Nova oficina per liderar el desenvolupament de la Marina del Prat Vermell

Aprovada la creació de l’Oficina de la Marina, que serà l’òrgan encarregat de liderar el desenvolupament de la Marina del Prat Vermell, al districte de Sants-Montjuïc. Es transformarà un entorn de 75 hectàrees (equivalent a 40 illes de l’Eixample) per crear un nou barri amb 12.000 habitatges i 28.000 habitants, i un nou pol de vida i activitat econòmica que inclourà entre 8.000 i 11.000 nous llocs de treball.

28/12/2020 13:27 h

Ajuntament de Barcelona

El 2019 es va aprovar una nova modificació del Pla general metropolità (MPGM) i un nou pla especial d’infraestructures per a la Marina, que preveuen la transformació progressiva del que ara és un teixit exclusivament industrial en un plantejament mixt que generi vida veïnal a través del foment de l’habitatge, les zones verdes i l’activitat econòmica. Dels 12.000 habitatges, 5.160 seran amb protecció oficial. També hi haurà 1.086 allotjaments dotacionals per a col·lectius amb dificultats d’emancipació i 5.700 habitatges lliures.

Pel que fa a l’activitat econòmica, es reserven uns 320.000 metres quadrats de sostre per a usos comercials i terciaris, que suposaran entre 8.000 i 11.000 llocs de treball.

El verd esdevé un dels pilars del nou barri. El planejament destina 13,34 hectàrees a espais lliures, i destaca un parc central del barri entre els carrers d’Arnes, d’Ascó, de Pontils i de Cal Cisó. També hi haurà un eix cívic d’uns 720 metres paral·lel al carrer del Foc.

Lideratge de la nova oficina

L’Oficina de la Marina neix amb la vocació de transcendir la gestió urbanística tradicional i definir una gestió de tot aquest territori de manera integrada i amb criteris de sostenibilitat ambiental i qualitat urbana. Més enllà de l’ordenació urbanística, a l’entorn de la Marina del Prat Vermell s’estan desenvolupant diversos projectes de caire majoritàriament terciari. L’oficina treballarà per agilitzar els processos de planejament, gestió, edificació, urbanització i impuls d’infraestructures, per impulsar activitats relacionades amb zones verdes, per prioritzar el transport públic davant del privat i per afavorir la creació d’energia verda. A més, es potenciarà un teixit econòmic híbrid, amb el comerç de proximitat com a eix bàsic, i es donarà continuïtat a les actuacions del Pla de barris de la Marina en termes de promoció econòmica.

En l’aspecte social, es treballarà activament per la integració dels nous habitants i del veïnat ja existent, amb programes per situar-hi estratègicament nous equipaments que tinguin en compte criteris socials i ambientals, i que fomentin un teixit comunitari actiu i un sentiment de pertinença al barri.

Calendari, estat de desenvolupament i pressupost

La transformació de la Marina és un projecte progressiu en el temps i a llarg termini, amb un període previst de setze anys per completar-la, però que ja està en marxa. La MPGM delimita catorze sectors a desenvolupar mitjançant plans urbanístics derivats que en concretaran l’ordenació. Dels catorze, quatre ja tenen el planejament derivat aprovat i estan en fase de gestió urbanística, dos sectors tenen el planejament derivat en tràmit i un sector està en fase d’estudis previs.

En l’àmbit de l’habitatge, actualment ja s’ha acabat la construcció de 3 edificis amb 168 habitatges protegits i s’estan construint quatre promocions més amb 417 habitatges.

En aquest mandat s’invertiran al voltant de 57 milions d’euros de pressupost municipal. D’aquesta xifra, uns 4 milions es destinaran a infraestructures generals, i 51,87 seran per a les promocions d’habitatge actualment en execució i les dues que s’iniciaran properament.

 

Etiquetes associades a la notícia