Nou pla d’acció per reduir l’habituació del senglar a l’entorn urbà

Per abordar els problemes que genera la presència de porcs senglars a l’entorn urbà en el terme de Barcelona, la Direcció de Drets dels Animals ha elaborat un pla d’acció 2022-2023 amb el Servei d’Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona (SEFaS) per ajudar a reduir l’habituació d’aquests animals a les àrees urbanes i disminuir el volum d’incidències que generen.

14/05/2022 10:10 h

Ajuntament de Barcelona

Aquest pla s’ha compartit a la Taula de Coordinació del Parc Natural de Collserola amb la resta de municipis que afronten el mateix problema. En aquesta taula es comparteixen estratègies de gestió que inclouen les batudes que autoritza la Generalitat a les zones establertes del parc.

Entre les accions previstes destaquen les següents:

  • Mantenir els desbrossaments, que impedeixen zones de repòs i confort, fets fins ara als districtes d’Horta-Guinardó i el sud de Nou Barris, i estendre’ls al sector nord de Nou Barris, Gràcia, Sarrià – Sant Gervasi i les Corts.
  • Protegir els contenidors d’escombraries, sobretot a les zones per sobre de la ronda de Dalt i als barris de muntanya on s’han instal·lat contenidors amb sistema antiblocatge.
  • Impulsar accions de comunicació per conscienciar que alimentar-los provoca que perdin l’instint i llavors es veuen forçats a malviure als entorns urbans i perden la por a la presència humana, s’exposen a patir atropellaments, generen conflictes i s’han de capturar i sacrificar. Es faran accions d’informació, formació i sanció, amb la participació i implicació de la Guàrdia Urbana, dirigides a detectar i disminuir o eliminar l’alimentació directa.
  • Protegir l’aliment de les colònies de gats situades a les zones properes al parc. L’òptim és desplaçar o concentrar en emplaçaments controlats les colònies de gats, començant per les situades entre Collserola i la ronda de Dalt i després anar progressant cap a l’interior de la ciutat amb l’objectiu de disminuir l’atractiu del pinso dels gats per als porcs senglars, que a causa de l’elevada capacitat olfactiva detecten a quilòmetres de distància.
  • Fer un contracte de captures programades i elements de parany per reduir el nombre d’animals habituats i conflictius. Es tracta d’una licitació en curs que vol reforçar les captures d’exemplars amb un pressupost total per a la licitació dels dos serveis de 120.889,06 euros, que preveu actuar als punts conflictius.

Captures programades

Aquestes accions es complementen amb una captura anual programada de porcs senglars habituats i conflictius.

Des del 2014 el nombre de senglars abatuts en tot l’àmbit de Collserola i als municipis que en formen part ha estat d’uns 584 senglars per any de mitjana, amb un increment significatiu el 2021 a causa dels efectes de la pandèmia. El 2021 es van registrar a la ciutat de Barcelona 1.202 incidències i 196 captures (107 de reactives i 89 de programades).

Es preveu fer captures programades en vuit àrees, on s’han de realitzar com a mínim setze captures efectives (dues sessions per àrea). Aquests punts, on s’actua amb xarxa de caiguda, estaran repartits entre els cinc districtes de muntanya. S’hi actuarà en la temporada de primavera estiu, que és la millor per a l’extracció.

Les captures tindran la supervisió del SEFaS i l’autorització del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. Abans de l’actuació s’haurà de monitorar el punt de captura per determinar la quantitat i les característiques dels grups d’individus de porc senglar. La pràctica de l’anestèsia i l’eutanàsia als senglars capturats l’efectuaran tècnics veterinaris especialitzats.

Instal·lació d’elements de parany

Com a acció complementària s’instal·laran gàbies trampa en punts d’alta conflictivitat. El contracte en curs preveu la instal·lació d’una gàbia mòbil que s’afegirà a les dues gàbies fixes, ja instal·lades, una a Llars Mundet i l’altra al parc del Laberint.

En ocasions s’han de fer actuacions reactives quan els senglars s’han introduït a la trama urbana, per sota de la ronda de Dalt. En aquests casos el protocol establert preveu que la Guàrdia Urbana activi el servei del SEFaS per capturar els animals, anestesiar-los i fer-los l’eutanàsia i la necròpsia a la UAB.

Etiquetes associades a la notícia