La nova Enquesta sociodemogràfica de Barcelona fa una fotografia real de la ciutat

Els resultats de la primera Enquesta sociodemogràfica de Barcelona (ESB) permeten estimar amb precisió el volum, el perfil sociodemogràfic i les condicions de vida de les llars barcelonines i dels seus residents. L'enquesta xifra la població real de la ciutat a l'entorn d’1.700.000 persones i detecta una sobreestimació del nombre de persones de nacionalitat estrangera que registra el padró municipal.

13/04/2018 20:48 h

Ajuntament de Barcelona

L’element diferenciador de l’ESB és que fa una fotografia de la població real del moment més exacta que el padró, que és un registre administratiu i, per tant, més immòbil. D’aquesta manera es disposa d’una informació més fidedigna de la tipologia de les llars i dels seus habitants que permetrà desenvolupar unes polítiques més efectives, en especial les relacionades amb la lluita contra la pobresa i l’exclusió social.

La profunditat de la mostra i la triple metodologia de les entrevistes (autoadministrades per internet, telefòniques i presencials) és una altra de les característiques innovadores d’aquesta enquesta: en total, es va aconseguir la resposta completa en 4.578 qüestionaris d’habitatges, 4.517 de llars i 10.415 de persones.

L’enquesta ha permès estudiar el fenomen de la multillar, els habitatges en què cohabiten diferents nuclis de convivència, amb separació d’economies i que ocupen àrees diferents i delimitades de l’habitatge. La multillar representa el 2,9% del total d’habitatges de la ciutat, tot i que a Ciutat Vella el percentatge puja al 7%, mentre que a Nou Barris és pràcticament inexistent.

L’Enquesta sociodemogràfica de Barcelona és una iniciativa de l’Oficina Municipal de Dades en col·laboració amb l’Àrea de Drets Socials, que forma part del Pla d’estudis sociològics 2016-2019. La voluntat és que tingui una periodicitat regular i es porti a terme cada quatre o cinc anys.

Alguns resultats

Segons l’enquesta, a la ciutat hi ha un total de 727.256 habitatges, en 695.353 dels quals hi ha residents habituals i amb una superfície mitjana de 88,8 metres quadrats. El nombre de llars és de 727.687 (1,05 per habitatge), i el de residents, d’1.682.318 persones (2,36 per llar). Si s’hi sumen les persones que viuen en habitatges col·lectius, s’estima que la població real se situa a l’entorn d’1.700.000 persones.

L’ESB estima una població lleugerament més jove que el padró municipal, i també en divergeix pel que fa al nombre de persones residents de nacionalitat estrangera: l’enquesta en registra 197.087, mentre que el padró en consten 288.675. Un 7% dels residents de Barcelona diu que fa menys de dos anys que hi viuen.

La taxa específica d’activitat és del 74,4%, i la d’atur, del 12,7%. De les persones que treballen, el 77,5% són assalariades, de les quals poc més d’una de cada quatre treballa al sector públic. Els pensionistes gairebé suposen una quarta part de la població. El 40% de la ciutadania té estudis universitaris o postuniversitaris, i un 16% no ha acabat l’educació obligatòria. Tots els resultats varien notablement segons els districtes.

L’ESB també permet fer una bona estimació de la taxa AROPE (acrònim de la denominació en anglès At Risk of Poverty or Social Exclusion), un indicador estadístic dissenyat per la Unió Europea que es calcula a partir d’indicadors de proporció de la ciutadania en risc de pobresa, privació material severa o residents en llars amb intensitat de treball molt baixa.

La suma dels tres indicadors dona com a resultat que el 24,4% de la població es troba en situació de risc de pobresa o exclusió social, amb una incidència més alta en les dones (25,6%) que en els homes (23,2%). Per grups socials, els joves de 16 a 24 anys (30,1%) són els que es troben en una situació pitjor, i sobretot les famílies formades per un sol adult amb fills a càrrec (37,7%).

La percepció de l’estat de la salut és bastant bo, amb només un 4,9% de la població que afirma que té un estat de salut dolent o molt dolent, taxa que només s’enfila fins al 21,8% en la franja de les persones de més de 75 anys. El 12,4% de la població declara que té alguna limitació de la seva activitat per motius de salut, si bé només un 3% considera que la limitació és greu.