Més mecanismes per garantir la igualtat: s’actualitza el Reglament municipal per a l’equitat de gènere

El Plenari del Consell Municipal ha aprovat definitivament les modificacions del Reglament per a l’equitat de gènere de l’Ajuntament de Barcelona. Les aportacions i modificacions incloses en el document permetran que la mirada de gènere en els mecanismes i els processos administratius municipals hi guanyi pes progressivament. El Reglament va entrar en vigor l’any 2019, amb l’objectiu d’establir els principis i els mecanismes que ha de regir l’actuació i el funcionament del consistori per corregir les desigualtats entre dones i homes, tant a la ciutat com a l’estructura i el funcionament del consistori.

31/03/2023 12:28 h

Ajuntament de Barcelona

La principal novetat del Reglament és l’ampliació dels mecanismes per garantir la paritat de gènere als òrgans municipals. Especialment, s’ha inclòs l’obligatorietat de garantir-la als òrgans de direcció dels organismes dependents o vinculats al consistori. Fins ara aquesta obligació en el rang directiu només feia referència als òrgans de govern municipals.

A més, s’hi han inclòs altres mesures per a diferents àmbits. Per exemple, pel que fa a l’urbanisme, l’articulat concreta i facilita pautes als equips redactors de planejaments urbanístics per tal de donar compliment a l’obligació de realitzar avaluacions d’impacte de gènere. També s’hi introdueixen petites modificacions per tal de reforçar la Comissió de Seguiment i facilitar i agilitzar-ne el funcionament.

D’altra banda, es preveu que els informes de seguiment del Reglament passin a ser anuals en comptes d’elaborar-se cada quatre anys.

El procés de modificació ha estat sotmès a dos processos d’informació pública per tal de garantir que la ciutadania i els partits polítics poguessin aportar-hi tot el que consideressin necessari.

Etiquetes associades a la notícia