació en matèria de cultura popular.
 2. Desenvolupar un calendari festiu de cultura popular que sigui reflex de la diversitat cultural i desenvolupar accions de memòria i commemoratives que promoguin el reconeixement dels diferents elements referencials.
 3. Desenvolupar un programa de cultura popular destinat a equipaments culturals que promogui la diversitat cultural amb una perspectiva intercultural.
 4. Dissenyar programes educatius per als equipaments culturals i de proximitat centrats en la diversitat i la mediació cultural. El disseny i la implantació d’aquests programes s’ha de realitzar en aliança amb el tercer sector de la ciutat.
 5. Iniciar el procés de reflexió i debat necessari per actualitzar el model de xarxa, la missió i els valors de les Cases de la Festa.
 6. Desenvolupar un sistema d’informació a partir d’indicadors específics en l’àmbit de les cultures populars, posant èmfasi en la participació, la diversitat i el diàleg intercultural.
 7. Dissenyar programes específics en l’àmbit de la cultura popular amb l’objectiu de lluitar contra el racisme, l’exclusió, la discriminació i l’estigmatització per raons de diversitat cultural o religiosa, d’origen, de gènere, funcional, d’edat, etc.
 8. Dissenyar accions específiques de reconeixement de la diversitat de bagatges culturals i dels drets històrics del poble gitano.
 9. Desenvolupar un programa de mesures de reconeixement dels pobles minoritzats en origen.
 10. Crear i impulsar un grup de treball per festes majors entre diferents àrees municipals i de districtes per tal d’ajudar a consolidar-les i desenvolupar la seva tasca entorn de l’accés i la participació cultural.
 11. Unificar els criteris i els processos administratius segons tipologies d’actes per a la sol·licitud de llicències i permisos d’ús de l’espai públic.
 12. Potenciar mecanismes per a la interlocució i acompanyament amb l’objectiu d’atendre les demandes dels diferents col·lectius de l’àmbit de les cultures populars, amb independència de la forma amb què aquests col·lectius s’estructurin.

En total són 100 accions que s’han de desplegar fins el 2023 amb una partida pressupostària de prop de 68,7 milions d’euros perquè Barcelona es doti d’una política cultural fonamentada en els drets culturals.