FAQS Subvencions Generals 2021

1. ASPECTES GENERALS DE LA CONVOCATÒRIA

QUI POT SOL·LICITAR L'AJUT? 

Persones jurídiques i físiques legalment constituïdes i actives.

· Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.

· Que hagin justificat qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats municipals.

· Que no hagin estat mai objecte de sancions administratives ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

 

TERMINI PER A PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Del 7 al 27 de gener de 2021

El període de presentació de sol•licituds per a la convocatòria del 2021 està comprès entre els dies 7 i 27 de gener de 2021, ambdós inclosos.
 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

La sol·licitud consta de dos documents obligatoris: 

·   Instància (no és un document físic, es tracta d’un formulari online que s’omple un cop s’inicia el tràmit)
·   Document bàsic 2

Les sol·licituds que no continguin els dos documents (Instància, que s’autogenera omplint el formulari en línia i Document Bàsic 2 que s’adjunta en el tràmit) seran inadmeses.

A tenir en compte (Àmbit C  - Educació i Cultura):
Pels projectes que es presentin als programes Cb, Cc, Cd i Ce s’haurà d’omplir un formulari que caldrà adjuntar amb la sol•licitud.

En cas que siguin projectes que s’hagin de desenvolupar en centres educatius, s’haurà de tenir un acord previ amb ells per poder desenvolupar-hi el projecte o bé tenir un acord de participació en alguna convocatòria oberta a centres educatius organitzada per l’administració pública. En ambdós casos, s’haurà d’acreditar amb la sol·licitud.

Els projectes en centres educatius podran ser durant l’horari lectiu o més enllà de l’horari lectiu. En cas de projectes que es desenvolupin en espais escolars públics més enllà de l’horari lectiu, han de ser projectes oberts no limitats als alumnes matriculats al centre.

 

DATA D’INICI I DE FINALITZACIÓ DEL PROJECTE

Les activitats programades s’han d’iniciar i finalitzar dins l’any objecte de la convocatòria (entre l’1 de gener de 2021 i el 31 de desembre de 2021).

Les factures que justifiquen la subvenció han d’estar emeses entre el període d’inici i de finalització del projecte.
 

NOMBRE MÀXIM DE SOL·LICITUDS

·    El nombre de sol·licituds de subvencions per entitat es limita a un màxim de dos projectes per àmbit temàtic. En cas de presentar-se més de dos projectes es valoraran els dos primers, segons l’ordre de presentació al registre. Per exemple: dues per a l’àmbit temàtic de Cultura (A) i dues per a l’àmbit temàtic d’Educació i Cultura (C)

·    No es podrà presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre programes d’un mateix àmbit temàtic.

·    No es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte als programes que comparteixen àmbit de ciutat i de districte. Els projectes d’abast de districte o realitzats per entitats que tenen com finalitat el barri o el districte s’han de presentar al programa de districte.

·    No es poden presentar a l’àmbit de cultura els projectes que s’hagin presentat a l’àmbit de cultura i educació.

 

VALORACIÓ DELS PROJECTES

Criteris generals - 4 punts
Criteris específics - 6 punts

Criteris A - Cultura
Criteris C - Educació i Cultura

Els projectes, en tot cas, hauran d’assolir una puntuació mínima de 4 punts globals i, per tant, no podran rebre subvenció aquells projectes que hagin obtingut una puntuació inferior.

Informació addicional dels criteris:
Guia del Criteri “Beneficis Mediambientals i Socials”
Guia del Criteri “Igualtat de Gènere”
 

IDIOMA DE LA SOL·LICITUD

Català o castellà.

 

ORIENTACIÓ RESPECTE EL PROGRAMA AL QUAL S’HA DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD

Davant el dubte de la línia a la qual us podeu presentar, recomanem llegir els requisits i els criteris de cada àmbit i programa, i escollir el que s’dequa més al vostre projecte. 

Tingueu en compte que la sol·licitud es valorarà amb els criteris que s'especifiquen en cadascun dels programes del text de la convocatòria.

 

QUÈ HE DE FER EN CAS QUE EL PROJECTE PRESENTAT TINGUI MODIFICACIONS

Cal presentar una reformulació del projecte en els següents casos:

·  Variació en les dates d’execució del projecte.

·  Modificacions  dels programes o activitats planificades a la sol·licitud.

·  Canvis en el pressupost del projecte.

En qualsevol reformulació l’objecte i la finalitat del projecte inicialment subvencionat han de ser la mateixa.

Forma de presentació

1. Omplir el formulari de reformulació disponible a la convocatòria.

2. Presentar la documentació al Portal de tràmits de la convocatòria.

 

PERCENTATGE SUBVENCIONABLE DEL PROJECTE

La subvenció no pot superar el 50% del cost total del projecte.

 

SUBVENCIONS AMB UN IMPORT SUPERIOR ALS 10.000 EUROS

En els casos que l’import atorgat sigui superior als 10.000€ caldrà presentar  la declaració de transparència. Aquest document es pot aportar voluntàriament en la fase de sol·licituds o bé en el moment de la publicació de la resolució de la convocatòria. Per la tranquil·litat de les persones físiques o jurídiques, en cas que se superi aquesta xifra, l’ICUB sol·licitarà l’esmentat document mitjançant la resolució de la convocatòria.

2. REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR

UBICACIÓ DE LA SEU SOCIAL I LLOC DE REALITZACIÓ DEL PROJECTE

No és obligatori tenir seu social o delegació al terme municipal de Barcelona. Sí que és obligatori que el projecte es desenvolupi a Barcelona, llevat dels casos en què quedin suficientment acreditades la projecció i la repercussió per la ciutat.

 

CONDICIONANTS PER HAVER REBUT SUBVENCIONS ANTERIORMENT

Haver rebut subvenció en anys anteriors pel mateix projecte no limita poder-s’hi tornar a presentar.

No és necessari que el projecte hagi estat subvencionat amb anterioritat per poder-se presentar a la convocatòria. 

Haver renunciat a la subvenció del mateix projecte l’any anterior no limita poder tornar-s’hi a presentar.

 

CONDICIONANTS PRODUÏTS PER LA PANDÈMIA DE LA COVID-19

Si en el moment de realitzar la sol·licitud teniu la incertesa de si podreu realitzar les activitats previstes com a conseqüència de l’evolució de la pandèmia, us recomanem que presenteu el projecte tal com el teniu previst i, en cas que finalment tingui modificacions, podreu presentar una reformulació.

 

ALTRES REQUISITS QUE S’HAN DE COMPLIR

Els projectes o activitats han de tenir en compte els requisits següents:

·   Que el projecte tingui objectius i finalitats coincidents amb el que s’estableix en aquesta convocatòria. Recomanem consultar al text de la convocatòria l’objecte i la finalitat de la convocatòria.

·   Que les activitats o els serveis complementin o supleixin la competència municipal en aquestes matèries.

·   Que les activitats es desenvolupin en el terme municipal de Barcelona, des d’una dimensió de districte o de ciutat, o fora d’aquesta, en el cas que es considerin d’interès per a la projecció exterior de la ciutat.

·   Que les activitats que es realitzin siguin sense afany de lucre; en cas contrari han de revertir en les mateixes activitats subvencionades.

·   Que les sol·licituds presentades evitin el llenguatge discriminatori i sexista en la seva redacció.

·   Que el projecte no sigui igual o similar a altres de la mateixa entitat o col·lectiu amb els quals l’Ajuntament ja col·labori (conveni, subvenció o contractació).

 

3. FORMA DE PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD

UBICACIÓ DEL TRÀMIT

A través del portal de tràmits de la convocatòria.

FORMA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Persones físiques i persones jurídiques: telemàticament (obligatori).

A partir de la convocatòria 2021, tant les persones físiques com les persones jurídiques tenen l’obligació de presentar les sol·licituds i/o documents relatius a la Convocatòria General de Subvencions de manera telemàtica.

Les sol·licituds presentades a través de registre presencial seran inadmeses.
 

IDENTIFICACIÓ DIGITAL VÀLIDA

La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb el certificat de l’entitat o del representant d’aquesta. En cas que no sigui possible cal presentar un certificat en el que s’indiqui que el representant atorga poders a la persona que realitza la presentació.

 

PROBLEMES AMB EL TRÀMIT TELEMÀTIC?

·    La presentació telemàtica s’ha de realitzar amb una identificació digital vàlida

     - CD de la FNMT
     - IDCat
     - IDCat Mòbil
     - Cl@ve
     - DNI Electronic
     - Altres identificacions vàlides

·    Tota la documentació que s’aporti o que es requereixi s’haurà de presentar a través del tràmit telemàtic de la convocatòria. Els documents presentats a través del correu electrònic no es consideren vàlids.

·    S’han d’efectuar tots els tràmits amb el mateix certificat.

·    Si es vol annexar més de tres documents s’haurà de repetir el tràmit.

·    Per a efectuar qualsevol tràmit sempre és necessari tenir el número de referència del tràmit. Aquest número s’obté amb el justificant de registre que es genera un cop realitzada la presentació de la sol·licitud. Té el següent format: 00000000-00.

·    Utilitzar preferentment els navegadors Explorer i Chrome.

·    Utilitzar sempre el mateix navegador.

·    Si teniu problemes netegeu les cookies i reinicieu el navegador.

 

4. RESOLUCIÓ DE LA SOL·LICITUD

PUBLICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ PROVISIONAL I DE LA RESOLUCIÓ DEFINITIVA

Les propostes de resolucions provisionals i les resolucions definitives d’atorgament i denegació de subvencions es publicaran a l’efecte de notificació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i, un cop es tingui constància de la seva publicació al diari oficial, al tauler d’edictes electrònic i al web de l’Ajuntament de Barcelona.

Presentació d’esmena, al·legació o recurs

Esmena
Requeriment de presentació obligatòria en la resolució provisional.
Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Al·legació
En cas de disconformitat amb la denegació de la sol·licitud 
o amb la subvenció obtinguda a la resolució provisional. 
Termini: 10 dies hàbils que comencen a comptabilitzar partir 
de l’endemà de la publicació de la resolució provisional.

Recurs
En cas de disconformitat amb la inadmissió de la sol·licitud a la resolució provisional.
Termini: 1 mes que comptabilitza a partir del dia de la publicació 
de la resolució provisional.
 

5. INCOMPATIBILITAT AMB LES BEQUES PREMIS BARCELONA 2020

INCOMPATIBILITATS ENTRE LA “CONVOCATÒRIA GENERAL” I LES “BEQUES PREMIS BARCELONA 2020”

No es pot presentar un mateix projecte a la Convocatòria General 2021 i les Beques "Premis Ciutat de Barcelona 2020” perquè són incompatibles. Els projectes presentats a la convocatòria “Beques Premis Ciutat Barcelona 2021” han de ser de projectes nous i que no hagin rebut cap ajut municipal.

 

PUC PRESENTAR EL MATEIX PROJECTE A LES BEQUES I A LA CONVOCATÒRIA GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT? 

Les beques “Premis Barcelona 2020” i la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament tenen objectius i finalitats diferents. En general, les beques van adreçades a donar suport a projectes de creació artística i projectes de recerca en les fases de conceptualització,  gestació i desenvolupament del projecte. Per tant, es bequen les fases prèvies a la producció, exhibició o presentació pública de la proposta (amb l’excepció de les modalitats de ciències, en les quals caldrà presentar el producte final a la fase de justificació).

En aquest document trobareu les diferències principals entre les beques “Premis Barcelona 2020” i la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona.

 

6. JUSTIFICACIÓ

TERMINI DE LA JUSTIFICACIÓ

La justificació s’ha de dur a terme en el termini màxim de dos mesos des de la finalització del projecte subvencionat. Aquest termini comença a comptar a partir de la data de finalització indicada a la sol·licitud de la subvenció.

 

IMPORT QUE CAL JUSTIFICAR

S’ha de justificar tot el projecte però només cal aportar les factures i comprovants de pagaments de l’import subvencionat. 

Igualment, en el moment de la justificació s’hauran d’aportar les factures originals de les subvencions atorgades i, com a mínim, per la totalitat de l’import subvencionat, i aquestes han de referir-se a despeses efectuades durant la durada del projecte subvencionat.

7. SESSIONS INFORMATIVES

RECUPERAR PRESENTACIÓ I GRAVACIÓ DE LES SESSIONS INFORMATIVES

Podeu recuperar la presentació i gravació de les sessions informatives a través dels següents enllaços:

·    Presentació
·    Vídeo 

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu contactar amb:
Oficina Ciutadana de la Cultura