Nova compra d’un edifici per ampliar el parc de lloguer assequible

La finca del carrer d’Aragó, 317, és la darrera adquisició d’habitatges per ampliar el parc públic. Té 11 habitatges, 4 dels quals estan buits, i hi ha veïns amb contracte indefinit i d’altres en precari, que podran seguir vivint-hi. L’operació suposa una inversió de 2 milions d’euros.

06/06/2018 17:06 h

Ajuntament de Barcelona

La inversió de 2 milions d’euros a la finca d’Aragó, 317, servirà, a més de l’adquisició, per a la rehabilitació necessària per complir els requisits que ha de tenir l’edifici com a habitatge públic.

A més dels onze habitatges, l’edifici té un local sense ús a la planta baixa, que el districte ja estudia quin ús donar-li, d’acord amb les necessitats més urgents que pot tenir el barri i com s’adequarien a aquest espai. Alguna de les idees amb les quals es treballa és la de crear-hi un espai d’activitat veïnal.

La mesura respon a la voluntat del Govern municipal d’impulsar totes les iniciatives disponibles per garantir el dret a l’habitatge, i per donar resposta a l’elevada demanda d’habitatge a preu assequible que hi ha a la ciutat.

L’adquisició d’aquesta finca de la Dreta de l’Eixample contribuirà a no concentrar tot l’habitatge públic en unes zones determinades des de l’òptica de l’equilibri necessari entre els districtes de la ciutat en la ubicació de l’habitatge públic.

Ja són 45 els habitatges de l’Eixample que ha rescatat el Govern municipal d’operacions privades per convertir-los en habitatge públic. Amb aquesta compra el parc públic del districte es multiplica per 5 respecte al 2015.

Més habitatge públic que mai

El parc d’habitatge públic municipal assoleix unes xifres històriques amb la construcció de 66 edificis nous i un total de 4.547 llars, un 80% de les quals estaran destinades a lloguers de preu assequible.

D’aquests habitatges nous, 557 pisos de 8 edificis de nova construcció s’han lliurat o estan a punt de lliurar-se. A més, 16 projectes que sumen 665 habitatges estan en procés de construcció, com són l’edifici de Quatre Camins, a Sant Gervasi – la Bonanova, o l’edifici del carrer de Tànger, 40, al Parc i la Llacuna del Poblenou.

D’altra banda, 27 edificacions estan en fase de projecte, i suposen un total de 2.222 habitatges nous.

Cal afegir-hi 15 projectes amb un total de 1.103 llars que són reserves de sòl sobre les quals ja s’han iniciat els tràmits per poder dur a terme les adjudicacions a través de concursos públics.

A més dels edificis de nova construcció, l’Ajuntament ja ha adquirit més de 500 habitatges a través del dret de tanteig, dret de retracte o la compra directa i la cessió de l’usdefruit.

Etiquetes associades a la notícia