La Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatge ha aturat 14 casos d’assetjament immobiliari

La Unitat Antiassetjament de Disciplina de l’Habitatge ha inspeccionat més del 12% del parc residencial de Barcelona, ha detectat 816 pisos buits propietat de grans tenidors i ha ampliat el parc assequible amb 196 pisos.

28/08/2020 12:15 h

Districte Eixample

Des de la creació de la unitat l’any 2015, el consistori ha centrat l’acció protectora del dret a l’habitatge, en l’habitatge buit, l’assetjament immobiliari, els mals usos de l’habitatge protegit, i la manca d’oferiment de lloguer social per part dels grans tenidors.

En total, s’han inspeccionat 118.587 habitatges i s’han tramitat 926 expedients. Fruit d’aquesta activitat, l’Ajuntament ha expropiat 6 habitatges i ha imposat multes per valor de 2.126.275 €.

El 82% dels expedients tramitats (762 expedients) recauen en grans tenidors. La majoria de les multes han estat relacionades amb infraccions de grans tenidors per tenir habitatges buits (58,2 %), seguides de les sancions imposades per un mal ús d’habitatges amb protecció oficial (29,9%). El cens ha permès identificar 13.852 immobles amb uns usos diferents de l’habitatge habitual. Destaquen els 5.798 immobles destinats a oficines i empreses.

L’activitat realitzada per aquesta unitat també ha donat com a resultat l’ampliació del parc assequible de la ciutat amb 196 pisos, a través de cessions a la Borsa de Lloguer de Barcelona, cessions en usdefruit, expropiacions i negociacions per a l’adquisició de l’habitatge.

Concretament, l’acció municipal ha incidit directament en la millora de la situació residencial de 637 persones. D’aquestes, 35 s’han vist beneficiades per la detenció de casos d’assetjament immobiliari (14 casos). En la lluita per fer front a aquest tipus d’assetjament ha estat especialment rellevant l’actuació coordinada amb entitats socials.

Actualment, s’està treballant en 200 habitatges amb indicis de desocupació, propietat de grans tenidors.