Barcelona Energia, comercialitzadora pública d’energia cent per cent renovable i certificada

Barcelona Energia (BE) és una comercialitzadora metropolitana d’energia cent per cent renovable i certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), creada per avançar cap a la sobirania energètica i promoure un mercat de l’energia més just, eficient, sostenible i transparent. La gestió de BE la realitza Tersa, companyia pública de serveis mediambientals, amb la participació majoritària de l’Ajuntament de Barcelona.

19/01/2021 17:29 h

Ajuntament de Barcelona

L’1 de juliol de 2018 Barcelona Energia va prémer l’interruptor i es va convertir en la comercialitzadora d’energia cent per cent pública i renovable més gran de l’Estat. Ara, dos any i mig més tard, arriba a 36 municipis i abasteix 2.800 llars i empreses i 4.700 punts de subministrament municipals, com per exemple l’enllumenat, l’habitatge públic, els equipaments, les oficines i els mercats de Barcelona. L’estalvi de despesa pública només a Barcelona ha estat de prop de 1.300.000 euros. A més, la demanda del servei manté una tendència a l’alça i el 2020 va créixer un 82%.

Barcelona Energia es va crear per liderar la transició cap a la sobirania energètica de la ciutat i deixar de dependre de l’oligopoli elèctric, per apostar per la generació renovable local i evitar els gasos amb efecte d’hivernacle que es produeixen amb l’energia que s’utilitza si s’ha de transportar i per fomentar un consum més responsable i racional de l’electricitat.

Amb aquests objectius, la comercialitzadora promou l’autogeneració d’energia fotovoltaica, ofereix assessorament als usuaris i les usuàries perquè tinguin més eficiència en el consum i disposa d’una assemblea de persones usuàries en què participen també associacions de defensa de la ciutadania. A més d’aquest mecanisme de control i transparència, Barcelona Energia, com a empresa pública, es regeix per la Llei de transparència i tota la seva informació està publicada i és d’accés públic.

Energia cent per cent renovable i certificada

Barcelona Energia comercialitza electricitat cent per cent d’origen renovable, certificada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, mitjançant el sistema de garanties d’origen. Aquestes garanties certifiquen oficialment i per un òrgan independent tant l’origen de l’energia comercialitzada per Barcelona Energia com que és cent per cent renovable.

Concretament, l’energia que comercialitza BE prové de la planta metropolitana de biogàs, un gas combustible que es genera per les reaccions de biodegradació de la matèria orgànica, ubicada a la Vall d’en Joan, i de totes les instal·lacions fotovoltaiques de l’Ajuntament de Barcelona. La resta d’energia que necessita per cobrir la demanda l’adquireix a d’altres productors renovables a través de licitació pública, tal com obliga la legislació vigent. L’any 2020 aquesta licitació la va guanyar l’empresa Factor CO2, l’any 2019 la comercialitzadora Gnera Energia i el 2018 Endesa Energia.

Qui gestiona BE?

La companyia pública de serveis mediambientals Tersa, que opera a l’àrea metropolitana de Barcelona, s’encarrega de la gestió de Barcelona Energia.

Aquesta empresa és majoritàriament municipal, amb un 58,64% de participació de l’Ajuntament de Barcelona i un 41,36% de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Per tant, l’encàrrec a Tersa de la gestió de BE no requereix concurs públic perquè es tracta d’una assignació encarregada a una companyia pública de serveis mediambientals que té participació majoritària de l’Ajuntament de Barcelona i compleix tota la normativa vigent.

Tersa porta també la gestió de les instal·lacions fotovoltaiques municipals i la planta d’aprofitament energètic de biogàs que abasteixen Barcelona Energia. A més, produeix energia en una planta de valorització de residus, on una part dels residus s’incineren per produir electricitat. L’energia que es produeix en aquesta planta, a diferència de la procedent de la de biogàs, no se subministra a través de BE perquè no tota es pot considerar d’origen renovable.

Servei personalitzat i tarifa renovable més econòmica

La vocació de Barcelona Energia és oferir un servei de qualitat, transparent i de proximitat que prioritzi el benestar i l’empoderament de la ciutadania per sobre dels beneficis econòmics. La comercialitzadora no ha apujat els preus el gener del 2020.

Amb aquest objectiu, l’assessorament personalitzat que ofereix pretén millorar l’eficiència del consum de les persones usuàries i ajustar la tarifa al mode de consum de cada família o empresa. Aquest assessorament personalitzat i la varietat de tarifes permeten una capacitat d’estalvi econòmic de fins a un 34% del cost de la factura, especialment per als comerços que no hagin revisat el contracte en els últims 12 mesos. En la darrera enquesta anual el 86% dels participants van valorar aquest servei com a excel·lent.

Entre les tarifes per a llars, Barcelona Energia ofereix l’opció cent per cent renovable més econòmica, la tarifa variable. És la més transparent perquè permet pagar per la llum el preu real de mercat i estalviar els sobrecostos dels marges de seguretat que es cobren amb les tarifes fixes. A més, impulsa l’autoconsum residencial, un dels objectius principals de la comercialitzadora per promoure l’energia renovable, amb la tarifa solar. Aquesta és també una de les opcions per a comerços i pimes, que, segons les necessitats, poden optar per diverses tarifes.

La comercialitzadora metropolitana no pot oferir accés al bo social, ja que la regulació actual d’àmbit estatal només permet que el puguin tramitar una selecció de comercialitzadores. Malgrat això, com que l’objectiu de BE no se centra en el benefici econòmic, si es detecta que una persona usuària del servei pot accedir al bo social, se li ofereix assessorament per derivar-la a les empreses autoritzades perquè se’n pugui beneficiar.

Etiquetes associades a la notícia

Notícies relacionades