Tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental

El canvi climàtic afecta la salut i la qualitat de vida, però no afecta a tothom de la mateixa manera. Factors com l’estat físic, la salut, l’edat, el gènere, la situació socioeconòmica o les condicions dels entorns on vivim i treballem condicionen el possible grau d’afectació del canvi climàtic sobre les persones. De fet, es considera que la crisi climàtica és l’amenaça més gran per a la salut d’aquest segle. La calor excessiva i sostinguda comporta un augment de la mortalitat i la morbiditat, sobretot en els grups humans més vulnerables així com en la resta del món natural. Durant el període 1992-2015 s’estimen 980 morts en homes i 2.729 en dones (morts naturals, de persones de 25 anys i més) atribuïbles a la calor extrema, en general en persones grans i fràgils.

Per reduir la vulnerabilitat de les persones al canvi climàtic, cal treballar per garantir la continuïtat dels serveis i l’accés universal als subministraments bàsics, garantir el confort tèrmic tant a l’interior dels edificis (habitatges, equipaments, etc.) com a l’espai públic i millorant i adaptant els serveis a les persones més dependents.

Cal avançar cap a una ciutat saludable que garanteix la salut i el benestar de la ciutadania, una ciutat socialment justa que redueixi les desigualtats i una ciutat habitable, confortable i amb uns espai públic de qualitat.

Reptes més rellevants

 • Reduir la vulnerabilitat de les persones a la crisi climàtica, entesa com aquelles situacions que fan que certes persones puguin adaptar-se menys als seus efectes, ja sigui per la seva situació socioeconòmica (renda familiar, condicions d’habitatge, realització d’activitats físiques intenses al carrer), característiques (gènere, edat, solitud) o salut (persones amb autonomia limitada, amb malalties cròniques, etc.).
 • Disminuir les emissions de NOX i PM, principals contaminants locals que afecten directament la salut de la població de Barcelona i entorns.
 • Reduir la vulnerabilitat i pobresa energètica.
 • Millorar el confort tèrmic i acústic de la ciutat: a les llars, als equipaments sensibles i a l’espai públic. 
 • Millorar el coneixement de l’impacte del canvi climàtic sobre la salut i sobre les desigualtats socials i de gènere. 
 • Prevenir i controlar la possible alteració de la distribució geogràfica i estacional dels vectors (mosquits i altres) i les malalties que poden transmetre.

Actuacions clau i actors

Reduir les emissions dels contaminants

 • Desplegar la zona de baixes emissions, fer seguiment de les fases previstes i aplicar els ajustos necessaris. 
  • Ajuntament de Barcelona, AMB
 • Estudiar la implantació de mesures complementàries per reduir l’impacte ambiental del transport privat motoritzat, com per exemple: gestió de l’aparcament, zones d’ultrabaixes emissions, peatge de toxicitat, etc.
  • Ajuntament de Barcelona

Millorar les condicions de la població davant els episodis de clima extrem

 • Activar 100 equipaments municipals (entre els quals hi hagi 30 equipaments educatius) per actuar com a refugis climàtics en cas d’emergència per clima extrem (ampliar horaris, condicionar-los, garantir l’accessibilitat, informar la població, dissenyar el web, etc.) i disposar d’un equipament de referència per districte.
  • Ajuntament de Barcelona
 • Disposar d’un espai de jocs d’aigua a l’espai públic per cada districte.     
  • Ajuntament de Barcelona
 • Potenciar els actuals punts d’assessorament energètic com a punts d’assessorament climàtic (sobre cobertes verdes, alimentació baixa en carboni, etc.) i per continuar garantint els serveis bàsics de la població en situació de vulnerabilitat.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Millorar el confort tèrmic de 40 escoles públiques (Consorci d’Educació), 4 residències municipals de persones grans i 2 centres d’atenció precoç per a infants amb discapacitat. Augmentar la resiliència enfront de canvis en el subministrament d’energia en equipaments sanitaris, sociosanitaris i socials.
  • Ajuntament de Barcelona, Consorci d’Educació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Consorci Sanitari de Barcelona
 • Revisar els criteris d’activació del protocol d’emergències per onades de calor, incorporant-hi alguna variable de temperatures nocturnes.
  • Generalitat de Catalunya

Protegir la població més vulnerable

 • Generar coneixement sobre l’impacte diferenciat de la crisi climàtica sobre les dones i els col·lectius més vulnerables a Barcelona, com ara els sectors de rendes baixes, migrants i refugiats.     
  • Ajuntament de Barcelona
 • Implantar com a mínim 10 superilles integrals de cura, orientades al servei integral d’atenció a persones dependents, amb equips de servei d’atenció domiciliària de proximitat.    
  • Ajuntament de Barcelona
 • Reforçar els equipaments sociosanitaris en moments climatològicament excepcionals.     
  • Generalitat de Catalunya
 • Següent