Es duplica el nombre d’alumnes dels estudis postobligatoris als centres públics

En els darrers deu anys la matrícula de formació professional superior ha crescut un 53% a la ciutat, s’ha duplicat als centres públics i ha pujat un 25% en els privats. Aquestes són les principals dades del nou Informe d’educació postobligatòria i pràctiques educatives comunitàries, una radiografia de l’ensenyament per a adults a la ciutat.

16/04/2018 19:07 h

Ajuntament de Barcelona

L’Institut Municipal d’Educació de Barcelona ha encarregat a l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) l’elaboració de l’informe “L’Educació al llarg de la vida a Barcelona: educació post-obligatòria i pràctiques educatives comunitàries”. És el primer informe, d’aquestes característiques, elaborat fins ara sobre Educació Postobligatòria i Pràctiques Educatives Comunitàries a la ciutat i es publicarà de forma bianual a partir d’ara.

Des del curs 2007-2008, l’increment de la matrícula d’estudis postobligatoris als centres públics ha estat del 97%, mentre que als centres privats l’increment ha estat del 25%. Els centres de formació d’adults, en canvi, pateixen un descens constant de matriculacions des de fa una dècada.

L’increment ha estat especialment significatiu en la formació professional, amb un creixement als cicles formatius de grau superior, que han arribat al 52,8% de la matrícula en els darrers deu anys, mentre que els de grau mitjà han crescut un 33%. L’increment de les matrícules s’ha donat majoritàriament als centres privats, que han augmentat prop d’un 60%, mentre que en el cas de l’educació pública la xifra es redueix a un 44%. A les escoles d’adults la matriculació ha baixat fins a un 1,9% a la pública i de forma dràstica a la privada, amb un descens del 69,3%.

Cal destacar la forta presència de dones en la via del batxillerat i dels cicles formatius de grau superior, en què hi ha un 54,8% de dones matriculades; al contrari del que succeeix amb els programes de qualificació inicial i els cicles formatius de grau mitjà, en els quals la presència de dones és inferior.

Implantació desigual dels centres de formació professional per districte

Alguns districtes, com l’Eixample, tenen una gran diversitat i absorbeixen el 100% de la matrícula. D’altres, com Sant Andreu o Gràcia, no tenen cap centre públic de formació professional.

En el cas dels centres de formació d’adults, el descens de la matrícula ha estat constant en la darrera dècada, amb una incidència més alta a les Corts, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc.

Tant en els estudis de grau mitjà com en els de grau superior, la meitat dels alumnes es concentren en quatre especialitats. En el grau mitjà, el 50,4% es concentra en sanitat, informàtica i comunicacions, transport i manteniment de vehicles i hoteleria i turisme, mentre que en el grau superior es concentra en serveis a la comunitat, sanitat, informàtica i comunicacions i hoteleria i turisme, que sumen el 48,7% de la matrícula.

Més inscripcions en oferta formativa alternativa

En els darrers anys està creixent el nombre d’inscripcions en l’oferta formativa que presenten centres municipals com centres cívics, biblioteques, fàbriques de creació o ateneus, i també centres comunitaris de formació impulsats per entitats.

Els centres cívics municipals han incrementat les activitats formatives en un 12,6% en els darrers tres anys, amb prop de 1.300 activitats més i 3.000 inscripcions més.

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’estan desenvolupant diferents iniciatives en matèria d’educació postobligatòria: cicle continuat de jornades de reflexió i debat sobre formació de les persones adultes; línies de subvenció destinades a projectes comunitaris de formació per a persones adultes; procés d’inserció de persones adultes, amb la col·laboració de centres educatius que aposten també per les segones oportunitats; la creació del Saló de l’Ocupació Juvenil (celebrat el març de 2018) per orientar i reunir la informació sobre la formació postobligatòria a la ciutat; programes impulsats des de diversos àmbits municipals, com el Conservatori Municipal de Música, destinat a persones adultes o la incorporació per primera vegada e l’educació a les persones adultes en l’àmbit del Consell Escolar Municipal, tal i com estan ja incorporades les altres etapes educatives.

Etiquetes associades a la notícia