Un pla per ordenar i pacificar el trànsit de Ciutat Vella

El model que preveu el Pla de mobilitat de Ciutat Vella 2018-2023 dona prioritat als vianants i reordena l’accés al districte dels diferents mitjans de transport segons les zones i les franges horàries.

09/07/2018 19:10 h

Ajuntament de Barcelona

El pla, definit amb un procés participatiu amb veïnat i entitats del territori, pretén ajustar el model a les particularitats de Ciutat Vella. Aquest districte està marcat per l’activitat turística i el nombre creixent de visitants, una densitat comercial dues vegades més elevada que a la resta de districtes, un teixit urbà històric amb una estructura singular de l’espai públic i més carrers pacificats que en altres barris.

Anar a l’escola, descàrrega de mercaderies

El nou model gira al voltant d’una nova xarxa de mobilitat dinàmica i compartida que organitzi l’accés dels diferents mitjans de transport segons zones i franges horàries, per optimitzar-ne els usos.

És a dir, l’objectiu és preservar els desplaçaments a les escoles i als serveis públics, que habitualment es fan al matí i a la tarda, i evitar que a la mateixa hora tingui lloc la càrrega i descàrrega de mercaderies, que passaria a fer-se al migdia. 

El pla té unes 170 mesures i un pressupost de 83 milions d’euros.

Xarxes de barri per als vianants

Cada dia hi ha 600.000 desplaçaments a peu al districte, i el pla preveu reordenar-los segons la seva finalitat amb dues xarxes:

D’una banda, una xarxa de vies de barri que afavoreixi la vida del veïnat, amb zones més tranquil·les i l’accés als equipaments, i que es potenciarà amb una nova senyalització i millores urbanístiques. A més, s’incrementarà un 10% l’espai públic destinat als vianants, es milloraran els accessos als equipaments i s’actuarà sobre les voreres per facilitar els desplaçaments a peu.

D’altra banda, una xarxa de vies centrals que connecti els principals punts d’atracció turística i que s’acabarà de definir amb aquest sector.

Una xarxa ciclista més connectada

Actualment, a Ciutat Vella hi ha una àmplia xarxa de vies pacificades on poden circular les bicicletes, però alhora és un dels districtes amb menys carrils bici.

Per dotar la xarxa de continuïtat, millorar l’eficiència dels desplaçaments i fomentar l’ús de la bicicleta, el pla preveu, entre altres mesures, passar dels 7,7 quilòmetres actuals a 15 quilòmetres de carrils bici i crear un carril bidireccional que ressegueixi el perímetre del districte.

També es preveu augmentar les places d’aparcament de bicicletes del districte i reubicar les estacions de Bicing més a prop de les parades de metro i de bus per facilitar l’intercanvi entre els mitjans de transport.

Pel que fa als grups de ciclistes, es proposarà modificar la normativa municipal per restringir el nombre màxim de persones que es poden desplaçar juntes pel districte.

Vehicles de mobilitat personal

El pla preveu limitar l’accés dels vehicles de mobilitat personal (VMP) a les zones amb una concentració alta de vianants i impulsar mesures perquè els usuaris d’aquests vehicles circulin per la xarxa ciclista i pels itineraris autoritzats.

Més a prop amb transport públic

El pla pretén consolidar l’ús del metro, bus i taxi com a mitjans de transport dels residents que volen desplaçar-se dins del districte i a altres zones de la ciutat, i dels veïns i les veïnes de la resta de districtes que volen anar a Ciutat Vella.

Amb aquest objectiu, s’ampliarà la cobertura del Bus de Barri perquè els equipaments municipals i sanitaris estiguin més ben connectats, es reordenaran les parades de taxi per ampliar-ne la cobertura i adaptar-la a la demanda actual, i s’estudiarà construir una nova boca de metro a l’estació de la Barceloneta, entre altres actuacions.

Facilitats per a la distribució de mercaderies 

La densitat d’activitat comercial de Ciutat Vella duplica la de la resta de districtes de la ciutat i requereix una reordenació per optimitzar-hi la distribució de mercaderies i minimitzar-ne l’impacte en la vida veïnal.

En concret, es modificarà l’horari de càrrega i descàrrega per descongestionar l’espai públic a primera hora del matí, quan hi ha més moviment cap a les escoles o els llocs de treball. S’està valorant que la franja passi de les 7.30 a les 9.30 hores, com ara, a de les 9.30 a les 12.30 hores, excepte la distribució de productes frescos.

A més, es crearan noves places de càrrega i descàrrega i es fomentarà una distribució més sostenible. S’instal·laran plataformes al perímetre del districte perquè hi estacionin grans vehicles com camions i s’eviti que accedeixin a l’interior. Des d’allà, la distribució als comerços es faria amb mitjans com, per exemple, les bicicletes de càrrega.

Trànsit rodat, només finalista

El 50% del trànsit de Ciutat Vella és de pas, és a dir, són vehicles que travessen el districte, però que volen anar directament a un altre lloc de la ciutat.

Per tal de reduir aquest trànsit de pas de vehicles privats, se’n limitarà l’accés a l’interior del districte a l’horari de càrrega i descàrrega i a les nits, mitjançant un sistema de gestió intel·ligent i controls d’accés que diferenciï el tipus d’usuari.

Pel que fa a l’aparcament, se substituiran les places d’àrea blava per places d’àrea verda i distribució de mercaderia, i s’ampliaran les places per als residents. A més, s’ampliaran les places de motos en aparcament soterrat amb l’objectiu d’eliminar-ne progressivament les de la calçada.

Notícies relacionades