Nova tarifa plana per facilitar el pagament d’impostos

S’ha posat en marxa, a través de l’Institut Municipal d’Hisenda (IMH), una tarifa plana per facilitar a les persones contribuents el pagament d’impostos que permet fraccionar aquest pagament de tributs en quotes fixes mensuals. Per calcular la tarifa es tindran en compte els imports satisfets de l’any natural anterior al de la tarifa plana i el nombre de terminis sol·licitat. Com a màxim, es podran sol·licitar onze quotes i l’import de cada quota ha de ser superior als 30 euros.

06/12/2022 11:10 h

Ajuntament de Barcelona

Els tributs que queden inclosos en aquesta tarifa plana són els tributs de padró periòdic:

  • Impost sobre béns immobles (IBI)
  • Impost de circulació (IVTM)
  • Taxa de guals
  • Taxa de terrasses
  • Taxa de residus.

L’import de la quota no variarà en tot l’exercici, excepte els mesos de novembre i desembre, perquè durant aquests mesos ja s’haurà pogut calcular el deute de l’any i es podrà ajustar. Si l’ajust és a favor de la persona contribuent, es farà la devolució d’ofici al compte domiciliat de la tarifa plana. Si no, es farà un últim càrrec a compte. Al final de l’exercici es calcularà l’import de la quota per a l’any següent i se li comunicarà al titular per mitjà electrònic.

En cas que la persona contribuent es vulgui donar de baixa del servei, ho podrà fer a través del Portal de Tràmits i es farà efectiva en l’exercici següent. D’altra banda, el retorn d’un pagament serà motiu per donar de baixa el servei i se li notificarà al titular juntament amb la carta de pagament dels tributs que tingui amb deute pendent.

Les persones interessades es podran donar d’alta en aquest servei fins al 10 de gener mitjançant l’enllaç següent: https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20220001572