Un nou impuls a la interculturalitat per reflectir la realitat diversa de Barcelona

El 29% dels veïns i les veïnes de Barcelona han nascut en un país estranger, una realitat que no es tradueix en la composició de l’Ajuntament: només l’1,2% de les persones que hi treballen o hi presten serveis té origen divers.

06/07/2022 18:04 h

Ajuntament de Barcelona

Per resoldre aquesta situació, s’ha creat una nova comissió que té l’objectiu d’impulsar la interculturalitat dins de l’Ajuntament amb la intenció d’aconseguir que el consistori sigui un reflex de la realitat de la ciutat, en la qual la diversitat d’origen i de contextos culturals és cada dia més elevada.

Amb el nom de Comissió Interdepartamental d’Interculturalitat, aquest grup de treball reuneix les gerències de les cinc grans àrees de polítiques municipals, així com la Gerència Municipal, i les gerències d’altres departaments i organismes relacionats directament amb el desplegament de la interculturalitat al consistori.

Un òrgan de coordinació

Les funcions principals d’aquesta comissió se centren a coordinar les àrees municipals per aconseguir una visió transversal de la interculturalitat en tota l’organització municipal.

Algunes de les tasques essencials seran assolir compromisos entre les diferents àrees, establir indicadors de la bretxa d’interculturalitat i fer-ne seguiment, determinar interlocucions tècniques, elaborar plans d’acció interns, definir projectes comuns de col·laboració entre diferents àrees, valorar informes de seguiment anual, fer el seguiment de la implementació del pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030 i vetllar per la perspectiva de gènere en les actuacions d’interculturalitat per superar dobles discriminacions.

La comissió s’ha reunit avui per primer cop en una sessió constitutiva que també ha servit per presentar l’estat de la qüestió de la interculturalitat a Barcelona, tractar l’estratègia de diversificació de la plantilla i dels serveis municipals i fixar la priorització de les accions que cal dur a terme properament.

Està previst que l’òrgan es reuneixi, com a mínim, un cop al semestre, sense perjudici que es puguin fer convocatòries urgents.

La creació d’aquesta comissió s’afegeix a les diferents iniciatives impulsades per reduir la bretxa d’interculturalitat de l’Ajuntament i funcionarà com a engranatge que permetrà que totes les altres iniciatives tinguin un impacte transversal.

Aquesta iniciativa forma part del pla Barcelona interculturalitat 2021-2030 i està prevista també a la mesura de govern “Avançar cap a la interculturalitat. Instruments i mecanismes de governança”, en vigor des de la primavera del 2021.

Etiquetes associades a la notícia