Un pressupost per al 2020 per combatre les desigualtats socials i l’emergència climàtica

La proposta inicial del pressupost municipal per al 2020 planteja un creixement de la despesa i la inversió que permeti donar resposta als grans reptes de la ciutat i assolir els objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030. El document es negociarà amb els grups de l’oposició per poder-lo aprovar de manera definitiva al Ple del mes de desembre.

04/10/2019 16:24 h

Ajuntament de Barcelona

Pressupost social i ambiental

Els objectius prioritaris en l’àmbit social són mantenir la cohesió social, reduir les desigualtats i prioritzar l’accés a l’habitatge i, en matèria de seguretat i convivència, donar resposta a l’emergència climàtica, preservar i garantir un espai públic de qualitat i impulsar l’activitat econòmica i l’ocupació.

Creix el capítol de medi ambient, que inclou la neteja viària, l’abastament d’aigua o l’enllumenat públic, i es fa una aposta important per promoure la mobilitat sostenible i millorar el transport públic.

També creix la partida de serveis socials i promoció social, que recull els recursos destinats a l’assistència social primària o a la promoció social per tal d’atendre diversos col·lectius, com els infants, els joves o les persones amb discapacitat.

L’habitatge, estrella de les inversions

Prop d’una quarta part dels 550 milions d’euros d’inversió previstos es destinarà a la construcció d’habitatge públic, que inclou la partida prevista al pressupost i l’execució pròpia de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHRB) i l’adquisició d’habitatges. La resta es destinarà a la transformació urbanística i de l’espai públic, a fer-ne el manteniment i l’arranjament i a construir equipaments nous.

Com s’aconseguiran els ingressos?

El pressupost inicial s’incrementa en un 10% i arriba als 2,8 milions d’euros amb creixements notables en la despesa i la inversió pública. Es preveu un increment dels ingressos del 9,2% gràcies a una transferència de l’Estat més important —fruit de la cessió de l’IRPF, el fons complementari i la compensació de l’IAE— i a una modificació dels tributs propis.

L’impost de béns immobles (IBI) s’adequarà als nous valors cadastrals sorgits de la revisió feta el 2017. S’abaixaran els tipus impositius i se suprimiran els topalls existents actualment, cosa que comportarà que l’increment anual de l’impost es xifri entorn del 5,46%.

La mesura s’afegirà a un recàrrec als pisos buits i a un increment de l’IBI als béns immobles de característiques especials. A més, es mantindran els ajuts al pagament de l’impost als col·lectius més necessitats, que beneficien més de deu mil famílies.

També es planteja modificar les ordenances fiscals per a l’any vinent amb noves taxes ambientals per fer front a l’emergència climàtica, per exemple, modificar l’impost de vehicles i la taxa de clavegueram i introduir una nova taxa de residus i bonificacions a l’energia solar.

Per garantir un espai públic de qualitat es planteja introduir una nova taxa per regular l’estacionament de vehicles a l’àrea verda i blava que bonifiqui i penalitzi els vehicles segons el nivell de contaminació.

Així mateix, es vol tirar endavant la proposta, acordada pel Ple, de reclamar a la Generalitat la recaptació d’un recàrrec a l’impost sobre les estades en establiments turístics (IETT) que gravi les pernoctacions i els desembarcaments de creueristes.

La modificació de les ordenances fiscals serà prioritària en la negociació del pressupost amb la resta de grups municipals, ja que la tramitació s’inicia a l’octubre. La proposta de pressupost s’haurà de sotmetre a l’aprovació inicial a la Comissió d’Economia i Hisenda del mes de novembre perquè s’aprovi definitivament al Consell Plenari del desembre.

Més informació

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades