Fins a dos-cents habitatges de la SAREB per a lloguer social

Acord amb la SAREB per renovar el conveni de cessió d’habitatges de l’entitat per destinar-los a lloguer social. Als 143 habitatges ja cedits s’hi afegeixen 23 més, amb la possibilitat que aquest nombre es pugui ampliar fins a assolir els dos-cents habitatges.

12/12/2023 13:34 h

Ajuntament de Barcelona

El nou conveni mantindrà les condicions de cessió pactades el 2015 i tindrà una durada màxima de vuit anys. Després d’aquest termini, els habitatges retornaran a la SAREB, que subrogarà els contractes de lloguer vigents. En qualsevol cas, el conveni reserva per a l’Ajuntament de Barcelona el dret preferent de compra dels habitatges cedits durant la vigència del conveni. Com a contraprestació de l’usdefruit, l’Ajuntament pagarà un cànon de 125 euros mensuals per cada habitatge que es trobés buit en el moment de la cessió i de 75 euros mensuals pels que es trobessin ocupats.

Els 23 habitatges que s’incorporen han estat avaluats pels serveis tècnics i socials de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB), que han estudiat si compleixen les condicions adequades d’habitabilitat i d’ocupació i han valorat també la inversió necessària per a la posada a punt. En cas que sigui necessària una inversió, les dues entitats l’assumiran a parts iguals.

 

Etiquetes associades a la notícia