Una cinquena part de la població metropolitana, en risc de pobresa

L’informe estadístic metropolità sobre condicions de vida que elabora l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) té l’objectiu d’obtenir indicadors sobre els ingressos, les desigualtats socials i el risc d’exclusió social a la ciutat. En el període 2017-2018 l’informe dibuixa un escenari amb un lleuger increment de les rendes familiars que contrasta amb un augment del percentatge de la població que viu en risc de pobresa.

12/12/2019 19:31 h

Ajuntament de Barcelona

La renda anual neta mitjana de les llars metropolitanes va ser de 34.292 euros, un 3,1% més que en l’any anterior. Tot i això, una cinquena part de la població metropolitana viu en risc de pobresa (683.800 persones), un percentatge pràcticament igual al de l’any anterior.

Aquestes persones són les que viuen en llars unipersonals amb uns ingressos de 10.789 euros anuals o les que viuen en nuclis familiars compostos per dos adults i dos infants amb uns ingressos totals de 22.658 euros anuals.

El risc de pobresa també varia segons les característiques socials, com l’edat o el nivell de formació. Sense comptabilitzar les transferències socials, com ara les pensions de jubilació i viudetat o la prestació d’atur, el risc de pobresa del total de la població metropolitana és del 42,4%.

Un 14,1% de la població pateix una privació material moderada. És a dir, no té capacitat per satisfer almenys tres d’aquests béns considerats bàsics: fer-se càrrec de despeses imprevistes, poder anar de vacances almenys una setmana l’any o haver tingut endarreriments en el pagament de rebuts de l’habitatge o compres ajornades.

Dificultats per fer-se càrrec del cost de l’habitatge

Els costos associats a l’habitatge, com ara rebuts d’hipoteca o de lloguer, subministraments o assegurances, s’han incrementat de manera important al territori metropolità en els darrers dos anys, han pujat un 4,1% de mitjana, fins a 469 euros.

El 12,9% de la població destina més del 40% dels ingressos a pagar aquestes despeses. El percentatge arriba fins al 20,9% en el cas de la població jove (de 16 a 34 anys) i fins al 35,8% en el de les persones que viuen de lloguer.

Etiquetes associades a la notícia