Equitat de gènere per promoure la igualtat en el món de l’esport

L’Institut Barcelona Esports (IBE) s’ha dotat d'un gabinet d’equitat de gènere per promoure i fomentar la participació en l’esport sense desigualtats, tant en la pràctica esportiva com en els òrgans de decisió i tècnics, a més d’incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere a l’activitat esportiva de la ciutat.

17/12/2021 13:07 h

Ajuntament de Barcelona

El Pla d’acció del Gabinet d’Equitat de Gènere inclou 6 eixos que han de guiar les polítiques esportives amb visió de gènere i, dins d’aquests, un total de 25 accions específiques que es desenvoluparan fins a l’any 2023.

Aquests eixos són:

  • Grup de Treball d’Equitat de Gènere, un espai de participació amb representació de les entitats que treballen en aquest camp, persones expertes en la matèria i integrants del Consell Municipal de l’Esport.
  • Disseny i gestió de les instal·lacions esportives amb visió de gènere. 
  • Esport a l’espai públic per garantir l’ús de l’espai públic per a activitats esportives per a totes les persones i amb garantia de seguretat.
  • Eliminació del sostre de vidre en el sistema esportiu per impulsar la presència i el paper de les dones en llocs de responsabilitat directiva i tècnica amb garanties d’igualtat.
  • Promoció i esdeveniments en clau de gènere per garantir la perspectiva de gènere en la promoció esportiva i els esdeveniments de la ciutat.
  • Sensibilització de gènere a l’IBE per tal de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere als plans de treball, programes i serveis.

Entre les accions ja realitzades, en execució o previstes a curt i mitjà termini, hi ha, entre d’altres, la creació d’una unitat didàctica per abordar temes de gènere en el programa d’esport escolar en horari lectiu; l’elaboració d’una guia que ajudi les entitats a incloure la perspectiva de gènere en l’àmbit esportiu, i l’elaboració del protocol de prevenció, detecció i acció contra les violències sexuals en equipaments esportius i entitats esportives.

Etiquetes associades a la notícia